Greendata

Greendata er Miljøstyrelsens IT-system til golfklubbernes årlige indberetning af sprøjtemiddelforbrug og –belastning.

Golf

Ud over de obligatoriske data for sprøjtemiddelforbrug og -belastning kan golfklubberne frivilligt indberette andre data, som vand-, energi og gødningsforbrug, som anvendes til golfbranchens grønne regnskab. Miljøstyrelsen sender obligatoriske og frivillige data fra golfklubberne til Dansk Golf Union (DGU), hvis golfklubberne godkender det i forbindelse med indsendelsen af indberetningen i Greendata. DGU anvender data til at udarbejde branchens samlede grønne regnskab for året. 

Miljøstyrelsen anvender Greendata til at føre kontrol med, at golfklubberne indberetter, og at de overholder sprøjtemiddelbelastningslofterne, der er fastsat i ”golfbekendtgørelsen”.

Hvordan får man adgang til Greendata? 

Golfklubberne har adgang til Greendata via virksomhedsportalen virk.dk. 

Golfklubberne skal have NemID medarbejdersignaturer til de medarbejdere, som skal anvende og indberette via systemet. Hvis ikke golfklubberne allerede har medarbejdersignaturer til de medarbejdere, der skal anvende Green-data og dermed logge på virk.dk, skal golf klubberne bestille medarbejdersignaturer via Nem log-in selvbetjeningsadministration på virk.dk.
Se mere om NemID
Indberet (via virk.dk)  

Demoversion af Greendata

Miljøstyrelsen har opbygget et demo-miljø, hvor du kan afprøve Green-data systemet, uden at din indtastning bliver indberettet.
Afprøv Green-data i et demomiljø

Hvem skal have adgang til Greendata? 

Miljøstyrelsen anbefaler, at de greenkeepere, der vedligeholder banerne, får adgang til at anvende og indberette via Greendata. Det er imidlertid den driftsansvarlige, der har ansvar for indberetningen. Så den driftsansvarlige bør enten via adgang til Greendata eller på anden vis sikre sig kendskab til indberetningen.
Se mere om, hvem der er driftsansvarlig i Miljøstyrelsens vejledning om reglerne. 

Læs vejledning til reglerne

Hvordan opretter man sig i Greendata? 

Når man første gang logger sig på Greendata via virk.dk, skal man indtaste en række basisoplysninger, eksempelvis kontaktoplysninger og golfklubbens arealer. Herefter er man oprettet som bruger, og der er adgang til at indberette, planlægge m.v. Hvis arealoplysningerne ændres, skal de ændres i Greendata.

Indtastning af golfklubbens basisoplysninger

Kontaktoplysninger
Under kontaktoplysninger skal man som det første indtaste CVR-nr., P-nr., adresse, e-mailadresse, mv. for den golfklub eller det selskab, der har ansvar for driften af banen. Herefter skal man indtaste kontaktoplysninger (navn, adresse, e-mailadresse, mv.) for golfklubben, som anvender banen. Der kan være tale om de samme oplysninger som ovenfor, men det vil ikke altid være det. Som det tredje skal man indtaste kontaktoplysninger (navn og e-mailadresse) på den medarbejder/greenkeeper, som anvender systemet og indberetter data til Miljøstyrelsen.

Banens arealer
Under "Arealoplysninger" skal golfklubben oplyse arealerne for de forskellige baneelementer. Når arealoplysningerne gemmes, beregnes det samlede areal automatisk – herved kan golfklubben tjekke, om arealoplysningerne er korrekte. Arealoplysningerne skal løbende justeres i Greendata, hvis der er ændringer i banens eller baneelementernes størrelse.

Planlægning af sprøjtemiddelforbrug  

Greendata giver mulighed for at planlægge indeværende års sprøjtemiddelforbrug. Når klubben skal indtaste et forbrug, skal golfbanen vælge sprøjtemidlerne fra et rullepanel. Der kan kun vælges sprøjtemidler, som er godkendt til anvendelse på golfbaner fra 1. januar det pågældende år. Også midler, som ikke længere må forhandles, men kan anvendes af golfbanerne i en begrænset periode, fordi klubberne har det på lager eller lignende, vil fremgå af listen.

Når klubben indtaster et givent forbrug, beregner systemet automatisk belastningen, og det vil fremgå med visning af røde belastningstal, hvis de samlede belastningslofter for produktgrupperne, som er fastsat i bekendtgørelsen, overskrides.

For at tydeliggøre på hvilke baneelementer, der belastes for meget for de enkelte produktgrupper, vises lofter og belastning med en lysere rød farve ved overskridelser på baneelementerne. Det er vigtigt at bemærke, at der udelukkende er fastsat krav om overholdelse af de samlede lofter for produktgrupperne, dvs. henholdsvis ukrudts-, svampe-, og insektmidler, ikke for de enkelte baneelementer. Derfor vises sidstnævnte som nævnt med en lysere farve.

Planlægningsmodulet er tænkt som brugerens ”legeplads”. Her kan klubben afprøve forskellige muligheder for anvendelse af sprøjtemidler, hvis alternativ bekæmpelse ikke er mulig, og se konsekvenserne for belastningen. Ideen er, at greenkeeperen kan bruge planlægningsmodulet til at finde frem til, hvordan banen plejes og hvilke midler, der kan anvendes, så der er mindst mulig belastning fra sprøjtemidlerne. Indtastningerne i planlægnings-modulet ikke gemmes i forskellige versioner, men de indtastninger, klubben har foretaget inden lukning af modulet, vil fremgå næste gang, modulet lukkes op. 

Hvad skal man indberette? 

Golfklubberne skal ud fra de førte sprøjtejournaler, indberette sprøjtemiddelforbruget for året. I indberetnings-modulet er der fire faneblade (1-4).

1. Obligatorisk indberetning:

Under det første faneblad indtaster golfklubben sit forbrug af godkendte sprøjtemidler. Som under planlægningsmodulet kan golfklubben kun vælge sprøjtemidler, som er godkendt til brug på golfbaner, og systemet beregner automatisk belastningen ud fra det indtastede forbrug med angivelse af røde belastningstal ved eventuelle overskridelser af den samlede belastning for produktgrupperne.

Bemærk, at listen over godkendte midler løbende kan ændre sig, og at listen derfor kan være forskellig fra år til år. Midler, som eventuelt i løbet af året bliver godkendt til anvendelse på golfbaner, vil løbende blive tilføjet listen. Midler, som eventuelt i løbet af året ikke længere er lovlige at anvende på golfbaner, vil blive stående på listen frem til indberetningsfristen, idet de kan være lovlige at anvende i de første måneder af året og derfor skal være mulige at indberette frem til fristen. Det betyder dog ikke nødvendigvis at midlerne er lovlige at anvende hele året. Dette er klubbens ansvar at holde øje med.

Læs altid etiketten og vær opmærksom på ændringer i godkendelser, som også vil kunne findes her på hjemmesiden.

Det er ikke muligt at indberette brug af pesticider, der ikke er godkendt til brug på golfbanernes baneelementer, lige som at man ikke kan indtaste golfklubbens eventuelle øvrige sprøjtemiddelforbrug. Der kan være tale om sprøjtemiddelforbrug i forbindelse med plantager/frugttræer, der er tilknyttet golfbanen, midler brugt på parkeringsarealer eller sprøjtemiddelforbrug til bekæmpelse af invasive arter (på og udenfor baneelementer), såfremt det i særlige tilfælde skønnes nødvendigt at anvende sprøjtemidler til disse formål.

2. Frivillig indberetning:

Det andet faneblad er til frivillig indberetning. Under dette faneblad kan golfklubben indberette vand-, energi- og gødningsforbrug til brug for DGUs udarbejdelse af golfbranchens samlede grønne regnskab (Golfens Grønne Regnskab).

3. Afsend indberetning

Under det sidste faneblad skal golfklubben foretage indberetning af de indtastede data fra de to forrige faneblade (1-2) til Miljøstyrelsen. Golfklubben vil, inden fremsendelsen af indberetningen, blive spurgt, om Miljøstyrelsen må sende indberetningen til DGU.

Miljøstyrelsen anbefaler, at golfklubberne giver lov til, at indberetningerne kan sendes til DGU, idet de indgår i golfbranchens samlede grønne regnskab og anvendes af DGU til rådgivning og vejledning af golfbanerne. 

Greendata hjælper golfklubberne til at kunne offentliggøre forbrug og belastning  

Man kan i rapport-modulet hente et skema, som kan anvendes til golfklubbens offentliggørelse af eget sprøjtemiddelforbrug og –belastning sammenlignet med gennemsnittet af forbrug og belastning fra alle de klubber, der har indberettet. Miljøstyrelsen anbefaler at vente med at udskrive rapporten til offentliggørelse til efter indberetningsfristen, idet flest klubber har indberettet her, og gennemsnittene derfor vil være mest retvisende. Skemaet kan hentes i forskellige filformater, så det kan hænges op i klubhuset, lægges på golfklubbens hjemmeside, anvendes i tekstfiler eller andet.

Det kan i enkelte tilfælde forekomme, at Miljøstyrelsen af forskellige faglige årsager, herunder ny viden, korrigerer et eller flere af belastningstallene for sprøjtemidlerne. Når golfklubben henter skemaet til brug for offentliggørelse, kan klubben derfor korrigere indberetningerne for eventuelt korrigerede belastningstal.

Hvis Miljøstyrelsen korrigerer belastningstallene for de godkendte pesticider, vil det altid komme golfklubberne til gode i forhold til beregningen af, om lofterne er overskredet. Det vil således ikke forekomme, at Miljøstyrelsen håndhæver en eventuel overskridelse ud fra de korrigerede belastningstal, hvis der ikke var tale om en overskridelse baseret på de belastningstal, som fremgår af indberetningsmodulet for det pågældende indberetningsår. I et sådant tilfælde vil det fremgå af skemaet for den korrigerede indberetning, at golfklubben ikke har overskredet belastningsloftet.

Det vil også i ganske få tilfælde kunne hænde, at en klub har overskredet et loft på baggrund af de belastningstal, der fremgår af indberetningsmodulet for det pågældende år, men at der ikke er tale om en overskridelse med de korrigerede belastningstal. I et sådant tilfælde vil Miljøstyrelsen heller ikke betragte det som en overskridelse.

Hvis belastningstallene korrigeres, vil Miljøstyrelsen offentliggøre de korregerede indberetninger. Miljøstyrelsen anbefaler også golfklubberne, at det er den korrigerede indberetning, som bliver offentliggjort. 

Golfklubberne kan følge deres forbrug og belastning over årene og sammenligne med gennemsnit for branchen 

Som tidligere år kan golfklubberne i Greendata trække grafer, for at se udvikling i forbrug og belastning af sprøjtemidler holdt op mod branchens gennemsnitlige forbrug og belastning. Golfklubberne kan også trække grafer for forbrug af vand, energi (brændstof) og gødning.