Alkylpenol og –ethoxylater

Alkylphenoler (AP) og alkylphenolethoxylater (APE) er en stor stofgruppe, som bl.a. omfatter nonylphenoler (NP), nonylphenolethoxylater (NPE), octylphenoler (OP) og octylphenolethoxylater (OPE). NP og OP anvendes i EU hovedsageligt som råmateriale (co-monomer) til fremstilling af phenol- og epoxyharpikser, som er polymermaterialer – også kaldet resiner (f.eks. bakelit) – og til fremstilling af NPE og OPE. NPE og OPE anvendes bl.a. i maling, lak, lim, coating og lignende produkter.

I kortlægningen omtales 29 stoffer og stofgrupper i denne gruppe og i strategien fra maj 2013 blev fem nedenstående udfordringer identificeret. 

1. Udledningen af NPE fra tekstiler - mulig risiko for vandmiljø

Medlemslandene har i juli 2015 stemt for et svensk forslag om begrænsning af indholdet af NPE i tekstiler. Begrænsningen omfatter markedsføring af tekstiler, der indeholder NPE i koncentrationer over 0,01 %. Den vil gælde fra 5 år efter ikrafttrædelsen, som er 20 dage efter offentliggørelsen. Det forventes, at retsakten inden længe offentliggøres i EU-tidende.

Uden særlig kobling til LOUS etablerede Miljøstyrelsen i starten af 2015 et tekstilpartnerskab med et bredt kemikaliefokus. Partnerskabet blev afsluttet i efteråret 2015 med udgivelsen af Miljøprojekt nr. 1812 om resultaterne.

2. Viden om visse anvendelsers miljøbelastning mangler

Miljøstyrelsen har gennemført et projekt, der afdækker den relative betydning af udledningerne fra forskellige anvendelser samt en mindre kortlægning af anvendelsen i forbrugerprodukter. Projektet bekræfter bl.a., at tekstiler er den største kilde til udledning af NPE og viser den relative betydning af bidraget fra en række andre produktgrupper.  Projektet er udgivet i februar 2015 som Miljøprojekt 1653.

Der forventes ikke yderligere konkret opfølgning, da anvendelsen af NPE i tekstiler bliver begrænset jævnfør ovenstående, men data vil blive anvendt som baggrundsviden fremover bl.a. i forbindelse med det videre EU samarbejde om regulering af stofferne i denne stofgruppe.

3. Viden om alternativer i maling/lak m.m. mangler

Miljøstyrelsen har givet tilskud til et konkret udviklingsprojekt, der skal forsøge at finde alternativer til NPE i grundmalinger og specialmalinger, som er nogle af de malingstyper, hvor det har været vanskeligt at finde alternativer. Projektarbejdet er beskrevet i en projektrapport, der er publiceret i juni 2016 som miljøprojekt 1864. 

I forhold til muligheden for at afholde en fokuseret temaworkshop med importører og producenter af maling, lak mv., skønnede Miljøstyrelsen, at vidensformidling om alternativer bliver tilstrækkeligt varetaget at ”Kemi i Kredsløb”.

4. Der er registreret NPE i forbudte anvendelser

Miljøstyrelsen gennemførte i 2013 en kontrolkampagne herom. Der blev fundet 1 ulovligt produkt og 110 produkter, hvor oplysninger om sammensætning eller oplysning om, at produktet ikke længere markedsføres, ikke var opdaterede. Kemikalieinspektionen udstedte et påbud om, at det resterende lager af det ulovlige produkt blev destrueret. Herudover blev oplysningerne i Produktregistret om de øvrige produkter opdateret.

5. Behov for nyt fagligt grundlag for kvalitetskrav i sediment

Kortlægningen viste et behov for at etablere et mere udbygget fagligt grundlag for fastsættelse af i første omgang nationale kvalitetskrav for NP og OP i sediment.

Miljøstyrelsen har gennemført 3 projekter, hvor effekterne af NP og OP er målt på to forskellige organismer. Samtidig har de italienske myndigheder igangsat supplerende projekter på andre organismer.  Resultater viser, at kvalitetskriterier kan fastsættes med en højere værdi (grænseværdi) end de eksisterende, men samtidig at der stadig er usikkerhed om, hvorvidt der for nogle lokaliteter kan forekomme overskridelser ift. de målte NP koncentrationer. Resultaterne af disse projekter bliver ikke udgivet, men vil blive anvendt i forbindelse med udarbejdelse af opdaterede kvalitetskriterier.

I forbindelse med udarbejdelsen af de opdaterede kvalitetskriterier afventer Miljøstyrelsen færdiggørelsen af et italiensk studie, der blev igangsat i foråret 2016. Studiet der skal afdække en bekymring om mulig hormonforstyrrende effekt for NP i snegle er endnu ikke færdiggjort.  

Øvrige aktiviteter

Der er ikke identificeret nye aktiviteter for alkylphenoler og -ethoxylater på lovgivningsområdet udover dem beskrevet i kortlægningen og strategien.

Strategien fremover

Implementeringen af strategien betragtes som afsluttet. Arbejdet med  opdatering af kvalitetskravene for sediment varetages af Miljøstyrelsens løbende arbejde med kvalitetskrav.