Kvalitetskriterier (grænseværdier)

For at undgå miljø- og sundhedspåvirkninger fastsættes grænseværdier (kvalitetskriterier) for kemikalier i både luft, jord og vand. En grænseværdi er et udtryk for det maksimale indhold af et kemisk stof f.eks. jord. Her finder du lister over grænseværdier for kemiske stoffer i luft, jord og vand.

Sundheds-kvalitetskriterier

B-værdilisten / Luftkvalitetskriterier 
B-værdierne er grænseværdier for den enkelte virksomheds bidrag til luftforurening af omgivelserne og er oftest det samme som luftkvalitetskriteriet for et stof.
Læs mere om grænseværdier for luft og find B-værdilisten her

Grænseværdier for kemiske stoffer i jord
Grænseværdier for kemikalier i jord bliver brugt, når man skal vurdere forurenet jord, rydde op på forurenede grunde, og når man skal rådgive personer, der bor på lettere forurenede grunde.
Læs mere om grænseværdier for jord og find listen over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord her .

Kvalitetskriterier for drikkevand
Grænseværdier for kemikalier i grundvand og drikkevand bliver fastsat, så vores drikkevand er sundhedsmæssigt forsvarligt at drikke, ser rent ud og er uden farve, smag eller lugt.
Læs mere om grænseværdier for drikkevand her

Vandkvalitetskrav og kriterier
Vandkvalitetskrav og vandkvalitetskriterier fastsættes for vand, sediment og akvatisk biota (dvs. vandlevende planter og dyr). Indtil videre er der kun få stoffer for hvilke, der er fastsat værdier for sediment og biota.
Læs mere om kvalitetskrav for overfladevand her

Miljø-kvalitetskriterier for forurenende stoffer i vandmiljøet 

Miljøstyrelsen fastsætter kvalitetskriterier for forurenende stoffer i vandmiljøet (søer, vandløb og havet). Kvalitetskriterierne bliver fastsat på baggrund af kemiske stoffers effekter på de dyr og planter, der lever i vandet. Få digital adgang til information om pt. 182 stoffer fordelt på 152 datablade.
Se miljø-kvalitetskriterier for forurenende stoffer i vandmiljøet 

Siden er opdateret 20. december 2020

Baggrund og brug af grænseværdier

Vil du vide mere om baggrund og brug af grænseværdierne, kan du se det her: Grænseværdier og kvalitetskriterier