Anvendelse af pesticider

Som professionel bruger af sprøjtemidler er der en række krav, du skal leve op til for at sikre, at brugen ikke skader mennesker eller miljø. I denne sektion får du en overordnet introduktion til reglerne på området.

Professionelt brug af sprøjtemidler 

Uddannelse og autorisation i MAB
Sprøjteførere og forhandlere skal have et gyldigt certifikat for dels at sprøjte, dels at sælge sprøjtemidler. Læs om reglerne og undtagelserne fra dem. 

Syn af sprøjter og sprøjteudstyr 
Sprøjter på landbrug, gartneri, frugtplantager, kommunale arealer og golfklubber skal fremover igennem et regelmæssigt, obligatorisk syn, før sprøjten må bruges. Synet foretages af godkendte synsvirksomheder. 

Vask og påfyldning af sprøjter (vaskepladsbekendtgørelsen)
Hvis du bruger sprøjtemidler professionelt, skal du leve op til en række krav i forhold til sprøjteudstyr, tapsted og afstande til vandmiljø for at beskytte jord, grundvand og overfladevand mod forurening.

Reduktion i vindafdrift 
Hvis etiketten angiver et afstandskrave til fx vandløb og søer ved brug af sprøjtemidler, kan afstanden i visse tilfælde reduceres, ved anvendelse af det rette udstyr.

Krav om at føre og indberette sprøjtejournal
Landmænd, gartnere og producenter af juletræer og pyntegrønt skal løbende føre sprøjtejournal - og er de over en vis størrelse skal de hvert år indberette deres samlede forbrug af sprøjtemidler per afgrøde.

Vejledning til etiketten
Etiketten er brugernes væsentligste adgang til information om, hvor farligt et sprøjtemiddel er, og hvordan det skal bruges. Se vores etiketteguide. 

Køb, opbevaring og bortskaffelse
Det er kun tilladt at købe sprøjtemidler, der er godkendt  til brug i Danmark og som har en dansk etikette. 

EU-regler og politiske aftaler for brugen af sprøjtemidler
Den danske indsats i forhold til brugen af sprøjtemidler er bl.a. forankret i EU-lovgivning, specielt EU’s rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider og forordningen om statistik på pesticidområdet. Den danske indsats er beskrevet i regeringens sprøjtemiddelstrategi.