Brug af pesticider mod ukrudt på græsplæner

Der gælder særlige regler for brug af pesticider på græsplæner. Hvis der på etiketten af et pesticid fremgår, at det er godkendt til anvendelse på græs eller græsarealer, er midlet godkendt til landbrugsmæssige formål. Hvis der derimod er anført, at det er godkendt til græsplæner eller rekreative græsarealer, er der tale om pesticider, der må bruges på plæner, hvor der kan færdes både små børn og voksne.

Miljøstyrelsen har sammenfattet information om pesticider, som per 12. august 2022 er godkendt til ukrudtsbekæmpelse på græsplæner eller rekreative græsarealer uden offentlig adgang. Listen af midler kan løbende blive ændret i takt med, at Miljøstyrelsen modtager og behandler yderligere ansøgninger.

Nedenfor kan man læse om reglerne for brug af pesticider mod ukrudt på forskellige typer græsplæner.

Tjek om pesticidet er godkendt i Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddeldatabase

 

Pesticider (sprøjtemidler) må kun anvendes til netop den anvendelse, der er anført på etiketten (eller brugsanvisningen for den mindre anvendelse). Dette gælder også for udbringningsmetode/udstyr, hvor der kun må anvendes det, som er angivet på etiketten (eller brugsanvisningen for den mindre anvendelse), f.eks. mark- eller bomsprøjte som typisk bruges af professionelle på friland eller håndholdt sprøjte.

Det er ikke Miljøstyrelsen, der fastsætter hvilke anvendelser og udstyr pesticider godkendes til. Det er alene ansøger (typisk et kemikaliefirma), der vælger, hvad de ansøger om og udarbejder udkast til den tilhørende etiket med brugsanvisning. På baggrund af ansøgningen, foretager Miljøstyrelsen en grundig risikovurdering af midlet til den ansøgte anvendelse inkl. ansøgt udbringningsudstyr.

Denne vurdering består af en risikovurdering for menneskers sundhed og miljø, herunder grundvand og bestøvere. Her foretages bl.a. en vurdering af, hvorvidt udbringningen af pesticidet med fx en bomsprøjte eller en rygsprøjte vil udgøre en risiko for sprøjteføreren. Desuden foretages der en vurdering af, hvorvidt anvendelse udgør en sundhedsmæssig risiko for personer (inkl. småbørn), der skal færdes på det sprøjtede areal efter sprøjtning. Pesticider godkendes kun, hvis der kan vises sikker anvendelse for de konkrete ansøgte anvendelser af produkterne. Sikker anvendelse kan evt. kræve, at der sættes risikobegrænsende foranstaltninger, som skal overholdes for, at der er sikker anvendelse f.eks. at kun 10 % af et areal må behandles, eller at sprøjteføreren skal bære ansigtsbeskyttelse.

Det er derfor vigtigt, at man som bruger af et pesticid forholder sig nøje til den brugsanvisning, der fremgår på etiketten og følger den.

Det skal fremgå af et pesticids etiket, at det må anvendes på græsplæner eller rekreative græsarealer, hvor der færdes børn og voksne, for at anvendelsen er lovlig. Siden 2015 har der været skærpede krav til pesticider, der benyttes på græsarealer med offentlighedens adgang (offentlige parker, offentligt tilgængelige sportspladser og andre rekreative områder). De skærpede regler er indført for at beskytte legende børn mod kontakten med rester af pesticider i græsset. Reglerne medfører, at kemikaliebranchen eller andre skal søge pesticiderne godkendt specifikt til anvendelse på de rekreative arealer, hvorefter Miljøstyrelsen foretager en konkret risikovurdering. Kun de midler, hvor der kan vises sikker anvendelse, vil blive godkendt. Sådanne pesticider kan også lovligt anvendes i private haver, dog skal man være opmærksom på, at midler til professionelle brugere kun må købes og udbringes af personer med et relevant sprøjtecertifikat. Derudover skal sprøjteføreren også være opmærksom på hvilken udbringningsmetode, der er anført i brugsanvisningen for anvendelsen på græsplæner.

Hvis der på et pesticids etiket fremgår, at det er godkendt til anvendelse på græs eller græsarealer, er pesticidet godkendt til landbrugsmæssige formål. Ifm. godkendelse af pesticider til anvendelse i græs til landbrugsmæssige formål er der ikke risikovurderet ift. at børn leger på arealerne. Hvis der derimod er anført, at det er godkendt til græsplæner og rekreative græsarealer er der tale om pesticider, der må bruges på plæner, hvor der kan færdes både børn og voksne.

Af nedenstående tabel 1 fremgår de ukrudtsmidler, der kan anvendes på rekreative græsarealer med eller uden offentlig adgang/plæner, men som kun må købes og anvendes af professionelle brugere. For at kunne købe og anvende midler på denne liste kræves gyldig MAB-autorisation, det vil sige S1- eller S2-autorisation, som kan erhverves på baggrund af sprøjtecertifikat eller hånd- og rygsprøjtecertifikat. Læs mere via linket her. Professionelle brugere af pesticider er endvidere pligtige til at føre en sprøjtejournal. Læs mere via linket her.

Udbringning med håndholdt sprøjte (rygsprøjte) skal fremgå eksplicit af de godkendte sprøjtemidlers brugsanvisning. Hvis det ikke er tilfældet, er en sådan type udbringning ikke tilladt. Ukrudtsmidler til rekreative græsarealer er typisk ansøgt og godkendt til udbringning med en mark-/bomsprøjte (traktormonteret sprøjte). Disse ukrudtsmidler kan dermed typisk ikke udbringes i private haver, pga. arealets størrelse, men vil kunne udbringes på fx golfbaner eller på andre større plænearealer. De tre midler i tabel 1, Primus, Saracen M og Tomahawk 200 EC er godkendt til udbringning med marksprøjte. Primus og Saracen M er siden d. 12. august 2022 også godkendt til brug på græsarealer uden offentlig adgang (herunder private haver) med hånd- og rygsprøje. 

Hvis et middel ønskes udbragt med andet udstyr, end der fremgå af etiketten/brugsanvisningen, fx med rygsprøjte, kræver det en ansøgning til Miljøstyrelsen (ansøgning om mindre anvendelse). Miljøstyrelsen vil så foretage en konkret risikovurdering for sprøjteførerens sundhed.

Hvis andre midler ønskes anvendt til rekreative græsarealer med eller uden offentlig adgang (inkl. private haver) kræver det en ansøgning til Miljøstyrelsen (fx ansøgning om mindre anvendelse).

Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at hvis et middel ønskes anvendt på rekreative græsarealer med offentlig adgang, skal dette fremgå af etiketten. Dette krav fremgår af §39 i Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen.

Hvis der på en brugsanvisning fremgår, at midlet må bruges på plæner (som fx Tomahawk 200 EC), og der i øvrigt ikke er nogen oplysninger om at midlet må bruges på rekreative græsarealer med offentlig adgang, er en sådan anvendelse ikke tilladt for sådanne produkter.

Læs mere om krav til ansøgninger på Miljøstyrelsens hjemmeside her

 

Tabel 1: Godkendte midler til professionelle brugere (pr. 11. maj 2022).  

Produktnavn

Reg. nr.

Aktivstof

Anvendelsesområde

Primus

64-45

Florasulam

Rekreative græsarealer med eller uden offentlig adgang

Saracen M

347-38

Florasulam

Rekreative græsarealer med eller uden offentlig adgang

Tomahawk 200 EC

396-60

Floroxypur

Plæner

 Tjek via linket her den aktuelle godkendelsesstatus i Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddeldatabase

Af nedenstående tabel 2 fremgår ukrudtsmidler, som må købes og anvendes af ikke-professionelle brugere, fx private haveejere uden MAB-autorisation, til brug på etablerede græsplæner i private haver. Der er tale om midler, der er godkendt som klar-til-brug midler, hvorfor udbringningsmetode alene må ske vha. den markedsførte beholder/forstøver.

Tabel 2: Godkendte midler til ikke-professionelle brugere (pr. 11. maj 2022).

Produktnavn

Reg. nr.

Aktivstoffer

Herbipur Plænerens Xtra

49-119

Dicamba;

MCPA;

Dichlorprop-P

Toxan Plænerens klar-til-brug

49-38

Dicamba;

MCPA;

Dichlorprop-P

Trim Easyspray Plænerens

49-116

Dicamba;

MCPA;

Dichlorprop-P

Det skal fremgå af et pesticids etiket/mindre anvendelse, at det må anvendes på golfbaner. Bemærk, at ikke alle pesticider godkendt til golfbaner må anvendes i private haver eller på andre typer af græsarealer med eller uden offentlig adgang. Listen over pesticider godkendt til brug på golfbaner ses via linket her her.