Methanol

Methanol anvendes fortrinsvis i den kemiske industri. i produktionen af lim, biodiesel og pesticider samt som opløsningsmiddel. Desuden anvendes methanol som brændstof.

Danmark fremsendte i 2013 en analyse af risikohåndteringsmuligheder (Risk Management Option Analysis; RMOA) for methanol baseret på den danske strategi til de øvrige medlemsstaters myndigheder for kemikalieregulering og Kommissionen for kommentering.

Kommenteringsrunden er afsluttet, og det endelige dokument blev offentliggjort på ECHAs hjemmeside i juni 2016. Det konkluderes at der ikke i øjeblikket er behov for yderligere tiltag udover de, der allerede er i kraft eller under udvikling.

I strategien fra maj 2013 identificerede Miljøstyrelsen tre udfordringer.

1. Informationskampagne om hobbybrug

Miljøstyrelsen gennemførte i 2013 en informationskampagne rettet direkte mod relevante hobbybrugergrupper i forbindelse med speedway og dragracing om sikker brug af methanol. Informationsmaterialer blev sendt ud til foreninger med henblik på brug på stedet. 

2. Bidrag til klassificering under REACH

Danmark har kommet med indspil til Italiens forslag fra 2013 om en klassificering for methanol som reproduktionsskadende. EU's videnskabelige komité har sidenhen på baggrund af de videnskabelige data vurderet, at der ikke er grundlag for en sådan klassificering. 

3. Manglende viden ved brug i brændselsceller

Arbejdet med at følge udviklingen af brændselscelle teknologien baseret på methanol varetages af Energistyrelsen.

Øvrige aktiviteter

Polen fremsendte i 2015 et forslag om begrænsning af anvendelsen af methanol i sprinklervæske og som additiv til denatureret alkohol. Baggrunden for dette forslag er, at der i en række østeuropæiske lande har været dødsfald i forbindelse med misbrug (indtagelse) af sprinklervæske og lignede med indhold af methanol. I Danmark har brug af methanol i spinklervæske mv. været forbudt siden 1964 netop for at undgå sådanne skader. På mødet i REACH-Komiteen i oktober 2017 var der kvalificeret flertal for at indføre en EU-begrænsning på 0,6% methanol i sprinklervæske og afisningsvæsker (forslaget skal inden det kan træde i kraft gennem legalitetstjek i Parlamentet og Rådet).

Strategien fremover

Implementeringen af strategien betragtes som afsluttet.