Vejledende liste til selvklassificering af farlige stoffer

Miljøstyrelsen har i 2009 udgivet en ny version af den vejledende liste til selvklassificering af farlige stoffer. Listen indeholder nye vejledende klassificeringer for 23.922 kemiske stoffer og der er fortsat adgang til den tidligere listes vejledende klassificeringer for akut toksicitet og sensibiliserende virkning ved hudkontakt, så i alt indeholder den nuværende liste 30.179 stoffer.

Stofferne er identificeret ved hjælp af computermodeller - såkaldte QSAR-modeller (QSAR: Quantitative Structure- Activity Relationship). I forhold til den tidligere udgave af listen fra 2001, er der anvendt nye og forbedrede computermodeller.

Rapport om den vejledende liste til selvklassificering af farlige stoffer (findes kun i engelsk udgave)
Søgning i den vejledende liste til selvklassificering af farlige stoffer

Du kan også downloade hele listen samlet i ét excel-regneark.

Baggrund for listen

Alle kemiske stoffer, der markedsføres i EU, skal klassificeres og mærkes efter reglerne i klassificeringsbekendtgørelsen (Bek nr. 329 af 16/5 2002) eller CLP forordningen, som indeholder listen over farlige stoffer (1272/2008/EU, bilag VI, tabel 3.2). Listen over farlige stoffer dækker i dag ca. 7.000 stoffer og stofgrupper, som er blevet klassificeret for deres farlige egenskaber af EU’s kompetente myndigheder. Det vil sige, at omkring 93.000 af de 100.204 eksisterende stoffer i EU (EINECS-fortegnelsen) endnu ikke har undergået formel klassificering. For disse stoffer er det producentens eller importørens ansvar at påføre en korrekt klassificering for stoffernes iboende farlige egenskaber (”selvklassificeringer”). Imidlertid er der for de fleste af disse stoffer kun få eller ingen test resultater (fra dyreforsøg m.m.) om stoffernes farlighed overfor mennesker eller miljø.

Som bidrag til at afhjælpe denne problemstilling, har Miljøstyrelsen offentliggjort den såkaldte selvklassificeringsliste. Selvklassificeringslisten er lavet ved brug af (Q)SAR modeller ((kvantitative) struktur-aktivitets sammenhænge) som er blevet brugt til at forudsige farlige virkninger af kemiske stoffer. Modellerne kan forudsige kemiske stoffers farlige egenskaber på baggrund af oplysninger om stoffernes struktur og fysisk/kemiske egenskaber og sammenligning med andre stoffer med kendte farlige egenskaber. Nøjagtigheden af de anvendte modeller varierer fra ca. 70-85%. Det betyder, at der vil være nogle stoffer – ca. 20% - hvor QSAR-modellerne overvurderer eller undervurderer stoffernes farlighed (falsk positive/falsk negative). Modellerne er med henblik på denne liste blevet anvendt til en systematisk vurdering af effekterne af 49.292 organiske enkeltstoffer fra EINECS-fortegnelsen:

  • Skader på arveanlæggene
  • Kræftfremkaldende effekt
  • Reproduktionstoksicitet (skader på afkommet)
  • Farlighed for vandmiljøet

Vejledende klassificeringer for følgende to effekter som var inkluderet på den foregående selvklassificeringsliste er ikke blevet opdateret. For disse effekter er de vejledende klassificeringer fra den foregående liste stadig gældende:

  • Akut dødelig virkning ved indtagelse
  • Sensibiliserende virkning ved hudkontakt

Miljøstyrelsen har ikke foretaget en litteratursøgning for stofferne på listen. Der kan derfor være tilfælde, hvor der findes pålidelig dokumentation for, at stoffet ikke skal klassificeres som angivet på den vejledende liste til selvklassificering af farlige stoffer. Sådan dokumentation bør lægges til grund for stoffets klassificering fremfor denne listes anbefalinger. Det skal understreges, at der ikke er tale om en bindende liste, men udelukkende om en vejledende liste til hjælp i forbindelse med pligten til selvklassificering i henhold til bekendtgørelsen om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

Den tidligere liste

Miljøstyrelsen udgav i 2001 en tidligere version af denne liste. Med undtagelse af klassificeringsforslagene for akut dødelig virkning ved indtagelse og for sensibiliserende virkning ved hudkontakt erstattes alle tidligere klassificeringsforslag med den nuværende liste.

Dokumentationsrapporten fra den tidligere version af listen kan hentes her:
Rapport om vejledende liste til selvklassificering af farlige stoffer