Brugere - professionel brug

Væksthus

Når du arbejder i væksthus, anvender du evt. kemiske plantebeskyttelsesmidler. Du er måske, den der sprøjter eller den, der arbejder med de pesticidbehandlede planter, planteaffald og spildevand. Uanset din opgave er der forholdsregler at tage.

Offentlige arealer

I 2007 fornyede stat, regioner og kommuner en aftale fra 1998 om at udfase sprøjtemidler på offentlige arealer. I perioden fra 1995 til 2016 er forbruget faldet med 91 procent.

Golfbaner

Golfbaner med mindst 9 huller skal indberette deres pesticidforbrug til Miljøstyrelsen.

Sprøjteteknologi

Partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi i landbruget

En væsentlig indsats i Pesticidstrategien for 2017–2021 er etableringen af et partnerskab for sprøjte- og præcisionsteknologi. Partnerskabet skal fremme brugen af nye teknologier, der kan bidrage til at reducere pesticidforbruget og pesticidbelastningen i jordbrugserhvervet, samt understøtte mulighederne for at eksportere danske teknologiløsninger. 

Reduktion i vindafdrift

Hvis etiket-teksten på et sprøjtemiddel angiver et afstandskrav til fx vandløb og søer ved brug af sprøjtemidlet, kan afstanden i visse tilfælde reduceres, ved anvendelse af det rette udstyr.

Syn af sprøjter

Pesticidsprøjter der benyttes på fx landbrug, gartneri, frugtplantager og golfklubber skal alle være synet for at du må bruge den.

Uddannelse og autorisation

Du skal have relevant uddannelse for at du må købe og anvende professionelle sprøjtemidler. Der indfases over fire år frem til 1. juli 2020 krav om autorisation for at kunne købe og sælge sprøjtemidler til professionel brug. Her på siden kan du se, hvad reglerne kræver.

Vaskepladser

Reglerne om vask og påfyldning af sprøjter, der bruges til at udbringe sprøjtemidler skal sikre, at man undgår spild, der måske kan føre til forurening af grundvandet.  Alle, der erhvervsmæssigt bringer sprøjtemidler ud, er omfattet af reglerne i vaskepladsbekendtgørelsen. Fra landmænd over gartnere og greenkeepere til ansatte i det offentlige.

Krav om at føre og indberette sprøjtejournal

Alle professionelle brugere af sprøjtemidler skal føre sprøjtejournal. Dette gælder både for jordbrugserhvervet, golfbaner, kommunale medarbejdere, anlægsgartnere mv.
Landmænd, gartnere samt producenter af juletræer og pyntegrønt over en vis størrelse skal endvidere årligt indberette deres samlede forbrug af sprøjtemidler per afgrøde.

Køb, opbevaring og bortskaffelse

Det er kun tilladt at købe og bruge sprøjtemidler, der er godkendt  til brug i Danmark, og som har en dansk etiket.

Vejledning til etiketten

Det er dit ansvar som bruger at læse og følge anvisningerne på etiketten.