Byggevarer og indeklima

Det er Energistyrelsen, der er ansvarlig myndighed for reglerne for byggevarer.

For byggevarer gælder Byggevaredirektivet (89/106/EØF1), der erstattes d. 1. juli 2013 af Byggevareordningen (305/2011/EF), som angiver, at bygningsværker skal være konstrueret og opført på en sådan måde, at de ikke udgør nogen risiko af hygiejne- eller sundheds- og sikkerhedsmæssig art for de personer, der arbejder eller opholder sig deri, eller naboer hertil, eller når de opføres eller rives ned, navnlig på grund af bl.a. afgivelse af farlige stoffer, flygtige organiske forbindelser (VOC), drivhusgasser eller farlige partikler til luften indendørs eller udendørs.

Energistyrelsen har også regler for indeklimaet i Bygningsreglement 2010, BR10 , Bygningsreglementet omfatter bl.a. en bestemmelse om at byggematerialer ikke må afgive gasser, dampe, partikler eller ioniserende stråling, der kan give anledning til utilfredsstillende sundhedsmæssige indeklimaforhold. Formaldehydafgivelse fra byggematerialer er et af de stoffer, der her er sat regler for.

Du kan du læse mere hos Energistyrelsen om byggevarer, sikre og sunde bygninger, herunder indeklima.
Energistyrelsen