Mineralsk terpentin

Mineralsk terpentin dækker over flere stoffer med nært beslægtet sammensætning af såkaldte olie- og kulafledte stoffer. Stofferne er opløsningsmidler og anvendes i en lang række brancher i f.eks. i rengøringsmidler, maling- og lak-produkter, brændstof, biocider og til overfladebehandling.

Strategien dækker fire typer af mineralsk terpentin. Tre af disse blev på baggrund af et dansk forslag klassificeret i 2014 for deres langtidsskadende virkning på centralnervesystemet. Dette har betydet et fald i forbruget af disse, men en stigning i forbruget af den sidste type mineralsk terpentin ”type 3”, som mistænkes for at have lignende farlige egenskaber.

Strategien identificerede 3 tiltag: 1) stofvurdering under REACH for type 3, 2) Grænseværdier for eksponering på arbejdspladsen og 3) Information til forbrugerne.

Danmark har i 2013 fremsendt en analyse af risikohåndteringsmuligheder (Risk Management Option Analysis; RMOA) for de fire typer mineralsk terpentin baseret på den danske strategi til de øvrige medlemsstater myndigheder for kemikalieregulering og Kommissionen for kommentering.

På den baggrund blev RMOA’en udgivet på det europæiske kemikalieagenturs hjemmeside i 2014, som angav at en stofvurdering af mineralsk terpentin type 3 og en anbefaling om grænseværdier i arbejdsmiljøet er næste skridt. RMOA’en vil blive endelig opdateret, når resultaterne fra stofvurderingen foreligger.

1. REACH stofvurdering

Danmark har i forlængelse af håndteringsstrategien og RMOA’en meldt mineralsk terpentin type 3 ind til mulig stofvurdering under REACH med henblik på at få fokus på stoffets sammenlignelige sundhedseffekter med andre typer af mineralsk terpentin og opnå tilstrækkelig viden om eksponering og farlighed ved længere tids påvirkning. En stofvurdering vil kunne pege på behov for frembringelse af data, konklusion om yderligere regulering af mineralsk terpentin type 3, eller at stoffet ikke giver anledning til yderligere regulering. Det er dog endnu ikke blevet bestemt, hvornår stofvurderingen skal finde sted eller hvilket land, der vil forestå denne. Miljøstyrelsen vurderer løbende prioritering af stofvurdering af mineralsk terpentin type 3 i forhold til styrelsens arbejde under REACH.

REACH-dossieret for dette stof er blevet udtaget af det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) til en kontrol for overholdelse af kravene til hvilke informationer, det skal indeholde. Da ECHA’s gennemgang viste, at dossieret ikke overholdt kravene, har registranten fået tid frem til februar 2016 til at opdatere dossieret, hvorefter ECHA skal vurdere, om registrantens opdatering af dossieret er tilfredsstillende.  Det endelige resultat af denne proces foreligger endnu ikke (oktober 2017).

2. Eksponering på arbejdspladsen

Der er forskellige grænseværdier for mineralsk terpentin i forskellige EU-lande. Miljøstyrelsen har gennem sin RMOA opfordret til at inkludere den af SCOEL (The Scientific Committee on Occupational Exposure Limits) anbefalede minimumsgrænseværdi i arbejdsmiljøet på 116 mg/m³ for hele gruppen af mineralsk terpentin-stoffer i den europæiske lovgivning om arbejdsmiljø. EU's miljøgeneraldirektorat har videresendt den danske RMOA til EU’s generaldirektorat for arbejdsmiljø, som forventes at medtage konklusion i deres prioritering af arbejdet med at opdatere grænseværdier i arbejdsmiljøet.

3. Information til forbrugerne

Risikoen for forbrugerens sundhed fra mineralsk terpentin er generelt lav. Imidlertid kan maling af indendørs overflader med alkydmaling uden udluftning give anledning til sundhedsmæssige gener. Miljøstyrelsen har derfor opdateret sin information på hjemmesiden om forholdsregler ved håndtering af maling og lak produkter. Miljøstyrelsen har vurderet, at risikoen for forbrugeren er meget lav, og derfor iværksættes der ikke yderligere i forhold til kommunikation til forbrugerne. 

Øvrige aktiviteter

Der er ikke identificeret nye aktiviteter for mineralsk terpentin på lovgivningsområdet udover de, der er beskrevet i kortlægningen og strategien.

Strategien fremover

Implementering af strategien betragtes som afsluttet. Opfølgning på en mulig stofvurdering for mineralsk terpentin type 3 varetages i Miljøstyrelsens løbende arbejde under REACH.