Links til forskellige (Q)SAR værktøjer

En række (Q)SAR værktøjer og databaser kan findes frit tilgængeligt på Internettet. I den følgende tekst findes en kort beskrivelse samt links til nogle af de systemer som anvendes mest i forbindelse med arbejdet med kemikalieregulering.

OAMBIT XT  

AMBIT XT er udviklet af den kemiske industri. Databasen deholder bl.a. forskellige moduler til PBT (persistente, bioakkumulerbare, giftige) vurdering, identificering af strukturanaloger og bygning af kemiske kategorier. Systemet indeholder både (Q)SAR forudsigelser og testdata.

AMBIT XT's hjemmeside

VEGA

VEGA platformen inkluderer forskellige QSAR modeller som bl.a. kan anvendes til regulatoriske formål, eller man kan designe sine egne modeller som f.eks. kan anvendes til forskning. VEGA kan også anvendes til read-across. Platformen inkluderer både nye modeller og modeller fra de tidligere værktøjer CEASER og T.E.S.T.

VEGA platformen

Den danske (Q)SAR database

Den danske (Q)SAR database er udviklet af en forskergruppe på DTU Fødevareinstituttet med støtte fra bl.a. Miljøstyrelsen. Databasen indeholder forudsigelser for ca. 650.000 organiske stoffer fra mere end 70 forskellige (Q)SAR modeller.

Databasen indeholder bl.a. forudsigelser for en lang række humantoksikologiske effekter samt for giftighed over for organismer i miljøet.

Den danske (Q)SAR database blev offentliggjort i 2004 og er frit tilgængeligt på internettet. I databasen kan man søge efter et konkret stofs modellerede effekter/egenskaber eller lave komplekse søgninger.

Den danske (Q)SAR database (DTU Fødevareinstituttets hjemmeside)

Den vejledende liste til selvklassificering

Forudsigelser fra den danske (Q)SAR database er anvendt til at udlede vejledende selvklassificeringer for over 54000 stoffer. Listen over selvklassificeringer samt baggrundsdokumentation kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside:

Den vejledende liste til selvklassificering af farlige stoffer.

EPISUITE

EPISUITE er en samlebetegnelse for en gruppe af forskellige (Q)SAR modeller udviklet af den amerikanske miljøstyrelse (US EPA). Pakken indeholder bl.a. modeller, som kan forudsige fysisk-kemiske egenskaber som log Kow (KOWWIN), vandopløselighed (WsKOW), Henrys konstant (HenryWin). Der indgår desuden modeller, som kan forudsige organiske stoffers skæbne i miljøet herunder bioakkumuleringspotentiale (BCFBAF), bionedbrydelighed (BioWin) og hydrolyserate (HydroWin). Endeligt indgår modeller, der kan forudsige giftigheden af organiske stoffer over for vandlevende organismer (Ecosar).

EPISUITE kan downloades gratis fra den amerikanske Miljøstyrelses hjemmeside, hvor der også findes flere informationer om programmet og modellerne.

EPISUITE (US EPAs hjemmeside)

NCI Database

NCI databasen, som er udviklet af det amerikanske National Center for Cancer Research, indeholder (Q)SAR forudsigelser for en lang række biologiske aktiviteter. De kan bl.a anvendes til at udrede forskellige typer af virkningsmekanismer for kemiske stoffer (herunder virkningsmekanismer i forbindelse med udvikling af kræft).

NCI databasen

OECD (Q)SAR Application Toolbox

OECD har sponsoreret udviklingen af ekspertsystemet ’OECD (Q)SAR Application Toolbox’. Programmet kan anvendes til at gruppere kemikalier i kategorier samt give en bedre mekanistisk forståelse for en given effekt. I OECD (Q)SAR Toolboxen er der desuden mulighed for, at man kan udvikle sine egne (Q)SAR modeller. I tillæg hertil indeholder systemet en stor mængde testdata, således at det både kan anvendes til at identificere testdata og udfylde datahuller ved read-across samt (Q)SAR modellering ved manglende testdata for et givent kemisk stof.

OECD (Q)SAR Toolboxen indeholder endvidere forudsigelserne fra den danske (Q)SAR database.

Programmet kan downloades gratis fra OECD’s hjemmeside

OECD (Q)SAR Application Toolbox

SPARC

SPARC er et gratis onlineværktøj, der kan give estimater for fysisk/kemiske egenskaber bl.a. visse egenskaber, som ikke er dækket af EPIWIN modellerne (f.eks. log D).  Det kræver login at benytte værktøjet.

SPARC hjemmesiden

Toxtree

Toxtree er et beslutningstræ hvor såkaldte “structural alerts” (fragmenter på molekylet, som vides at være forbundet med en særlig effekt f.eks. mutagenicitet) anvendes til at inddele kemikalier i forskellige klasser. Toxtree kan downloades fra det Europæiske Kemikaliebureaus (ECB) hjemmeside.

Toxtree (ECB's hjemmeside)

Kommercielle modeller

Der findes en række kommercielle modeller, som kræver brugerbetaling forud for anvendelse. Flere af disse systemer kan dog i begrænset omfang anvendes gratis. Eksempler på kommercielle (Q)SAR systemer er: ACD/Tox Suite, CASE Ultra, MDL QSAR, LEADSCOPE, TOPKAT, DEREK for Windows, CATABOL, METEOR, META, TIMES-SS, Simulation Plus.

Opdateret 10.12.20

Siden er opdateret den 20. december 2020

Miljøstyrelsens REACH helpdesk