Tips om spraymaling

Spraymaling bruges til mange formål som fx biler, radiatorer, vægge og dekoration. Spraymalingsprodukter har som oftest et højt indhold af organiske opløsningsmidler og andre kemiske stoffer, der kan give irritation af øjne og næse, hovedpine, kvalme og svimmelhed.

Spraymaling

Et væsentligt problem ved spraymaling er, at små dråber maling vil svæve rundt i luften, når malingen forstøver. Dråberne kan blive indåndet og trænge ned i lungerne. Desuden kan dråberne svæve andre steder hen og være med til at forurene det lokale miljø.

Husk på, at hvis du maler eller lakerer andre steder end hjemme hos dig selv, så gælder Arbejdstilsynets regler også for dig. Læs mere om Arbejdstilsynets regler .

Før arbejdet

Her får du gode råd om, hvordan du vælger produkter, der skader miljø og sundhed mindst muligt:

 • Overvej at bruge pensel eller rulle i stedet : Det er forholdsvist nemt at finde alternativer til spraymaling og spraylak.
 • Køb de rigtige mængder : Mål arealet op inden du køber maling, så du ikke køber mere, end du har brug for.
 • Tjek faremærkerne på etiketten : Det er vigtigt at være opmærksom på, hvilke faremærker der er på produktet – og måske kan du finde ét, som ikke er faremærket. De fleste sprayprodukter er mærket med faresymboler, fx Xi (Lokalirriterende) eller Xn (Sundhedsskadelig). Sammen med mærkerne er der risikosætninger, der fortæller, om produktet kan give hudirritation eller andre gener. Produkterne vil typisk være mærket for brandfare med et flammesymbol. Læs mere om faremærker .
 • Vælg spraymaling med lavt VOC-indhold : Langt de fleste produkttyper til indendørs og udendørs overfladebehandling er omfattet af EU-regler, som kræver, at indholdet af flygtige organiske forbindelser (VOC-indhold), som fx terpentin, skal angives på emballagen. Der er indført strengere grænseværdier i 2010 for de fleste malingstyper. Mærkningen kan se sådan ud: Dette produkt indeholder max. 80 g VOC/l. EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/b): 100 g VOC/l (2010).
 • Vælg spraymaling med den laveste MAL-kode : De fleste emballager med spraymaling er mærket med en MAL-kode, der oplyser om de sikkerhedsforanstaltninger, man som minimum skal træffe, for at imødegå den sundhedsfare, der er ved produktet. Vælg altid produkter med de laveste tal. Helst 00-1 eller 0-1. Jo lavere MAL-kode, des lavere indhold af bl.a. organiske opløsningsmidler. Læs mere om MAL-koder .Langt de fleste produkttyper til indendørs og udendørs overfladebehandling er omfattet af EU-regler, som 

Under arbejdet

Her får du gode råd til, hvordan du håndterer spraymaling, og hvordan du beskytter dig selv og andre under arbejdet:

 • Spraymal udendørs : Spraydåser og sprøjtemaling hvirvler opløsningsmidlerne ud i luften. Spraymaling anbefales derfor kun til udendørs brug. Stå ikke i vindretningen, når du spraymaler, men stå så vinden kommer langs det emne du spraymaler, så du undgår at indånde dampe eller bittesmå partikler fra spraymalingen.
 • Sørg for god ventilation : Hvis du bruger spraymaling indendørs eller i stillestående luft udendørs, indånder du dampe og bittesmå partikler med kemikalier, herunder måske organiske opløsningsmidler. Begræns derfor brugen af spraymaling til fx bilen i garagen mest muligt. Hvis det ikke er muligt, så sørg for rigelig ventilation og brug åndedrætsværn.
 • Hold børnene væk når du spraymaler : Lad ikke børn anvende spraymaling. Børn skal heller ikke opholde sig i rummet, når du spraymaler eller mens malingen tørrer. Børn er mere udsatte end voksne, fordi de indånder en større mængde af de kemiske stoffer i forhold til deres vægt.
 • Brug handsker : Produkterne kan indeholde stoffer, som kan virke irriterende på huden, så brug altid handsker. Dog ikke af naturgummi (latex) – de beskytter ikke effektivt nok.
 • Brug maske : Hold spraydåsen så langt væk fra ansigtet som muligt og brug eventuelt en maske eller et åndedrætsværn med filter, så du indånder færre dråber og dampe. Spørg efter den mest effektive maske i butikken.
 • Undgå brug af spraydåser nær åben ild : Spraymaling kan indeholde brandbare stoffer. Undgå derfor at bruge spraydåserne i nærheden af åben ild eller andre antændelseskilder.

Efter arbejdet

Her får du gode råd til, hvordan du rydder op og skaffer dig korrekt af med rester, samt hvordan du sikrer et godt indeklima:

 • Lad genstanden tørre udendørs : Spraymalingsprodukter har som oftest et højt indhold af organiske opløsningsmidler, så lad derfor den sprayede genstand tørre udendørs, hvis muligt.
 • Aflever spraydåser på genbrugsstationen : Spraydåser anses som farligt affald og skal derfor afleveres til kommunens indsamlingsordning for farligt affald eller til genbrugsstationens ordning for farligt affald.
 • Luft ud indtil malingen er hærdet : Den største fordampning af stoffer sker lige efter og i dagene efter, du har spraymalet. Der frigives også stoffer under hærdningen, der kan vare i uger. Sørg derfor for god udluftning til malingen er hærdet.