Private må ikke fylde kølemiddel på bilens aircondition

Påfyldning af kølemiddel på aircondition (AC) i biler må kun udføres på godkendte værksteder. Der er risiko for udslip af meget klimaskadelige gasser. Kølemidlet R134a er mere end 1.400 gange kraftigere end CO2.

Kølemidlet R134a er en klimaskadelig F-gas. Gassen bruges som kølemiddel i mange bilers aircondition og har været standard på markedet siden midten af 1990'erne. R134a er i dag under udfasning i EU på grund af gassens betydelige bidrag til den globale opvarmning, men den er stadig det mest udbredte kølemiddel i den eksisterende bilpark.

Klimaeffekten ved at udlede indholdet af R134a i en gennemsnitlig aircondition svarer til at udlede 1.000 kg CO2 ‒ den samme mængde CO2 som man ville udlede ved at køre frem og tilbage mellem København og Barcelona to gange i en almindelige personbil.

R134a er derfor underlagt meget skrappe regler på linje med andre F-gasser.

Hvad siger reglerne?

Private, der ønsker at fylde R134a på A/C-anlægget i deres bil, skal altid få påfyldningen foretaget på et godkendt værksted, hvor det udføres af uddannede medarbejdere.

Kort fortalt:

  • Private kan som udgangspunkt ikke lovligt købe R134a (eller andre F-gasser), da det er ulovligt at sælge F-gas til andre end virksomheder, der er godkendt af Kølebranchens Miljøordning. Handel med R134a og andre F-gasser er underlagt strenge krav til mængder, beholdere, afgifter og kvoter.
  • Engangsbeholdere med F-gas er forbudt i hele EU og bliver beslaglagt af myndighederne, hvis man forsøger at importere dem.
  • Det er ulovligt at servicere et A/C-anlæg i en bil andre steder end på et godkendt værksted, og medarbejderen skal have et godkendt uddannelsesbevis.
  • Man må ikke fylde R134a på A/C-anlægget i en bil uden korrekt udstyr. Udstyret til at foretage en korrekt påfyldning af bilens A/C-anlæg er dyrt, og der kan ikke foretages en korrekt påfyldning med udstyr fra et almindeligt byggemarked eller en forhandler af autoudstyr til private.

Hvor finder man et godkendt serviceværksted?

På hjemmesiden www.kmo.dk finder du værksteder i Danmark, der er godkendt til at servicere bilens aircondition.

Undgå engangsbeholdere!

Hvis du støder på engangsbeholdere med F-gasser som R134a, kan du være sikker på, at den er ulovlig. Alle typer engangsbeholdere med F-gas er forbudt i EU, da de øger risikoen for udslip.

Få svar på dine spørgsmål

Hvad er R134a?

R134a er en fluorholdig drivhusgas, også kaldt F-gas. Gassen bruges som kølemiddel i mange bilers aircondition og har været standard på markedet siden midten af 1990’erne. R134a er i dag under udfasning på grund af gassens betydelige bidrag til den globale opvarmning, men R134a er stadig det mest udbredte kølemiddel i den eksisterende bilpark. Derfor vil R134a være på markedet i mange år fremover.

Hvorfor er der særlige krav i forbindelse med R134a?

R134a er særdeles skadelig for klimaet selv i små mængder. R134a virker 1.400 gange stærkere end CO2. Der gælder særlige krav til R134a, da myndighederne i EU-landene ønsker at kontrollere og minimere udledningen af R134a.

En gennemsnitlig aircondition kan fx indeholde ca. 700 gram R134a. Dette svarer til 1.000 kg CO2 ‒ eller den mængde CO2 som en almindelig personbil vil udlede ved at køre frem og tilbage mellem København og Barcelona to gange.

Må jeg som privat købe R134a?

Det korte svar er nej. I EU er det ulovligt at sælge F-gasser til andre end godkendte virksomheder.

Miljøstyrelsen har beslaglagt engangsbeholdere med R134a, som private har forsøgt at importere. Engangsbeholdere er forbudt i hele EU og vil blive beslaglagt af myndighederne, hvis man forsøger at importere dem.

Der er visse muligheder for at købe R134a inden for lovens grænser, men det er ikke relevant for private borgere, da reglerne for mængder, beholdere, kvoter og afgifter er komplicerede og udformet med henblik på virksomheder, og uden et godkendt uddannelsesbevis og korrekt udstyr er det ulovligt at fylde det på sin bils aircondition.

Må jeg selv fylde R134a på A/C-anlægget i min bil?

Du må IKKE selv påfylde R134a på køleanlægget på bilen – det må kun værksteder med uddannet personale, og som er godkendt af Kølebranchens Miljøordning (KMO). På hjemmesiden www.kmo.dk finder du godkendte værksteder i Danmark.

Hvad sker der, hvis du bryder reglerne?

Hvis du overtræder lovens regler om fx ulovlig import eller ulovlig brug af R134a, kan du straffes med bøde og fængselsstraf ved gentagne eller grove tilfælde.

Kan man spare penge ved at fylde R134a på A/C-anlægget?

Det er ulovligt for privatpersoner selv at påfylde kølemiddel på bilens A/C-anlæg. Desuden er det en dårlig idé både for bilen og klimaet.

Hvis A/C-anlægget mangler kølemiddel, skyldes det typisk, at A/C-anlægget er utæt. Hvis utætheden ikke bliver repareret, vil anlægget udlede den klimaskadelige gas hele tiden, og anlægget vil hurtigt mangle kølemiddel igen. Et professionelt serviceeftersyn af bilens aircondition vil kontrollere, at alle dele i anlægget fungerer korrekt.

Vedligeholdelse af bilens A/C-anlæg er med til at sikre en optimal udnyttelse af anlægget og minimere risikoen for unødvendigt slid. Hvis du fortsætter med at bruge et defekt A/C-anlæg, kan anlægget tage skade. Mangel på kølemiddel vil resultere i et varmere anlæg, hvilket slider ekstra på olien og forringer effektiviteten under kørslen. Anlægget trækker også på energi fra motoren, hvilket betyder, at et defekt klimaanlæg øger brændstofforbruget. Du bryder desuden producentens garanti, hvis du foretager ulovlige indgreb i anlægget.

Hvilke biler bruger R134a?

R134a er et meget anvendt kølemiddel og benyttes i de fleste biler med aircondition produceret før 1. januar 2017. Kølemidlet blev introduceret i begyndelsen af 1990’erne, og fra 1994 var det standard i alle

bilers A/C-anlæg. Der vil derfor være biler med A/C-anlæg til R134a i omløb i mange år fremover. I nye biler anvendes typisk det mindre klimaskadelige kølemiddel R1234yf.

Gælder reglerne både for aircondition (AC) og klimaanlæg?

Ja, reglerne gælder for alle typer køleanlæg, der bruger R134a som kølemiddel. Det gælder både aircondition (AC), automatiske klimaanlæg og andre typer klimastyring med kølefunktion baseret på R134a.

Hvordan ved man, om der skal fyldes kølemiddel på bilens A/C-anlæg?

Autobranchen anbefaler regelmæssige tjek af bilers aircondition- og klimaanlæg. Hvis dit A/C-anlæg virker ustabilt, er det en god ide at bestille tid til et serviceeftersyn hos et godkendt værksted. Mangel på kølemiddel påvirker nemlig køleeffekten og anlæggets holdbarhed, ligesom det kan øge bilens brændstofforbrug.

Hvordan skaffer man sig af med R134a på en ansvarlig måde?

Beholdere med R134a skal afleveres som farligt affald på den måde, som er beskrevet i din kommunes affaldsregulativ. Det gælder både fyldte og tomme beholdere, da gasrester vil blive udledt i atmosfæren, hvis beholderen afleveres som dagrenovation eller metal.

Pas på misforståelser og forkerte vejledninger!

Når man søger information om påfyldning af kølemiddel på sin bils aircondition, dukker der hurtigt udenlandske videoer op med tvivlsom vejledning. Man kan ikke foretage en korrekt påfyldning med udstyr fra et almindeligt byggemarked eller en forhandler af autoudstyr til private, og det er ulovligt for andre end godkendte værksteder at servicere aircondition på biler.

Miljøstyrelsen beslaglægger ulovlig import

Miljøstyrelsen beslaglægger løbende ulovlige beholdere, som private forsøger at importere ulovligt. Der er typisk tale om engangsbeholdere fra lande uden for EU, som købes på udenlandske hjemmesider. Alle typer engangsbeholdere med F-gas er ulovlige i EU, da de udgør en stor risiko for klimaet.

Overtrædelse af reglerne om fx ulovlig import eller ulovlig brug af R134a kan straffes med bøde og fængselsstraf ved gentagne eller grove tilfælde.