Baggrund for LOUS-projektet

LOUS-projektet har givet bedre viden om de 40 stoffer og stofgrupper på listen, så Miljøstyrelsen kan tage stilling til, om der er behov for at begrænse brugen eller om de kan erstattes af bedre alternativer. Resultaterne er blevet til i tæt samarbejde med andre styrelser, myndigheder, virksomheder og organisationer.

Den 4. og seneste liste over uønskede stoffer blev lanceret i 2009. De 40 stoffer og stofgrupper blev udvalgt, fordi de alle havde nogle uønskede egenskaber i forhold til mennesker eller miljø, og fordi de på det tidspunkt blev brugt i Danmark i mere end 100 tons om året.

Udgangspunktet for LOUS var Miljøstyrelsens Effektliste, som indeholder alle stoffer, der lever op til de fastsatte kriterier i forhold til farlighed, men ikke tager hensyn til, om stofferne anvendes i Danmark eller ej. Effektlisten indeholder ca. 19.500 kemiske stoffer.

Der er et stort overlap imellem LOUS-kriterierne og de kriterier, der ligger til grund for at et stof bliver optaget på kandidatlisten under EU’s kemikalielovgivning REACH.

Alle stoffer har været gennem samme proces

I 2012 blev der på Finansloven afsat 48 mio. kroner over fire år til at gennemgå og undersøge alle 40 stoffer og stofgrupper på listen. Alle 40 stoffer eller stofgrupper har været igennem den samme proces:

                                                                          På billedet ses processen alle de 40 stoffer har været igennem.

For omkring en fjerdedel af de 40 stoffer og stofgrupper konkluderer strategien, at der ikke er behov for en yderligere indsats udover at dele viden fra kortlægningen med andre lande. Det kan enten være fordi stofferne ved nærmere undersøgelse har vist sig ikke udgøre en risiko for mennesker eller miljø, stofferne er tilstrækkeligt regulerede, er på vej til at blive vurderet i andre sammenhænge, eller fordi forbruget i Danmark er faldet markant siden 2009. For de resterende stoffer og stofgrupper er en række virkemidler taget i brug for at håndtere de identificerede udfordringer.

Bredt samarbejde og nye metoder

I LOUS-projektet har Miljøstyrelsen arbejdet tæt sammen med interessenter fra andre styrelser, forbruger-, miljø-, og brancheorganisationer, interesserede virksomheder og enkelte andre EU lande. Processen har været tilrettelagt på en inddragende og gennemsigtig måde for alle interessenter, der løbende har leveret input til arbejdet. LOUS-projektet har også udviklet en effektiv metode til at vurdere problematiske stoffer og muligheden for at udforske nye virkemidler til at håndtere dem, som kan vise sig nyttige i den fortsatte kemikalieindsats.

LOUS-projektet blev evalueret af konsulentfirmaet Rambøll i 2015. Konklusionerne indikerer en høj kvalitet i arbejdet, både i forhold til det faglige og procesmæssige resultat.

Læs rapporten her.  

Høring hos en bred kreds af interessenter

Forud for offentliggørelsen var listen i høring hos en bred kreds af interessenter.

Se høringsnotat med bemærkninger til listen og Miljøstyrelsens svar her

I projektet har de 40 stoffer og stofgrupper været opdelt i fire lige store puljer ud fra stoffernes fortløbende nummer i projektet (se tabel på statussiden), og alle kortlægningsrapporter og strategier har puljevis været sendt i en bred faglig høring.

Siden er opdateret 13. september 2021

Listen Over Uønskede Stoffer

Download Listen Over Uønskede Stoffer 2009 og læs om kriterier for udvælgelse af stofferne.