Behandling af dine personoplysninger i forbindelse med indberetning af gener fra kosmetiske produkter

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Miljøstyrelsen indsamler og behandler dine personoplysninger med henblik på at give Miljøstyrelsen mulighed for at overvåge og vurdere, om der på nogle områder inden for kosmetiske produkter eller kemikalier i sådanne produkter, er brug for bedre information eller ny lovgivning, som kan forebygge sådanne alvorlige gener (alvorlig uønsket virkning). Den pågældende virksomhed, som er ansvarlig for produktet, bliver også informeret om indberetningen. Indberetningen bruges til at føre statistik over, hvilken type alvorlige gener, der er set og fra hvilken type produkter.

Hvis Miljøstyrelsen vurderer, at indberetningen er af alvorlig uønsket karakter, deles informationerne med de øvrige EU-lande, så man på tværs af landene kan få overblik over alle de alvorlige gener, der er opstået i hele EU ved brug af kosmetiske produkter. Når en alvorlig gene indberettes til Miljøstyrelsen eller myndighederne i et andet EU-land, anonymiseres informationerne, så kun alder og køn indgår i den information, der videregives til de andre lande.

Miljøstyrelsen modtager dine personoplysninger i forbindelse med din indberetning af gener fra kosmetiske produkter i indberetningsskemaet på borger.dk, hvor du kan oplyse om f.eks. navn, adresse, e-mail, mv. Dine personoplysninger undergives i den forbindelse den nødvendige sagsbehandling, herunder f.eks. journalisering efter offentlighedsloven, ligesom dine oplysninger opbevares efter arkivlovgivningen.

Personoplysninger kan også blive behandlet ved aktindsigt og videregivet, såfremt det er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Miljøstyrelsen behandler dine personoplysninger på baggrund af de myndighedsopgaver der følger af kosmetikforordningen, herunder bl.a. for at kunne opfylde formålet med forordningen, der er at sikre et velfungerende indre marked og et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed ved at bestemmelserne i forordningen overholdes. Derfor skal bl.a. alvorlige uønskede virkninger indberettes af den ansvarlige person og distributørerne og slutbrugerne har også mulighed for at indberette uønskede virkninger til Miljøstyrelsen, så det er muligt for myndigheden at overvåge markedet og træffe nødvendige foranstaltninger, jf. kosmetikforordningens (forordning (EF) nr. 1223/2009) artikel 22, 23 og 34, jf. kosmetikbekendtgørelsens (BEK nr. 803 af 21/06/2013) § 4.

Behandlingen sker således med hjemmel i databeskyttelsesforordningens (forordning (EU) nr. 2016/679) artikel 6, stk. 1, litra e), hvoraf det fremgår at behandlingen er nødvendig at hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.  

Miljøstyrelsen behandler eventuelle følsomme personoplysninger, i form af helbredsoplysninger, som du selv har afgivet, med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g), hvoraf det fremgår, at behandling er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret og står i rimeligt forhold til det mål, der forfølges, respekterer det væsentligste indhold af retten til databeskyttelse og sikrer passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser. Miljøstyrelsen er bl.a. forpligtet til at journalisere dine personoplysninger efter offentlighedslovens regler.

Indsamling og kategorier af personoplysninger

Miljøstyrelsen indsamler og behandler de oplysninger, som er indeholdt i din indberetning.

Dette omfatter navnlig følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • E-mail
  • Telefonnummer
  • Køn
  • Fødselsår
  • Billeder af gener

Men vi behandler også oplysninger om helbredsoplysninger, der er særlig følsomme og derfor underlagt særlige bestemmelser om personfølsomme oplysninger, der forpligter os til at passe særligt godt på dem.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Miljøstyrelsen videregiver ikke personoplysningerne til eksterne parter.

Miljøstyrelsen videregiver dog oplysninger i anonymiseret form, så kun alder og køn indgår i den information, der videregives til den pågældende virksomhed, som er ansvarlig for produktet. 

Hvis der er tale om en indberetning af særlig alvorlig karakter, videregives informationerne til de øvrige EU-lande, så man på tværs af landene kan få overblik over alle de alvorlige gener, der er opstået i hele EU ved brug af kosmetiske produkter. Når en alvorlig gene indberettes til myndighederne i et andet EU-land, anonymiseres informationerne, så kun alder og køn indgår i den information, der videregives til de andre lande.

Miljøstyrelsen overlader endvidere dine personoplysninger til styrelsens databehandlere, som Statens IT, Captia og F2, som er de systemer, som Miljøstyrelsen anvender.

Opbevaring af dine personoplysninger

Miljøstyrelsen behandler dine oplysninger, indtil de skal arkiveres eller kasseres efter reglerne i arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016, eller i øvrigt kun så længe de er nødvendige til det formål, de er indsamlet med henblik på. Når der ikke længere foreligger et retligt eller administrativt behov, bliver oplysningerne kasseret (slettet).

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 som udgangspunkt ret til indsigt i de oplysninger, som Miljøstyrelsen behandler om dig. Du har efter artikel 21 endvidere i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Miljøstyrelsens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Efter artikel 16 har du ret til at få eventuelle urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har endvidere efter artikel 17 i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig på et tidligere tidspunkt end det tidspunkt, der er anført i afsnittet om opbevaring af dine personoplysninger. Endelig har du efter artikel 18 i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

De heri angivne rettigheder kan kun anvendes af fysiske personer.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Miljøstyrelsen, jf. nedenfor.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Miljøstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål til Miljøstyrelsens behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 72 54 40 00, på e-mail Obfuscated Email eller på adressen Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C.

Miljøstyrelsens databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du også velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte Miljøstyrelsens databeskyttelsesrådgiver på telefon 72 54 40 00, på e-mail Obfuscated Email eller på adressen Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, Att. Databeskyttelsesrådgiver.

Klage til Datatilsynet

Du kan klage over Miljøstyrelsens behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 77. Du kan kontakte Datatilsynet via de kontaktoplysninger som fremgår af Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk eller fra din digitale postkasse på www.borger.dk.

Læs mere om Miljøstyrelsens persondatapolitik

Du kan læse mere om Miljøstyrelsens persondatapolitik, og vi henviser dig til hjemmesiden herom - Miljøstyrelsens persondatapolitik