Andre godkendelsestyper

Her kan du læse om mulighederne for at søge dispensation, midlertidig godkendelse, godkendelse til forsøgsmæssig afprøvning samt tilladelse til salg af meget giftige produkter.

Dispensationer 

Der kan gives dispensation til et ikke godkendt middel i indtil 120 dage, hvis der foreligger en fare, der truer en afgrøde i det pågældende erhverv, og som ikke kan bekæmpes på anden måde. Dvs., at der ikke er godkendte midler til den specifikke fare. Det bliver vurderet individuelt fra sag til sag, om der kan gives en dispensation.
Reglerne om dispensation er detaljeret beskrevet i artikel 53 i forordning 1107/2009.

Midlertidige godkendelser

Der er én mulighed for at starte ansøgningsprocessen, før et aktivstof er optaget på EU's positivliste. Et nyt aktivstof skal vurderes af EU inden for 2 ½ år. Hvis tidsfristen overskrides, kan du ansøge i et medlemsland om en midlertidig godkendelse af dit produkt, uden at aktivstoffet er færdigvurderet. Godkendelsen gives for maksimum tre år, og maksimalt et år længere end udløbsdatoen for aktivstoffet. Søger du om gensidig anerkendelse, mens tilladelsen løber, er det frivilligt for medlemslandene, om de vil give den gensidige anerkendelse.
Reglerne om dispensation er beskrevet i artikel 30-32 i forordning 1107/2009. 

Godkendelse til forsøgsmæssig afprøvning 

Midler med nye sammensætninger og/eller aktivstoffer, der er under udvikling, kan afprøves forsøgsmæssigt med tilladelse fra Miljøstyrelsen. Der kan også være tale om midler, der allerede er godkendt, men til andre anvendelsesområder end det aktuelle, som man ønsker at afprøve midlet i.
Ansøgningsskema (Word) kan downloades her.  

Ansøgning om godkendelse til salg af giftige eller meget giftige midler

Forhandlere af giftige og meget giftige midler skal søge om tilladelse hos Miljøstyrelsen.