IPM

IPM-principperne fremgår af EU's rammedirektiv for bæredygtig anvendelse af pesticider (2009/128/EF) – jf. artikel 14 og bilag III.

Miljøstyrelsen gennemfører på baggrund af Pesticidstrategien 2017-21 og tillægsaftalen af 11. januar 2019 en række projekter.

1. Man forebygger og bekæmper skadevoldere vha. flere metoder, navnlig ved:

  • at have et varieret og sundt sædskifte
  • at bruge hensigtsmæssige dyrkningsmetoder
  • at bruge resistente eller tolerante sorter, når det er muligt, og bruge udsædsmateriale af høj kvalitet
  • at gødske, kalke, vande og afvande i passende omfang
  • at forebygge spredning af ukrudt, sygdomme og skadedyr
  • at beskytte og øge mængden af nytteorganismer i og omkring det dyrkede areal

2.Man overvåger skadevolderne i afgrøderne med passende metoder og værktøjer, bruger varslings-, prognose- og diagnosticeringsmetoder, når det kan lade sig gøre og søger råd hos professionelt kvalificerede rådgivere.

3. Man inddrager varslinger, prognoser og grænseværdier, når man tager beslutninger om plantebeskyttelse.

4. Man vælger biologiske, fysiske og andre ikke-kemiske metoder mod skadevolderne, hvis de er tilstrækkeligt effektive til at bekæmpe skadedyr.

5. Man vælger de sprøjtemidler, som passer bedst til opgaven og er mindst belastende for menneskers sundhed, andre organismer i naturen og miljøet.

6. Man vælger den korrekte dosering, så vidt muligt nedsatte doseringer. Man behandler så få gange som muligt, pletsprøjter mv. Samtidig forebygger man, at skadevolderne udvikler resistens mod midlerne.

7. Er der risiko for resistensdannelse, tager man tilgængelige antiresistensstrategier i brug for at bevare produkternes effektivitet. Eksempelvis ved at bruge forskellige sprøjtemidler med forskellig virkemåde.

8. Man følger op på, hvordan indsatsen har virket. Udgangspunktet er en løbende over- vågning af skadevolderne i marken og registreringerne i sprøjtejournalen.

Randafgrøder i raps

Brug af lokale vejrstationer i rådgivningen

Præcis sprøjtefri regulering af ukrudt i rækkeafgrøder

 

Klik på projektet for at se projektbeskrivelsen.

Skabelon til tilbud findes her.

Udbudsbetingelserne kan du se her: Vurderings kriterier af indkomne IPM tilbud.docx

Tidsplan:

Udbud sendes ud  10. marts
Tilbud skal være Miljøstyrelsen i hænde  25. marts
Tilsagn gives     1. april

Tilbud sendes til