PCB

PCB er en miljøgift, der kan skade mennesker og miljø. PCB er en forkortelse for Poly-Chlorerede Biphenyler, som dækker over 209 forskellige stoffer. PCB’er blev tidligere anvendt i byggematerialer, hvor PCB’erne gav byggematerialet bestemte egenskaber fx elasticitet, slidstærke overflader eller brandhæmmende egenskaber. PCB’er blev brugt i fx fugemasse og termoruder frem til 1977 og i elektriske produkter frem til 1986. For at undgå spredning af PCB til mennesker og miljø, er det vigtigt at følge de særlige regler, der gælder for bortskaffelse af affald med PCB.

Hvad er PCB?

PCB er en forkortelse af Poly-Chlorede Biphenyler. Fra halvtredserne og op igennem halvfjerdserne blev PCB anvendt i en række byggematerialer og tekniske komponenter verden over.

PCB blev anvendt på grund af stoffets gode tekniske egenskaber, f.eks. er det meget holdbart og har god isoleringsevne, gode smøreegenskaber og lav brændbarhed.

Det har vist sig, at PCB kan skade mennesker og miljø, og anvendelse af PCB i åbne systemer blev derfor forbudt i byggeriet i 1977, mens anvendelse i lukkede systemer (tekniske komponenter) blev forbudt i 1986. PCB er optaget på EU's liste over farlige stoffer (POP-stoffer, persistente organiske miljøgifte).

Kemisk set er PCB en gruppe af svært nedbrydelige organiske stoffer, som består af to benzenringe, som i forskellig grad er mættet med klor. I alt findes PCB i 209 forskellige varianter, de såkaldte PCB-congenere, og disse kan inddeles i to grupper; en gruppe, som ligner dioxiner, og en gruppe, som ikke ligner dioxiner. Nogle af disse kan lettere fordampe og spredes end andre.

Er PCB farligt for helbredet?

PCB kan være skadende for helbredet, men formodes ikke at medføre akut sygdom. Ved langvarig udsættelse for høje værdier er der set skader på hud og forplantningsevne, og ophobning af PCB i kroppen er sat i forbindelse med skader på lever, skjoldbruskkirtel, immunapparat og hormonsystem. Endvidere mistænkes PCB for at være kræftfremkaldende.

I hvilke produkter kan der være PCB?

I Danmark har PCB blandt andet været anvendt i fugeprodukter og termoruder. Det har vist sig, at PCB kan spredes fra de materialer, de oprindelig har indgået i og til omgivelserne.

PCB kan via indeluften være afdampet til andre materialer, fx tæpper, møbler og tapeter. PCB kan også med tiden være sivet ind i omgivende byggematerialer. Er der fx PCB i fugerne omkring et vindue, er der typisk også PCB i både vinduesrammen og i væggen omkring vinduet.

Hvor bliver vi udsat for PCB?

Selvom PCB er forbudt findes det stadig i vores omgivelser. Når PCB bliver håndteret forkert, bliver stoffet spredt til naturen og ophobet i vores fødekæder. Vi kan således indtage stoffet gennem vores kost, som generelt er den største kilde til PCB i vores krop.

Du kan også optage PCB ved hudkontakt til PCB-holdige materialer eller ved indånding fra PCB-dampe i indeluften. En vis andel af de bygninger, der blev opført i perioden 1950 - 1977, indeholder PCB-holdige byggematerialer. Selvom afdampningen aftager over tid, afgiver PCB-holdige byggematerialer og tilgrænsede bygningsmaterialer, som PCB er sivet ind i, stadig PCB til indeluften efter mere end 30 år.

Hvordan kommer vi af med PCB?

For at undgå spredning af PCB til mennesker og miljø, er det vigtigt at følge de særlige regler, der gælder for bortskaffelse af affald med PCB. Vær opmærksom, når du bortskaffer gamle termoruder, kondensatorer, transformatorer og ledninger.

Miljøstyrelsen har ansvaret for reglerne for håndteringen af PCB-holdigt affald. Her kan du se en række anvisninger til hvordan du skal bortskaffe affald med indhold af PCB.:

PCB-holdigt affald
PCB i byggeaffald

PCB problematikkerne berører flere ministeriers område. Her kan du finde oplysninger om PCB, og hvordan det håndteres på tværs af ministerierne:
PCB Faktaark
PCB-guiden