Bly

Bly og blyforbindelser anvendes primært i batterier, valsede og ekstruderede produkter f.eks. til taginddækning samt som pigment og andre kemiske forbindelser. Andre anvendelser er i synkeliner, ammunition, legeringer som f.eks. messing samt i kabelkapper.

Som det fremgår af strategien fra marts 2014 er der behov for fortsat at nedbringe indtaget af bly via føde- og drikkevarer, da der ikke er nogen nedre grænse for, hvornår eksponering for bly kan give alvorlige effekter. I Danmark ligger koncentrationen af bly i drikkevand dog generelt lavt, og betragtes ikke af myndighederne som værende problematisk. 

1. Fortsat monitering af bly

Monitering af bly i fødevarer i Danmark foretages løbende af Fødevarestyrelsen og i EU af EFSA.

2. Bly i drikkevandsinstallationer

I Danmark har vi en national godkendelsesordning for byggevarer i kontakt med drikkevand, der fastsætter grænser for den maksimale frigivelse af bly fra vandhaner/armaturer på markedet. Der er ikke EU harmoniserede krav til kvaliteten af og evt. godkendelse af byggematerialer i kontakt med drikkevand, men en EU harmonisering af reglerne er på ny sat på EU Kommissionens arbejdsprogram for 2018.

3. Bly i fødevarer

Ældre data har indikeret, at indtag af kaffe giver et væsentligt bidrag til den samlede bly eksponering fra fødevarer.

I den forbindelse har Miljøstyrelsen gennemført et projekt, der afdækkede indholdet af bly i kaffe og betydningen af brygningsmetoder og brygningsudstyr. Resultaterne af projektet viser, at indholdet af bly i kaffe og eksponeringen fra kaffe er væsentligt lavere end tidligere antaget. Indtaget af bly fra kaffe vurderes på baggrund af de nye analyser at udgøre ca. 3-4% af det samlede indtag af bly fra fødevarer, og ikke op mod 20% som tidligere antaget. Således konkluderes det, at indtaget af bly fra kaffe er lavt i forhold til indtaget fra andre fødevarer, og at det ikke udgør en væsentlig del af det samlede indtag af bly med kosten. Projektet er publiceret som miljøprojekt 1785 i december 2015. 

4. Revurdering af EU-grænseværdi i arbejdsmiljøet

Anbefalingen fra EU’s videnskabelige udvalg for grænseværdier (SCOEL) fra 2002 om at nedsætte grænseværdierne er ifølge Kommissionen blevet taget op til revurdering. Opfølgning på en eventuel revurdering af EU-grænseværdien varetages af Arbejdstilsynet løbende arbejde på dette område. 

5. Bly på kandidatlisten

I strategien fra 2014 har vi fra dansk side peget på, at det ville være relevant at udarbejde et forslag om optagelse af metallisk bly på Kandidatlisten, hvis/når en harmoniseret klassificering blev vedtaget. Det skete februar 2016 og dermed opfylder metallisk bly betingelsen for at bliveoptaget på kandidatlisten og siden hen godkendelsesordningen under REACH.

Sverige har parallelt med den danske strategi tilkendegivet, at de vil foreslå bly optaget på Kandidatlisten. På baggrund af analyse af de mest relevante risikohåndteringstiltag har Sverige senest i september 2017 tilkendegivet, at de vil indsende et sådant forslag (forventes indsendt i starten af 2018). Miljøstyrelsen vil støtte op om dette.

6. Bly i synkeliner

I forhold til udfasning af blyholdige synkeliner i dansk erhvervsfiskeri har Miljøstyrelsen gennemført et udredningsprojekt om de stabilitets- og fiskerimæssige konsekvenser for garnfiskeriet ved overgangen til blyfri synkeliner. Projektet blev udgivet som miljøprojekt 1668 i april 2015 og viste, at der fortsat er tekniske problemer med udfasning af de tungeste blyholdige synkeliner, og at de i dag kendte alternativer påfører fiskeriet væsentlige merudgifter. I 2014 er der givet en treårig dispensation til import og salg af de tungeste blyholdige synkeliner. 

Øvrige aktiviteter

Forslag om en EU begrænsning af bly i forbrugerartikler, der kan puttes i munden af småbørn, er blevet vedtaget og trådte i kraft i maj 2015. Behandling af et dansk forslag om harmoniseret klassificering af metallisk bly som miljøfarligt er fortsat i den indledende fase.

Det Europæiske Kemikalie Agentur (ECHA) har på anmodning fra Kommissionen fremsat forslag om en regulering af bly i PVC artikler i REACH. I ECHA's forslag er en grænseværdi på 0,1 % foreslået. Desuden er der for en lang række artikler af genanvendt PVC fremsat forslag om en undtagelse på 1 % over en 15 års periode. Danmark har i forbindelse med den offentlige høring (september 2017) forslået en grænseværdi for bly på 0,01 % for alle PVC artikler, herunder også artikler fremstillet af genanvendt PVC.

Kommissionen har fremsat forslag om revision af gødningsforordningen i 2016, som aktuelt er under behandling. Evt. grænser for indholdet af bly i handelsgødning skal diskuteres i denne sammenhæng. 

Strategien fremover

Implementeringen af strategien betragtes som afsluttet. Evt. opfølgning på dansk opfordring til EU-krav om bly i drikkevandsinstallationer varetages via Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsens løbende arbejde med lovgivning på dette område. Arbejdet med miljøfareklassificering, gødningsforordning og et evt. samarbejde med Sverige om bly på kandidatlisten varetaget via Miljøstyrelsens løbende arbejde på disse områder.