Tris(2-chlo-1-methylethyl)fosfat (TCPP)

Tris(2-chloro-1- methylethyl) phosphate (TCPP) anvendes primært som flammehæmmer i produktion af plasttypen polyurethan (PUR), der bruges som hårdt skum i isolering og som fleksibelt skum i møbler.

I strategien for TCPP fra juni 2014 identificerede Miljøstyrelsen to udfordringer: 1) Evt. hormonforstyrrende egenskaber ved TCPP og 2) Mulighed for read-across på kræftfremkaldende egenskaber.

Danmark fremsendte i december 2013 en analyse af risikohåndteringsmuligheder (Risk Management Option Analysis; RMOA) for TCPP baseret på den danske strategi til de øvrige medlemsstaters myndigheder for kemikalieregulering og Kommissionen. RMOA’en blev opdateret i august 2014 og er stadig under udvikling i forhold til vurdering af behov for regulering i børneartikler (se under øvrigt). 

1. Stofvurdering

Danmark har påtaget sig at udarbejde en stofvurdering af TCCP. I forbindelse med forberedelserne har det vist sig at TCPP er en ud af en række isomerer med samme strukturformel. Stofvurderingen vil omfatte alle  isomerer. (Tris(2-chloro-1-methylethyl)-phosphate  og Reaction mass of tris(2-chloropropyl) phosphate and tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate and Phosphoric acid, bis(2-chloro-1-methylethyl) 2-chloropropyl ester and Phosphoric acid, 2-chloro-1-methylethyl bis(2-chloropropyl) ester). Det amerikanske National Toxicology Program er i gang med et studie for at vurdere stoffets mulige kræftfremkaldende effekter. Miljøstyrelsen afventer resultaterne af dette studie og vil påbegynde udarbejdelsen af stofvurderingen i 2018.

2. Undersøgelse af potentielle hormonforstyrrende egenskaber

Undersøgelser vedrørende TCPP peger på mulige hormoneffekter. For at klarlægge om der er potentiale for hormonforstyrrende virkninger af stoffet, det vil i arbejdet med stofvurderingen blive vurderet om yderligere undersøgelser er nødvendige. Eventuelle yderligere undersøgelser kan herefter blive pålagt de virksomheder, der har registreret stoffet under REACH

Desuden har de belgiske myndigheder på baggrund af den danske LOUS kortlægning indledt et projekt vedrørende TCPP for at afklare mulige hormoneffekter. Deres vurdering er, at de tilgængelige data ikke er tilstrækkelige, og de vil afvente stofevalueringen for yderligere viden. 

3. Mulighed for read-across på kræftfremkaldende egenskaber

LOUS kortlægningen nævner muligheden for read-across, når det gælder cancerdata fra TCEP og TDCP til TCPP med henblik på et eventuelt grundlag for klassificering af TCPP for kræftfremkaldende egenskaber. Dog er der andre forskelle mellem stofferne, der peger på, at dette ikke er relevant. Det videre arbejde med eventuel klassificering afventer derfor den danske stofvurdering.

Øvrige aktiviteter

Miljøstyrelsen har i det løbende arbejde med forbrugerprodukter undersøgt autostole, bæreseler og babymadrasser og fundet bl.a. TCPP (sammen med TCEP og TDCP). I alt blev 18 artikler og samlet 31 prøver udtaget. Stofferne er fundet i 10 artikler (20 prøver), alle med værdier over 5 mg/kg, som er grænseværdien i legetøjsdirektivet. Langt hovedparten (antal og koncentration) af fundene var TCPP og især TDCP. 

I et andet projekt har Miljøstyrelsen undersøgt baggrunden for, at stofferne kan findes i børneartiklerne. På den baggrund er Miljøstyrelsen i gang med at vurdere behovet for yderligere regulering af de tre klorerede phosphater i børneartikler. I maj 2016 er der fremsendt et forslag til RMOA til de øvrige medlemsstaters myndigheder for kemikalieregulering og Kommissionen for de tre stoffer samlet. Da stofferne allerede er begrænsede i legetøj, er konklusionen i forslaget, at der bør arbejdes videre med en begrænsning af stofferne i artikler, der kan komme i kontakt med børn og til polstrede møbler til private. 

Strategien fremover

Implementeringen af strategien betragtes som afsluttet. Udarbejdelsen af stofvurderingen og afklaring omkring eventuel klassificering, varetages i Miljøstyrelsens løbende arbejde med disse områder. Miljøstyrelsen er i dialog med ECHA om udarbejdelse af et fælles forslag til begrænsning af tre klorerede fosfater i børneartikler, og der forventes endelig beslutning herom i foråret 2018.