IPM-innovationsbrug og IPM-forskning

På siden her kan du læse om projekt om IPM-innovationsbrug og om bekæmpelsesmiddel-forskning om IPM.

IPM innovationsbrug 2020-2022

Miljøstyrelsen indgik i 2020 kontrakt med SEGES Innovation A/S om gennemførelse af et treårigt projekt om IPM-innovationsbrug i 2020-2022.

Formålet med projektet var at etablere tre innovationsbrug og dokumentere og formidle effekten af at basere beslutningerne vedr. planteproduktionen med udgangspunkt i integreret plantebeskyttelse (IPM tiltag). Projektet blev finansieret af de midler, der blev afsat til at gennemføre Pesticidstrategi 2017-2021.

Til hvert af de tre innovationsbrug blev der knyttet end co-innovationsgruppe, bestående af planteavlsrådgivere, forskere m.v. som skulle drøfte og beslutte relevante IPM-tiltag på det enkelte brug.

Gennem de tre projektår har SEGES udarbejdet en række artikler og rapporter, som beskriver tiltagene på bedrifterne og de erfaringer og resultater der blev opnået. Artiklerne og beskrivelser af de tre innovationsbrug er offentligt tilgængelige på Landbrugsinfo.

I forlængelse af innovationsprojektet blev der i 2022 også udarbejdet en statusrapport for præcisionsteknologi for hvert innovationsbrug:

Gammelgaard Gods

Dalgaarden

Hverringe Gods

 

IPM innovationsbrug 2023-2026

I Pesticidstrategi 2022-2026 er der afsat samlet 6 mio. til forsættelse af ordningen for IPM-innovationsbrug. Miljøstyrelsen har derfor i februar 2023 offentliggjort et nyt udbud af IPM-innovationsbrug for perioden 2023-2026, se udbuddet her: Udbud af IPM Innovationsbrug 2023-2026

 

Forskning om IPM

Miljøstyrelsens program for bekæmpelsesmiddelforskning dækker tilskud til forskning inden for forskningsområdet 'bekæmpelsesmidler' (pesticider, biocider og mikrobiologiske bekæmpelsesmidler).

Hvert forskningsprojekt afsluttes med en rapport, der skal sikre, at projektets resultater bliver formidles og udnyttes på optimal vis.

Her følger links til eksempler på relevante rapporter om IPM:

Genetisk baseret varsling af kartoffelskimmel angreb med biomarkører

Udvikling og afprøvning af koncept for beslutningsstøttesystem for bekæmpelse af skadevoldere i landbruget

Udvikling af nye risikomodeller for Septoria (Zymoseptoria tritici) i vinterhvede

Droner til monitering af flerårigt ukrudt i korn

Integreret ukrudtsbekæmpelse i landbrugsafgrøder

Konsulenters rådgivning om bekæmpelsesmidler - muligheder og barrierer for at reducere forbruget

Droner og sted-specifik bekæmpelse af tidsler før kornhøst