Toluen

Globalt anvendes toluen især til fremstilling af en lang række andre kemiske stoffer, heriblandt benzen, tolylisocyanater, farvestoffer, farmaceutiske produkter, fødevaretilsætningsstoffer, plaststoffer m.fl. Toluen er en bestanddel i benzin. Toluen er desuden et opløsningsmiddel, som bruges til overfladebehandling, i klæbemidler, blæk, farmaceutiske produkter og i industrielle processer.

I strategien fra marts 2015 identificerede Miljøstyrelsen 3 udfordringer, som var relevante at adressere med tiltag: 1) toluen har neurofysiologiske effekter efter en enkelt eksponering, negative effekter på centralnervesystemet efter gentagen eksponering og er giftig for udviklingen af det ufødte barn, 2) der er en række reguleringer, der begrænser brugen af toluen i forbrugerprodukter, men det kan ikke udelukkes, at der er scenarier, hvor der er en sundhedsrisiko, især for børn, og 3) der er analyseret for toluen i vandværksvand, men der findes ikke en grænseværdi for drikkevand i Danmark. Disse udfordringer omtales yderligere neden for.

I strategien blev der også identificeret udfordringer i form af mangel på opdaterede data om eksponeringen i autoværksteder, hvor der er mulighed for manuel håndtering og mangel på opdaterede data om risiko for miljø og menneskers sundhed ved indirekte eksponering af toluen via luften fra autoværksteder. Strategien konstaterede, at det ikke var relevant at igangsætte tiltag, bl.a. fordi luftmålinger af toluen viser et tydeligt fald over de sidste 10-20 år.

Derudover er der identificeret en administrativ udfordring med ældre dansk national lovgivning, som muligvis er blevet overhalet af nyere skrappere lovgivning fra EU. Aerosolbekendtgørelsen blev af denne grund ophævet i efteråret 2017.

Danmark har i oktober 2014 fremsendt en analyse af risikohåndteringsmuligheder (Risk Management Option Analysis; RMOA) for toluen baseret på den danske strategi til de øvrige medlemsstaters myndigheder for kemikalieregulering og Kommissionen. RMOA’en blev offentliggjort på ECHAs hjemmeside d. 22/12 2016.

1. Optagelse på Kandidatlisten (REACH)

Miljøstyrelsen har vurderet hvorvidt toluen, som et eksempel på stoffer med en harmoniseret klassificering i kategori 2 for specifik målorgantoksicitet overfor bl.a. centralnervesystemet ved gentagen eksponering, kan identificeres som et særligt problematisk stof, og dermed optages på kandidatlisten under REACH.

Vurderingen inddrog uformelle drøftelser med eksperter fra andre medlemsstater og konklusionen blev, at der var andre risikohåndteringstiltag, der var mere relevante, såsom f.eks. begrænsninger under REACH, hvis der kan identificeres en risiko for en anvendelse, der endnu ikke er reguleret. En del af vurderingen inddrog, at toluens observerede effekter på centralnervesystemet først indtræder ved en meget høj eksponering. På baggrund af nuværende informationer betragtes initiativet derfor som afsluttet.

2. Afdækning af eksponering af børn

I 2015 igangsatte Miljøstyrelsen et projekt, der skulle afdække, om udsættelsen for toluen og andre stoffer med samme virkningsmekanisme kunne være problematisk for børn. Resultaterne af projektet blev omtalt i en nyhed i foråret 2016 og publiceret som en kortlægning af forbrugerprodukter.

Projektet undersøgte den eksponering børn vil have i et typisk børneværelse. Der blev taget højde for eksponering af toluen og andre stoffer med samme virkningsmekanismer fra andre kilder end dem, der er i børneværelset Det fokuserede på afdampning af toluen og andre neurotoksiske stoffer.

I alle 19 børneværelser blev der målt toluen i luften, som blandt andet kunne stamme fra kilder som lim, maling, plast og gummifigurer. Kun i ét af de 19 børneværelser blev der målt et så højt niveau af toluen og andre neurotoksiske stoffer i luften, at det kunne udgøre en risiko.

Kilden til de meget høje koncentrationer af neurotoksiske stoffer i dette værelse blev identificeret til at være en benzindreven plæneklipper og benzin i en dunk fra et skur, som grænsede op til børneværelsets væg. I de øvrige 18 børneværelser var koncentrationen af stoffer så lav, at der ikke var en risiko for børnene. På den baggrund anbefaler Miljøstyrelsen, at der ikke opbevares benzin og andre benzinholdige produkter i skure, der grænser op til en husmur, da der er risiko for at dampe herfra trækker ind i huset. Derudover vurderer Miljøstyrelsen, at det ikke er relevant at foretage yderligere tiltag.

3. Fastsættelse af drikkevandskrav og jordkvalitetskriterium

Miljøstyrelsen har sammen med den tidligere Naturstyrelse fået fastsat en grænseværdi for toluen i drikkevand i form af et kvalitetskriterium. Toluen forekommer desuden i jordforureninger med aromatiske kulstofforbindelser. Regionerne har derfor prioriteret et jordkvalitetskriterium for toluen ud over det afdampningskriterium, der allerede findes. Baggrundsrapport med kvalitetskriterium for drikkevand og for jord blev publiceret i 2016 som miljøprojekt 1874.

Øvrige aktiviteter

Der er ikke identificeret nye aktiviteter for toluen på lovgivningsområdet, udover dem beskrevet i kortlægningen og strategien.

Strategien fremover

Implementeringen af strategien betragtes som afsluttet.