2013 forbrug af sprøjtemidler og evaluering af belastningslofterne

Miljøstyrelsen offentliggør her oplysningerne om belastningstallene for danske golfbaners forbrug af sprøjtemidler i 2013.

I Danmark er alle golfbaner underlagt et krav om overholdelse af fastsatte belastningslofter for deres anvendelse af sprøjtemidler på golfbanerne. De er desuden forpligtet til at indberette deres forbrug hvert år til Miljøstyrelsen. Indberetningen indeholder oplysninger om, hvilke midler, der blev anvendt på deres golfbane og i hvilke mængder. På baggrund af indberetningerne udregner Miljøstyrelsen om den enkelte golfbaner har overskredet belastningslofterne.

8 ud af 10 overholder reglerne

Ud af de 195 registrerede golfbaner i Danmark, har 192 golfbaner indberettet deres forbrug for 2013. Indberetningerne viser, at 164 golfbaner ud af de 192 (85%) har overholdt belastningslofterne.

Af de 192 golfbaner har 151 af dem anført at de i 2013 har anvendt sprøjtemidler, mens 41 slet ikke anvender sprøjtemidler. 28 golfbaner har overskredet belastningslofterne. Heraf har 3 golfbaner overskredet loftet for to forskellige grupper af sprøjtemidler og 1 golfbane har overskredet belastningsloftet for tre grupper, dvs. både ukrudt-, svampe- og insektmidler.

Fordelingen af anvendte sprøjtemidler

Tabellen nedenfor viser antallet af golfbaner, der i 2013 har brugt sprøjtemidler, fordelt på ukrudts-, svampe- og insektmidler samt antallet og den procentvise andel af golfbaner, der har overskredet belastningsloftet for de enkelte typer midler. 

Sprøjtemiddeltype

Antal golfbaner, der har anvendt sprøjtemidler

Antal baner, der har overskredet belastningsloftet

Andelen af golfbaner, som har overskredet belastningsloftet (% )

Ukrudtsmiddel

120

13

6,8

Svampemiddel

128

14

7,3

Insektmiddel

53

6

3,1

Sneglemiddel

0

-

-

Se den enkelte golfklubs sprøjtemiddelforbrug (2013 data). 

Evaluering af belastningslofterne

Som en del af Regeringen sprøjtemiddelstrategi, blev det besluttet, at Miljøstyrelsen skulle evaluere belastningslofterne for anvendelsen af sprøjtemidler på golfbaner 1 år efter reglernes ikrafttræden og herefter mindst hver 3. år. Evalueringskravet blev medtaget i bekendtgørelse nr. 245 af 28. februar 2013 om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner.

Miljøstyrelsen har ved udgangen af 2014 afsluttet en sådan evaluering. Formålet med evalueringen var at vurdere, om belastningslofterne for golfklubbernes brug af sprøjtemidler burde justeres. Idet 85 % af banerne har overholdt lofterne, er det Miljøstyrelsens vurdering, at belastningslofterne ikke bør ændres. Desuden viser evalueringen, at banerne kan opnå en bedre styring af sprøjtemiddelforbruget gennem tættere overvågning af skadevoldere og mere omhyggelig tilrettelæggelse af sprøjtningen. Evalueringen peger også på, at den driftsansvarlige/ golfklubbernes bestyrelser bør være mere bevidste om deres ansvar for at overholde reglerne.

Du kan læse mere om evalueringen og konklusionerne herfra, i denne sammenfatning.