Projekter om hensigtsmæssige dyrkningsmetoder

Leverandør: Foreningen Reduceret Jordbehandling Danmark (FRDK)

Kontaktperson: Hans Henrik Pedersen, Obfuscated Email

Formål: Gennem et demonstrationsforsøg at opbygge og formidle viden om, hvordan ukrudtsbekæmpelse med lavt pesticidforbrug kan optimeres i dyrkningssystemer, hvor der ikke pløjes. Pløjefri dyrkning omfatter både dyrkning med harvninger og dyrkning helt uden jordbearbejdning. Demonstrationsforsøget etableres for at belyse effekten af forskellige forebyggende metoder til at bekæmpe ukrudt (efterafgrøder, såtidspunkt og direkte såning i forhold til harvning). Udover indhentede erfaringer fra dette forsøg vil der i projektet blive indsamlet viden om bekæmpelse af specielt græsukrudt i pløjefri dyrkningssystemer.

Resultat: Projektet er gennemført via samarbejde med andre organisationer (SEGES, Agrovi og Økologisk Landsforening) og relaterede projekter (CarbonFarm, GUDP), Grønne Marker Stærke Rødder (Velux Fonde m.fl) og Sund Jord (Promilleafgiftsfonden). Disse samarbejder om indbydelser til arrangementer har betydet en pæn tilslutning til de afholdte arrangementer. Der har ved alle arrangementer været gode diskussioner både med landmænd og med konsulenter.

Flere af de valgte efterafgrødearter og blandinger i forsøget udviklede sig ikke så kraftigt, som forventet. Dermed fremstod forsøget ikke så imponerende. Der er dog arter (fx blodkløver, perserkløver og sandhavre), som vurderes kunne have en effekt i en strategi mod græsukrudt. Effekten af udsåede blandinger og af såtidspunkt vil i forsøget først blive belyst efter høst 2020, hvor græsukrudt bedømmes og der udtages nye jordprøver til test af spiredygtige frø.

Se rapporten her.

Leverandør: SEGES

Kontaktperson: Lars Bødker, Obfuscated Email

Formål: Formålet med projektet er i et demonstrationsprojekt at afprøve forskellige metoder og strategier til at standse væksten af kartoffeltoppen uden brug af Reglone.

Demonstrationsforsøget lægges på to forsøgsstationer, der i forvejen har mange kartoffelforsøg. Der afprøves og demonstreres i alt 6 forskellige strategier.

Resultat: Forsøgsresultater der præsenteres i en rapport og demonstration af afprøvningerne.

Link til rapport

Leverandør: AgroVi

Kontaktperson: Anne Darre-Østergaard, Obfuscated Email

Formål: Formålet med projektet er, at undersøge randafgrøders effekt på skadedyrstrykket i raps.

I projektet undersøges effekten af kommen (Carum carvi), blodkløver (Trifolium incarnatum) og rybs’ (Brassica rapa subsp. oleifera) effekt på indflyvningen af skadedyr i rapsmarker. Vi har valgt disse arter, fordi litteraturen beskriver, at kommen og blodkløver kan afskrække skadedyr i raps (Wang et al. 2008) og rybs kan ”trække” skadedyr ud fra rapsmarken (push-pull strategi) (Barari et al. 2005). Samtidig kan rybs tiltrække nyttedyr og fungere som ”nyttedyrsbank” (Cook 2015).

Afhængig af skadedyrsart vil randafgrøden formodentlig have forskellig effekt. Rybs mener man fx tiltrækker rapsjordlopper, glimmerbøsser og snudebiller, om de har en gavnlig effekt på galmyg er uklart. Der vil blive afprøvet tre forskellige bredder af randafgrøder for at undersøge hvilken bredde er optimal, for hindring af indflyvning.

Resultat: På baggrund af dette, vil der blive lavet en forsøgsrapport, en faglig artikel til konsulenter og landbrugere og artikel til landbrugsmedierne.

Resultaterne vil kunne findes her, når projektet er afsluttet og afrapporteret til Miljøstyrelsen.

Leverandør: SEGES

Kontaktperson:  Carsen Fabricius, Obfuscated Email

Formål: Projektets formål er at belyse muligheder, effekt og perspektiver i sprøjtefri ukrudtsbekæmpelse i rækkeafgrøden majs med præcisionsudstyr. Der fokuseres primært på ukrudtsbekæmpelse i afgrøderækken med alternativer, men også en kombination med mekanisk bekæmpelse mellem rækkerne. Der afprøves specifikt brænding af ukrudtet i afgrøderækken, hvor der ses på effekten på ukrudt og mulige skader på afgrøden.

Resultat: Der udarbejdes en artikel til landbrugsmedierne og der fremvises udførsel og resultater på facebooksiden: Seges i marken. Der udføres en afsluttende redegørelse for projektets forløb og resultater.

Link til statusrapport og link til rapport

Leverandør: *velas

Kontaktperson: Peter Porse Wett, Obfuscated Email

Formål: Formålet med projektet er at give konventionelle landmænd en indsigt i alternative metoder til at mekanisk at renholde afgrøder dyrket på dobbeltrækkeafstand og hvilken betydning det har for udbyttet og kvalitet.

Der skal belyses metoder til at nedbringe brugen af herbicider i proteinafgrøder dyrket på dobbelt rækkeafstand. Det ønskes derudover, at belyse hvilke effekter og eventuelle skader mekanisk ukrudtsbekæmpelse kan påføre afgrøden og om udbyttet påvirkes af dette. Det ønskes ligeledes at finde frem til hvor lidt mekanisk renholdelse der er nødvendigt, for at det ikke går ude over udbyttet.

Resultat: Der vil efter høst og revision af forsøgsresultaterne blive skrevet en artikel om projektet og en konklusion på det ud fra den viden der er opnået.

Link til rapport

Leverandør: HortiAdvice A/S

Kontaktperson: Thomas Skovgaard Lund, Obfuscated Email

Formål : Målet er udførelse af undersøgelser og dokumentation af sprøjteteknik i åbne væksthuse, der kan hindre afsætning af pesticider på væksthusets inderside, og dernæst afprøve alternative retarderingsmidler til produktion af prydplanter i de åbne væksthuse. Der vil også være afprøvning af afdriftsreducerende teknik i praksis.

Projektperiode 2020-2021

Resultat: Rapporter over sprøjteforsøgene, resultaterne herfra formidles i form af artikler, nyhedsbreve og direkte rådgivning.

Resultaterne vil kunne findes her, når projektet er afsluttet og afrapporteret til Miljøstyrelsen.