Projekter om kulturtekniske tiltag og modstandsdygtige sorter

Leverandør: SEGES

Kontaktperson: Marian Damsgaard Thorsted, Obfuscated Email

Formål: At gennemføre rådgivning og formidlingsaktiviteter vedr. brugen af sortsblandinger. Der bygges videre på en analyse af brug af sortsblandinger 2008-14. Projektet inkluderer også workshop med branche og forædlere om valg af sorter.

Resultat: Resultaterne af analysen viser et merudbytte på 0,5 hkg/ha i vårbyg og 2,1 hkg/ha i vinterhvede ved at anvende sortsblandingerne i landsforsøgene frem for de fire mest dyrkede sorter. Resultaterne er et gennemsnit af 12 års forsøg fra 2008 til og med 2019. Projektet pegede på yderlige aktiviteter, der med fordel kan gennemføres for at fremme brugen af sortsblandinger:

1. Interessenter inden for sædekornsområdet foreslås at mødes, både private aktører og myndigheder, for at komme med forslag til hvordan regler og praksis kan smidiggøres for at der kan ske en produktion af Kalitetsblandinger, der er så fagligt ajourførte som muligt

2. Der foretages afklaring af behov, og igangsætning af dyrkningsforsøg til belysning af spørgsmål omhandlende sortsblandinger. Evt. mulighed for at grovvarefirmaernes forslag til sortsblandinger kan

indgå i sortsafprøvning

3. Informationsindsatsen om sortsblandinger rettet mod landmænd og konsulenter forstærkes.

 

Leverandør: SEGES

Kontaktperson: Marian Damsgaard Thorsted, Obfuscated Email

Formål: Opfølgning på arbejdet i 2019 med at opdatere viden om brug af sortsblandinger for at nedbringe behovet for svampebekæmpelse. En workshop i oktober 2019 pegede på forskellige muligheder og barrierer for øget brug af sortsblandinger. Dette projekt skal fokusere på at få én til to sortsblandinger i vinterhvede på markedet til efteråret 2020 og inddrage disse sortblandinger i afprøvningen 2021. Desuden skal der følges op på forslag til at kunne lave egne sortsblandinger på bedriften.

Leverance: Arrangere et møde med forhandlere om at få en til to sortblandinger af vinterhvede udbudt på markedet til udsåning i efteråret 2020 og en informationsindsats om brugen af sortsblandinger, der skal køre sommeren 2020.

Se leverancen her.

 

Leverandør:  SEGES

Kontaktperson:  Marian Damsgard Thorsted Obfuscated Email

Formål: 2020: Der indledes dialog med sædekornsfirmaerne om muligheden for i Landsforsøgene at medtage sortsblandinger i sortsforsøg i vinterhvede med svampebekæmpelse. På baggrund af indkomne forslag og nærmere vurderinger udvælger SEGES efter aftale med Tystoftefonden, de blandinger, som kommer til at indgå i afprøvningen. Der er indgår fire sortsblandinger i afprøvningen, i serier med ca. 10 forsøg i hver. Forsøgene etableres i Landsforsøgsenhederne i efteråret 2020.

Resultat: Resultaterne afrapporteres i oversigten over Landsforsøg 2021. Der skrives 1 artikel på LandbrugsInfo, og resultaterne viderebringes på møder (f.eks. seminar om planteværn 2022). Det søges at lave video om resultaterne, ligesom det søges omtalt i landbrugsmedierne. Evt. indlæg på Plantekongres 2022. Der afholdes et møde/workshop (3 timer) i efteråret 2021 med deltagelse af sædekornsbranchen, hvor forsøgene evalueres.

Leverandør: SEGES

Formål: At udvikle et IPM-modul til sortinfo.dk for vinterhvede. Modulet vil på en pædagogisk måde formidle sortens udbytte, modtagelighed over for sygdomme og merudbyttet for svampebekæmpelse og sortens ”IPM-point”. Dette kan bidrage til, at flere jordbrugere vælger at bruge mere resistente sorter og evt. sortsblandinger af disse.

Projekter om kulturtekniske tiltag og modstandsdygtige sorter

IPM-modul til sortinfo.dk

Gå til www.sortinfo.dk for at se IPM-modulet for valg vinterhvede sort.

 

 

Leverandør: SEGES

Kontaktperson: Ghita Cordsen Nielsen, Obfuscated Email

Formål: Projektet vil i Landsforsøgene og på Tystofte registrere vinterrapssorters modtagelighed over for Lysbladplet. Denne viden findes ikke i øjeblikket. Oplysningerne skal danne baggrund for at landbrugerne kan vælge vinterrapssort på et bedre grundlag. Data fra projektet offentliggøres på www.sortinfo.dk. Hvis projektet viser, at der er stor forskel på sorternes modtagelighed for Lysbladplet, er det forventningen, at kunderne vil efterspørge disse informationer hos sortsejeren, så denne begynder at registrere sorternes modtagelighed som en del af den almindelige værdiafprøvning.

Resultat: Data lægges ind i databasen om vinterrapssorter.

Link til regNet hvor registeringen fra forår 2020 kan ses.

Link til rapport