Ftalater

Ftalater anvendes primært som blødgørere i PVC.

Kortlægningen omfatter ftalaterne (DEP, DIPP, DPHP, DINP and DIDP). Udfordringerne for de ftalater, der er kortlagt som en del af LOUS kortlægningerne, er helt overvejende dækket af tiltagene i Miljøstyrelsens ftalatstrategi fra juni 2013 og er opsummeret i en note fra juni 2014 som erstatning for en egentlig LOUS strategi for disse stoffer.

Det er kun ftalaten DMEP, der ikke er direkte fokus på i Miljøstyrelsens ftalat strategi, idet DMEP ikke er registreret under REACH. Dette stemmer godt overens med resultaterne fra kortlægningen, som viser, at DMEP ikke anvendes i EU, og det derfor ikke forventes, at der vil ske en udsættelse af DMEP. De øvrige kortlagte ftalater indgår i Miljøstyrelsens ftalatstrategi.

Som opfølgning på LOUS indsatsen og Miljøstyrelsens ftalatstrategi har Danmark udarbejdet et forslag om harmoniseret klassificering af DINP for reproduktionsskadende effekter. Klassificeringsforslaget blev behandlet i EU's Risikovurderingskomité i marts 2018. Komitéen vurderede imidlertid, at de foreliggende data ikke gav grundlag for enklassificering. Sagen har undervejs haft stor bevågenhed både fra industrien og fra politisk side.

Øvrige aktiviteter

Miljøstyrelsen udarbejdede i 2014 forslag om at identificere ftalaterne DEHP, DBP, DIBP og BBP som hormonforstyrrende for mennesker og i miljøet. ECHAs medlemsstatskomité vedtog i december 2014, at stoffet DEHP er hormonforstyrrende for miljøet. Danmark trak forslaget for de 3 resterende ftalater for så vidt angår om de er hormonforstyrrende i miljøet, og dette blev derfor ikke diskuteret i komitéen. Komitéen vurderede endvidere, at de 4 ftalater var hormonforstyrrende for mennesker, men kunne ikke opnå enighed om, om de skulle på kandidatlisten for disse egenskaber. Sagen blev derfor sendt til Kommissionen og afgørelse i REACH-komitéen, der besluttede, at de 4 ftalater skal på kandidatlisten som hormonforstyrrende for mennesker, hvilket blev offentliggjort 4. juli 2017.

I samarbejde med Kemikalieagenturet, ECHA, udarbejdede Miljøstyrelsen i foråret 2016 et forslag til begrænsning af DEHP, DBP, DIBP og BBP i produkter til indendørs brug samt produkter, der kan komme i længerevarende kontakt med hud og slimhinder. ECHA’s komitéer udtalte sig positivt om forslaget i juni 2017, og det er nu op til Kommissionen at fremsætte et beslutningsforslag til diskussion blandt EU-landene.

Miljøstyrelsen udarbejdede i 2014-15 stofvurderinger for 5 ftalater. En stofvurdering er nu afsluttet med en beslutning i ECHAs medlemsstatskomité om, at der er en begrundet mistanke om, at stoffet er skadeligt for forplantningsevnen og er hormonforstyrrende. Der er derfor truffet beslutning om, at registranten skal afklare disse mistanker og rapportere resultaterne senest 26. februar 2019.

Strategien fremover

Implementeringen af strategien betragtes som afsluttet.
Der henvises til Miljøstyrelsens ftalatstrategi fra 2013 og status for denne. Se yderligere information på Miljøstyrelsens temaside om PVC og ftalater. Opfølgning på det danske forslag om klassificering af DINP varetages af Miljøstyrelsens løbende arbejde med CLP. Opfølgning på det fælles ECHA-Miljøstyrelsen forslag om begrænsning varetages af Miljøstyrelsen under det løbende arbejde med REACH.