Vejledning for søgning i Effektlisten

Denne database er en særlig version af Effektlisten, hvor der er mulighed for at søge på en række forskellige funktioner for listens 19.500 stoffer.

Søgeside-Effektlisten.jpg

I Effektlisten er angivet, hvorfor de enkelte stoffer er taget med på listen. Det angives, om stoffet har problematiske egenskaber i forhold til "Listen over farlige stoffer" eller Miljøstyrelsens "Vejledende liste til selvklassificering af farlige stoffer", om stoffet står på "EU’s liste over mulige PBT-/vPvB-stoffer" eller på "EU’s prioriteringsliste over stoffer, der skal yderligere undersøges for hormonforstyrrende egenskaber ".

Enkelte stoffer er med på listen, fordi de har særlig dansk fokus.

Databasen har følgende opbygning:

Alle funktioner er samlet på en søgeside og den giver mulighed for at søge på følgende inden for Effektlisten:

Effektlisten søgning

Navn: Navn på de produkter på Effektlisten fx Carbontetrachlorid. Navnet på det produkt man ønsker at søge på indskrives i feltet. Hvis man ikke kan navnet korrekt, kan startbogstavet eller de første bogstaver indskrives og søges på. Resultatet vil blive en liste over produkter, hvorfra man kan vælge det ønskede produkt. Der kan bruges både små store bogstaver.

CAS-nr: Stoffets unikke "Chemical Abstracts Service Registry number".

Klassificering: Stoffets klassificering ifølge "EU’s liste over farlige stoffer" og Miljøstyrelsens vejledende liste til selvklassificering af farlige stoffer. Langt størsteparten af stofferne er udvalgt til effektlisten pga. stoffets klassificering som beskrevet i Effektlisten. Der kan søges både på R-sætninger samt fareklassificering.

LOFS: Afkrydses dette felt vil fremkomme de stoffer, som er udvalgt til Effektlisten pga. problematiske egenskaber i forhold til "EU’s liste over farlige stoffer".

Vejl. L : Afkrydses dette felt vil fremkomme de stoffer, som er udvalgt til Effektlisten pga. problematiske egenskaber i forhold til Miljøstyrelsens "Vejledende liste til selvklassificering af farlige stoffer".

PBT-vPvB: Afkrydses dette felt vil fremkomme de stoffer, som er udvalgt til Effektlisten, fordi de optræder på "EU’s liste over mulige PBT/vPvB-stoffer.

HF: Afkrydses dette felt vil fremkomme de stoffer, som er udvalgt til Effektlisten, fordi de optræder på "EU’s prioriteringsliste over stoffer, der skal yderligere undersøges for hormonforstyrrende egenskaber.

Søg: Søger de oplysninger frem, som er indtastet i søgeformularen.

Nulstil: Slette alle indtastninger i søgeformularen.

Man kan kombinere søgningen ved at indskrive de oplysninger, man har i flere felter fx vælge en produktgruppe og skrive et navn etc.

Ved søgning kommer følgende resultat for et produkt:

Effektlisten resultat