Benzylchlorid

Benzylchlorid anvendes næsten udelukkende som et kemisk mellemprodukt, dvs. som basis for produktion af andre kemikalier. Disse omfatter bl.a. benzylalkohol, der bruges som opløsningsmiddel til blæk, maling, mv., samt benzyl kvartenære ammonium forbindelser, der bruges som biocid og ftalater – især butyl benzyl ftalat (BBP). Benzylchlorid bruges også som fotografisk fremkalder.

I Miljøstyrelsens strategi for benzylchlorid fra november 2014 blev 2 udfordringer identificeret: 1) Mangelfuld klassificering og 2) Mulig optagelse på kandidatlisten.

1. Mangelfuld klassificering

På trods af en omfattende harmoniseret klassificering af benzylchlorid er der også identificeret studier, der tyder på, at stoffet også opfylder kriterierne for klassificering med:

  •          Akvatisk kronisk 2
  •          Hud sensibiliserende (Kategori 1)
  •          Akut toksisk ved inhalation og hud eksponering

Benzylchlorid bruges næsten udelukkende som et mellemled i produktionen af andre kemikalier. Det betyder, at stoffet i langt de fleste forbruger produkter alene vil være til stede som urenheder og dermed give en minimal eksponering. Desuden bliver stoffet hurtigt omdannet til benzylalkohol, hvilket igen vil medvirke til endnu mindre eksponering. Stoffet allerede underlagt hård regulering i arbejdsmiljøet, da det er kræftfremkaldende. Samlet set vurderer Miljøstyrelsen at yderligere klassificering ikke vil være nødvending og heller ikke vil bidrage til yderligere mindskning af risikoen. Miljøstyrelsen har derfor ikke valgt at foretage sig yderligere i forbindelse med denne udfordring.

2. Optagelse på kandidat listen

Benzylchlorid er klassificeret som kræftfremkaldende (Carc 1B, H350) og kan dermed indstilles til Kandidatlisten som SVHC stof. Kemikalieagenturet (ECHA) er i gang med at udarbejde en europæisk analyse af risikohåndteringsmuligheder (Risk Management Option Analysis; RMOA) på baggrund af CMR klassificeringen.  

Den danske LOUS rapport viser, at benzylchlorid ikke udgør nogen risiko for hverken arbejdstagere, forbrugere eller miljøet. Desuden gør stoffets begrænsede anvendelse indenfor de områder, der er omfattet af optagelseskriterierne for Kandidatlisten (transport mellem produktionssteder), at benzylchlorid ikke vil være et prioriteret stof til optagelse på listen.

Miljøstyrelsen vurderer derfor, at der ikke er behov for at optage benzylchlorid på kandidatlisten, da stoffet ikke har en bred anvendelse, der ellers er relevant i forbindelse med godkendelsesordningen.

Miljøstyrelsen følger arbejdet i EU, herunder kommentering af RMOA’en fra ECHA, men vil ikke foretage sig noget yderligere, da stoffet ikke vurderes at udgøre en risiko.

Øvrige aktiviteter

Der er ikke identificeret nye aktiviteter for benzylchlorid på lovgivningsområdet udover dem beskrevet i kortlægningen og strategien.

Strategien fremover

Implementeringen af strategien betragtes som afsluttet. Arbejdet med at følge op på den europæiske RMOA varetages via Miljøstyrelsens løbende arbejde med REACH.