DMF

N,N-dimethylformamide (DMF) anvendes primært som opløsningsmiddel i kemisk syntese af lægemidler eller landbrugskemikalier og i produktionen af syntetiske fibre og kunstlæder. Desuden bruges det som mellemprodukt, laboratoriekemikalie og som industrirensemiddel.

På grund af klassificeringen som reproduktionstoksisk i klasse 1B er DMF velreguleret både i EU og i Danmark. DMF er på EU’s kandidatliste, og Kemikalieagenturet (ECHA) har anbefalet, at det optages under godkendelsesordningen. Hvis dette sker, formodes det, at anvendelsen falder yderligere. Italien har fremsendt  et restriktionsforslag for DMF i juni 2016. Det er senere blevet trukket tilbage. Italien har senest i november 2017 tilkendegivet, at de vil revidere deres begrænsningsforslag om fastsættelse af en harmoniseret nul-effekt-koncentration for arbejdsmiljøet (DNEL) og genfremsætte det til ECHA.

På baggrund af en mulig risiko ved industrielle og professionelle anvendelser af DMF er ECHA på Kommissionens foranledning i gang med at udarbejde en ny Risk Management Option Analysis (RMOA) ud over den Italien har lavet. Den nye RMOA skal afklare, hvordan DMF kan reguleres sammen med NMP (1-Methyl-2-pyrrolidon) og DMAc (N,N-dimethylacetamid).

Der er i strategien fra februar 2015 angivet følgende tiltag:

1. DMF-indhold i forbrugerprodukter

Der er ikke umiddelbart fundet nogen risiko for forbrugere eller miljø ved den nuværende anvendelse, men der er tidligere fundet rester af DMF i forbrugerprodukter, bl.a. i legetøj til børn. I nogle af disse produkter har indholdet været så højt, at forbigående irritation af øjne og åndedrætsorganer er sandsynlig. Det er uvist, om der stadig produceres og/eller importeres produkter, der indeholder rester af DMF.

For at afklare dette har Miljøstyrelsens kemikalieinspektion i 2015 kontrolleret indholdet af DMF i børnesko og børnetøj. Der er testet for indhold af DMF i 8 par børnesko og 9 sæt børneovertøj (7 regnsæt, 1 jakke og 1 parhandsker) og 8 sæt øvrigt børnetøj. Der er ikke fundet DMF over detektionsgrænsen (50 ppm) i børnesko. I børneovertøj er den højst fundne koncentration af DMF 350 ppm (0,035%), hvilket er ca. en faktor 10 under klassificeringsgrænsen på 0,3%. I den sidste kategori med øvrigt børnetøj (blandt andet en nederdel, et julemandskostume, et starwars-kostume og yderligere børnesko) er den højest fundne koncentration 94 ppm.

Øvrige aktiviteter

Der er ikke identificeret nye aktiviteter for DMF på lovgivningsområdet udover dem beskrevet i kortlægningen og strategien.

Srategien fremover

Implementeringen af strategien betragtes som afsluttet. Arbejdet med at spille ind til og følge op på EU’s lovgivningsprocesser for dette stof varetages via Miljøstyrelsens løbende arbejde på disse områder.