Bifenyl

Bifenyl anvendes primært som komponent i varmeoverføringsmidler i lukkede produktionssystemer. Derudover bruges stoffet bl.a. som mellemstof til fremstilling af andre kemikalier, som farvehjælpestof i tekstil- og kopipapirproduktion, konserveringsmiddel til citrusfrugter og opløsningsmiddel i den farmaceutiske industri.

I strategien for bifenyl fra juni 2015 identificerede Miljøstyrelsen enkelte datahuller eller uklare data i forhold til bifenyls miljø- og sundhedspåvirkninger. Det gælder i sær i forhold til potentialet CMR-effekter samt for PBT.

Bifenyl er registreret i 58 % af slamprøverne fra renseanlæg i Danmark, der blev underøgt i årene 2004-2009. Der findes ikke nogen grænseværdi for bifenyl i slam.

1. Indspil til stofvurdering under REACH

Danmark er kommet med indspil til en igangværende stofvurdering af bifenyl på baggrund af resultater fra kortlægningen. Stoffet er vurderet af Portugal og de oprindelige grunde til bekymring var 1) miljøet – mistænkt PBT og 2) eksponering – høj tonnage. I forbindelse med vurderingen har Portugal identificeret yderligere en bekymring omkring mulig reproduktionsskadende effekter.

Kemikalieagenturet offentliggjorde i oktober 2015 en beslutning om yderligere testning af bifenyl på baggrund af foreløbige resultater af stofvurderingen. Beslutningen bygger på, at der stadig mangler viden for at kunne afgøre, om stoffet er PBT. Det handler bl.a. om en bekymring omkring bifenyls reproduktionsskadende effekter overfor mennesker. Bl.a. derfor bliver registreringskonsortiet bedt om at foretage testning med henblik på at klarlægge bifenyls effekter for dermed at kunne afslutte PBT-vurderingen. Testningen skal være afsluttet 8. april 2018.

2. Manglende grænseværdi for slam

Hvis bifenyl bliver kategoriseret som PBT, vil Miljøstyrelsen overveje, om det er nødvendigt at fastsætte en grænseværdi i slam.

Øvrige aktiviteter

Der er ikke identificeret nye aktiviteter for bifenyl på lovgivningsområdet udover dem beskrevet i kortlægningen og strategien.

Strategien fremover

Implementeringen af strategien betragtes som afsluttet.  Arbejdet med at følge op på resultater af stofvurderingen varetages i Miljøstyrelsens løbende arbejde med REACH.