Indberetning af sprøjtemiddeldata

Her kan du få de vigtigste oplysninger om hvem, hvornår og hvilke data, der skal indberettes i Greendata.

Billedet viser én der ligger an til at slå til golfbolden.

Indberetning

Golfklubberne skal årligt inden 1. marts indberette deres sprøjtemiddelforbrug for hele det foregående kalenderår til Miljøstyrelsen via IT-systemet Greendata. 

Ud over de obligatoriske data for sprøjtemiddelforbrug og -belastning kan golfklubberne frivilligt indberette andre data, som vand-, energi og gødningsforbrug, som anvendes til golfbranchens grønne regnskab. Miljøstyrelsen sender obligatoriske og frivillige data fra golfklubberne til Dansk Golf Union (DGU), hvis golfklubberne godkender det i forbindelse med indsendelsen af indberetningen i Greendata. DGU anvender data til at udarbejde branchens samlede grønne regnskab for året. 

Miljøstyrelsen anvender Greendata til at føre kontrol med, at golfklubberne indberetter, og at de overholder sprøjtemiddelbelastningslofterne, der er fastsat i golfbekendtgørelsen.

Udsættelse af indberetningsfrist for 2019

Miljøstyrelsen har haft driftsproblemer med Greendata.  En ny version af Greendata er den 7. maj 2020 klar til at golfbanerne kan indberette pesticidforbrug for 2019 og planlægge forbrug i 2020. Grundet dette problem med Greendata, har Miljøstyrelsen udskudt fristen for indberetning af brugen af pesticider fra den oprindelige frist den 1. marts til den 1. juni 2020.  

Se demo-versionen af en ny version af Greendata

Her kan du læse et brev, som Miljøstyrelsen den 7. maj har sendt til alle de golfbaner, der er registreret i Greendata.

Hvordan opretter man sig i Greendata? 

Når man første gang logger sig på Greendata via virk.dk, skal man indtaste en række basisoplysninger, eksempelvis kontaktoplysninger og golfklubbens arealer. Herefter er man oprettet som bruger, og der er adgang til at indberette, planlægge m.v. Hvis arealoplysningerne ændres, skal de ændres i Greendata. 

Indtastning af golfklubbens basisoplysninger

Kontaktoplysninger 
Under kontaktoplysninger skal man som det første udfylde alle felter med oplysninger og kontaktoplysninger for det selskab, der har ansvar for driften af banen og for golfklubben, som anvender banen. Der kan være tale om de samme oplysninger, men det vil ikke altid være det. Som det tredje skal man indtaste kontaktoplysninger (navn og e-mailadresse) på den medarbejder/greenkeeper, som anvender systemet og indberetter data til Miljøstyrelsen.

Banens arealer 
Under "Arealoplysninger" skal golfklubben oplyse arealerne for de forskellige baneelementer. Når arealoplysningerne gemmes, beregnes det samlede areal automatisk. Arealoplysningerne skal løbende justeres i Greendata, hvis der er ændringer i banens eller baneelementernes størrelse.

Planlægning af sprøjtemiddelforbrug  

Greendata giver mulighed for at planlægge indeværende års sprøjtemiddelforbrug. 

Når klubben indtaster et givent forbrug, beregner systemet automatisk belastningen, og det vil fremgå med visning af røde belastningstal, hvis de samlede belastningslofter for produktgrupperne, som er fastsat i bekendtgørelsen, overskrides. 

Det er vigtigt at bemærke, at der udelukkende er fastsat krav om overholdelse af de samlede lofter for produktgrupperne, dvs. henholdsvis ukrudts-, svampe-, og insektmidler, ikke for de enkelte baneelementer. 

Planlægningsmodulet er tænkt som brugerens ”legeplads”. Her kan klubben afprøve forskellige muligheder for anvendelse af sprøjtemidler, hvis alternativ bekæmpelse ikke er mulig, og se konsekvenserne for belastningen. Ideen er, at greenkeeperen kan bruge planlægningsmodulet til at finde frem til, hvordan banen plejes og hvilke midler, der kan anvendes, så der er mindst mulig belastning fra sprøjtemidlerne.  

Hvad skal man indberette? 

1. Obligatorisk indberetning:

Her indtaster golfklubben sit forbrug af godkendte sprøjtemidler. Som under planlægningsmodulet kan golfklubben kun vælge sprøjtemidler, som er godkendt til brug på golfbaner, og systemet beregner automatisk belastningen ud fra det indtastede forbrug.

Bemærk, at listen over godkendte midler løbende kan ændre sig, og at listen derfor kan være forskellig fra år til år. Midler, som eventuelt i løbet af året bliver godkendt til anvendelse på golfbaner, vil løbende blive tilføjet listen. Midler, som eventuelt i løbet af året ikke længere er lovlige at anvende på golfbaner, vil blive stående på listen frem til indberetningsfristen, idet de kan være lovlige at anvende i de første måneder af året og derfor skal være mulige at indberette frem til fristen. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at midlerne er lovlige at anvende hele året. Dette er klubbens ansvar at holde øje med. 

Det er ikke muligt at indberette brug af pesticider, der ikke er godkendt til brug på golfbanernes baneelementer, lige som at man ikke kan indtaste golfklubbens eventuelle øvrige sprøjtemiddelforbrug. Der kan være tale om sprøjtemiddelforbrug i forbindelse med plantager/frugttræer, der er tilknyttet golfbanen, midler brugt på parkeringsarealer eller sprøjtemiddelforbrug til bekæmpelse af invasive arter (på og udenfor baneelementer), såfremt det i særlige tilfælde skønnes nødvendigt at anvende sprøjtemidler til disse formål. Men golfbanen er pligtig til at føre en sprøjtejournal for alle anendelser af sprøjtemidler i virksomheden/klubben.

2. Frivillig indberetning:

Her kan golfklubben indberette vand-, energi- og gødningsforbrug til brug for DGUs udarbejdelse af golfbranchens samlede grønne regnskab (Golfens Grønne Regnskab).

3. Afsend indberetning

Til sidst skal golfklubben foretage indberetning af de indtastede data til Miljøstyrelsen. Golfklubben vil, inden fremsendelsen af indberetningen, blive spurgt, om Miljøstyrelsen må sende indberetningen til DGU. 

Miljøstyrelsen anbefaler, at golfklubberne giver lov til, at indberetningerne kan sendes til DGU, idet de indgår i golfbranchens samlede grønne regnskab og anvendes af DGU til rådgivning og vejledning af golfbanerne. 

Miljøstyrelsen har indgået aftale med DGU (Dansk Golf Union) om, at DGU yder support til golfklubberne om brug af Greendata. Det er altså DGU, banerne skal ringe til, for at få hjælp til at bruge Greendata. DGU rådgiver også om reglerne. DGU har overfor golfklubberne udelukkende en rådgivende rolle i forbindelse med golf-reglerne og indberetningen via Greendata. Det er Miljøstyrelsens regler, og det er Miljøstyrelsen, der fører kontrol med, om golfklubberne overholder reglerne.

Kontaktpersoner til support er banekonsuleneterne hos DGU:   
Allan Brandt, Obfuscated Email, telefon 40 40 91 03.
Thomas Jepsen, Obfuscated Email, telefon 51 16 26 95. 

Golfklubberne har adgang til Green-data via virksomhedsportalen virk.dk. Golfklubberne skal have NemID medarbejdersignaturer til de medarbejdere eller leverandører, som skal anvende og indberette via systemet. Hvis ikke golfklubberne allerede har medarbejdersignaturer til de medarbejdere eller leverandører, der skal anvende Green-data og dermed logge på virk.dk, skal golfklubberne bestille medarbejdersignaturer via Nem log-in selvbetjeningsadministration på virk.dk. 
Se mere om NemID 
Se mere om Nem log-in

Miljøstyrelsen anbefaler, at de greenkeepere, der vedligeholder banerne, får adgang til at anvende og indberette via Greendata. Det er imidlertid den driftsansvarlige, der har ansvar for indberetningen. Den driftsansvarlige bør enten via adgang til Greendata eller på anden vis sikre sig kendskab til indberetningen. 
Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning til reglerne i "golfbekendtgørelsen", og den indeholder bl.a. en definition af, hvem der er den driftsansvarlige.  Læs vejledningen til reglerne i faktaboksen øverst på siden.

Golfklubberne skal gøre deres sprøjtemiddelforbrug og –belastning tilgængeligt for offentligheden. Det kan gøres ved at offentliggøre sprøjtemiddelforbrug og -belastning på golfklubbens hjemmeside og hænge det op på opslagstavlen i klubben, så golfspillere og andre interesserede kan se forbrug og belastning, og om lofterne overholdes.

Golfklubberne har hidtil kunnet trække en udskrift af golfklubbens indberetning fra Greendata. Dette kan grundet ændringer i Greendata i 2020 ikke ske på samme måde som tidligere. Men, man kan opfylde kravet ved at printe den side i Greendata, der hedder "Vis indberetning" og offentliggøre dette.

Miljøstyrelsen offentliggør hvert år udvalgte data fra golfklubbernes indberetning, herunder forbrug og belastning fra hver enkelt klub og gennemsnit for alle de klubber, som har indberettet.

Hvis ikke golfklubberne overholder reglerne i "golfbekendtgørelsen", kan det medføre, at de bliver politianmeldt og straffet med bøde. Det kan være manglende overholdelse af krav i forbindelse med journaler, manglende overholdelse af indberetningspligt, manglende overholdelse af belastningslofter, hvis man undlader at gøre oplysninger og sprøjtemiddelforbrug og – belastning tilgængelig for offentligheden, eller hvis man tilsidesætter vilkår knyttet til en dispensation.

Indberetning af Greendata

Indberet nu (på virk.dk)   

For at få adgang til Greendata skal du først indsende Golfbanens navn, CVR-nummer og P-nummer til Miljøstyrelsen til Obfuscated Email. Når golfbanen er oprettet kan du logge på med NemID.

Se videoguiden om anvendelsen af Greendata