Kandidatlisten under REACH

Kandidatlisten er en liste over særligt problematiske stoffer. Når et kemisk stof er optaget på kandidatlisten træder en række forpligtelser for virksomhederne i kraft. Det drejer sig om pligter til at skaffe sig information og videregive information om stoffet i leverandørkæden.

Stoffer på kandidatlisten kan senere komme på godkendelsesordningen under REACH. Det vil betyde, at virksomheder skal søge om godkendelse, før de må anvende stofferne.

Stoffer på kandidatlisten

Kandidatlisten udvides løbende med nye stoffer. Du kan finde den seneste opdaterede liste på Kemikalieagenturets hjemmeside.

Pligt til at videregive information om kandidatlistestoffer i artikler (varer)

Når et stof er optaget på kandidatlisten skal enhver leverandør af en artikel give information til sine kunder, hvis artiklen indeholder mere end 0,1 % af stoffet. Herudover skal detailhandelen give information om stoffernes tilstedeværelse i artikler til forbrugerne, hvis en forbruger beder om det. Information til forbrugeren skal leveres gratis og indenfor 45 dage efter at forbrugeren har bedt om det.

Forhandlere/distributører har pligt til at forsyne modtageren med de oplysninger om kandidatlistestoffer i artiklen, som han råder over, og som er tilstrækkelige til at artiklen kan anvendes sikkert. Herunder som minimum stoffets navn.

Fra 1. juni 2011 skal importører og producenter af artikler desuden sende en notifikation til Agenturet, hvis stoffet samlet er til stede i artiklerne i mængder over 1 ton og koncentrationen over 0,1 vægtprocent. Der er dog en undtagelse, hvis leverandøren kan udelukke at mennesker og miljø bliver udsat for stoffet ved normal eller forventet anvendelse og bortskaffelse.

Læs mere om informationspligterne i forhold til stoffer på kandidatlisten