Phenol

Phenol anvendes som byggesten i andre kemikalier og som opløsningsmiddel. Stoffet indgår også i visse fødevarer.

Som det fremgår af strategien fra marts 2014 er der i forhold til håndtering af anvendelsen af phenol et særligt behov for at opdatere oplysninger om eksponering af forbrugeren for phenol med henblik på at vurdere, om der er behov for yderligere regulering af stoffet.

Danmark har i 2013 fremsendt en analyse af risikohåndteringsmuligheder (Risk Management Option Analysis; RMOA) for phenol baseret på den danske strategi til de øvrige medlemsstaters myndigheder for kemikalieregulering og Kommissionen for kommentering.

RMOA’en blev udgivet på det europæiske kemikalieagenturs hjemmeside i 2014, som angav en stofvurdering som næste skridt. RMOA’en vil blive opdateret, når resultaterne fra stofvurderingen foreligger. 

1. REACH stofvurdering

Danmark har i forlængelse af håndteringsstrategi og RMOA meldt phenol ind til EU’s stofvurderingsprogram under REACH, med særlig fokus på eksponeringsscenarier og risikovurdering for forbrugeren og arbejdstageren samt phenols mulige virkning på arveanlæggene. Danmark blev valgt til at udføre stofvurderingen for stoffet, og Miljøstyrelsen startede i april 2015 udarbejdelsen af denne vurdering på vegne af den europæiske kemikaliemyndighed ECHA. Stofvurderingen vil kunne pege på behov for frembringelse af data, behov for yderligere regulering af stoffet eller konkludere at phenol ikke giver anledning til yderligere bekymring. Stofvurderingen er endnu ikke afsluttet. Yderligere data kunne for eksempel være information om forbrugereksponering i forbindelse med voksning af gulve. 

Forud for stofvurderingsarbejdet gennemførte Miljøstyrelsen et forprojekt om gennemgang af de eksponeringsscenarier for forbrugeren, der findes i REACH registreringerne. Gennemgangen af det omfattende datagrundlag blev sammenstillet til internt brug for det videre arbejde med stofvurderingen. 

2. Migrationsgrænse for legetøj

Der er i legetøj fastsat en indholdsgrænse for phenol som konserveringsmiddel på 10 mg/kg og en migrationsgrænse i polymere på 5 mg/l. Grænsen gælder for legetøj til børn under 3 år og legetøj, der er beregnet til at komme i munden. Grænserne er gældende fra 4. november 2018.

3. Migration fra fødevarekontaktmaterialer af plast

Fødevarestyrelsen i Danmark deltager aktivt i EU-arbejdet for regulering af migrationen af kemiske stoffer fra fødevarekontaktmaterialer af plast. I den forbindelse søger Danmark at få fastsat en specifik migrationsgrænse for phenol på baggrund af den grænseværdi, EU's fødevareagentur EFSA fastsatte for stoffet i 2013. Desuden arbejdes der for, at en ny migrationsgrænse også tager højde for eksponering fra andre kilder.

Øvrige aktiviteter

Der er ikke identificeret nye aktiviteter for phenol på lovgivningsområdet udover dem beskrevet i kortlægningen og strategien.

Strategien fremover

Implementering af strategien betragtes som afsluttet. Evt. opfølgning på stofvurderingen varetages i Miljøstyrelsens løbende arbejde. Opfølgning på arbejdet med en grænseværdi i fødevarekontaktmaterialer varetages af Fødevarestyrelsen.