Cybutryne

N-tert-butyl-N-cylcopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin (Cybutryne eller Irgarol) anvendes som konserveringsmiddel og bundmalingsmiddel til skibe.

I forhold til håndtering af anvendelsen af cybutryne blev der i strategien fra maj 2013 angivet to indsatsfelter.

1. EU-risikovurdering

Miljøstyrelsen har deltaget aktivt i EU-ekspertgruppen for biocider, der har risikovurderet Cybutryne med henblik på at sikre, at det danske beskyttelsesniveau opretholdes. I juni 2015 afgav EU's biocidkomité (BPC) en udtalelse, der anbefaler, at Cybutryne ikke optages som aktivstof til brug i bundmalingsprodukter på baggrund af stoffets allergifremkaldende virkning, dets giftighed for vandmiljøet og dets persistens i miljøet. I den formelle afgørelse af 27. januar 2016 godkendes cybutryne ikke længere til anvendelse i biocidholdige bundmalinger.

2. Udvikling af alternativ til mindre både

Miljøstyrelsen har givet tilskud til et udviklingsprojektet, der har til formål at udvikle en bundmaling, der indeholder – og frigiver – et minimum af biocidaktivstof. LOUS-stoffet kobber har også været en del af dette projekt.

Projektet er afsluttet og udgivet som Miljøprojekt 1663 i 2015. Det viser, at der kan fremstilles velfungerende bundmalinger til lystbåde med reduceret biocidmængde, dog står det stadig ikke helt klart, om det er et realiserbart alternativ til produktion og kommercialisering.

Der findes et ikke-biocidalternativ i form af en silikone-epoxy hydrogelbelægning, men det egner sig kun til skibe og både, der sejler med en større fart end ca. 15 knob, hvorfor Miljøstyrelsen sammenfattende vurderer, at der ikke aktuelt findes tilfredsstillende alternativer til de biocidholdige bundmalinger til fritidsbåde.

Med henblik på udvikling af alternativer til traditionel biocidholdig bundmaling til lystfartøjer i Østersøen, er der fra 2014-2017 gennemført et tværfagligt internationalt projekt. Projektet, BONUS CHANGE – Changing antifouling practices for leisure boats in the Baltic Sea, blev godkendt som ”Flagship Project under the EU Strategy for the Baltic Sea Region Priority Area Hazards”. I Danmark har Københavns Universitet været projektdeltager. Miljøstyrelsen deltog ved præsentation af projektets resultater ved 8th Annual Forum of the EUSBSR i Berlin 2017 og deltog samtidig i ekspertpanel med henblik på at oplyse deltagerne om den regulatoriske håndtering af biocidholdig bundmaling nationalt og i EU.

Øvrige aktiviteter

Der er ikke identificeret nye aktiviteter for Cybutryne på lovgivningsområdet udover dem beskrevet i kortlægningen og strategien.

Strategien fremover

Implementeringen af strategien betragtes som afsluttet.