Et kort oprids over parabensagen

De fleste forbrugere har hørt om parabener, og mange er måske i tvivl om, hvorvidt de kan udgøre en risiko. Sikkerheden ved at bruge parabener i kosmetik har været diskuteret i årevis.

Parabenerne har siden 2004 været under mistanke for at kunne have hormonforstyrrende egenskaber. EU's ekspertudvalg, den Videnskabelige Komite for Forbrugersikkerhed (VKF), har igennem årene siden da vurderet stofferne og udgivet flere vurderinger (opinions) om sikkerheden ved brug af stofferne i kosmetik.

Generelt har problemet været, at der ikke forelå forsøg af en tilstrækkelig god kvalitet til, at man kunne drage en endelig konklusion. Det er kosmetikindustrien, der skal levere disse data og trods gentagne opfordringer og fristudsættelser, er det ikke lykkes industrien at udarbejde forsøg eller fremskaffe data, der lever op til nutidens standard. Sagen om parabenerne er derfor blevet trukket ud over en lang periode. Methyl- og ethylparaben blev dog hurtigt frikendt for at udgøre en risiko i kosmetiske produkter allerede i 2005.

2 års undersøgelsen

I 2009 konkluderede en dansk undersøgelse af børns udsættelse for kemiske stoffer (populært kaldet 2 års undersøgelsen), at den udsættelse, et 2-årigt barn kan få for parabenerne propyl- og butylparaben i løbet af et år, ikke kan udelukkes at udgøre en risiko. På den baggrund anbefalede Miljøstyrelsen forbrugere at undgå produkter med propyl- og butylparaben til børn under 3 år. Rapporten blev sendt til VKF. Senere samme år sendte Miljøstyrelsen en videnskabelig oversigtsartikel, der samler alle forsøg, der er lavet med parabenerne til VKF.

I december 2010 udgav VKF i en opinion for første gang en konklusion vedrørende propyl-, isopropyl-, butyl- og isobutylparaben på trods af, at industrien stadig ikke havde leveret de efterspurgte forsøg, og det videnskabelige grundlag for at foretage en konklusion derfor var utilfredsstillende. Konklusionen var, at for isopropylparaben og isobutylparaben var det ikke muligt at vurdere sikkerheden ved deres brug, hvorfor de ikke kan anvendes i kosmetik. Samtidig konkluderedes det, at kun ved en halvering af de på det tidspunkt tilladte koncentrationer af propyl- og butylparaben, var anvendelsen af disse to parabener sikker i kosmetik.

Midlertidigt nationalt forbud

På samme tid udstedte DK et midlertidigt nationalt forbud for brug af disse fire parabener i produkter til børn under 3 år – uanset koncentrationen. Forbuddet trådte i kraft i marts 2011 og var begrundet i 2 årsundersøgelsen.

Som udgangspunkt kan en medlemsstat ikke udstede nationale forbud inden for kosmetik, da dette er totalharmoniseret inden for EU. Dog kan helt særlige tilfælde gøre, at man udsteder et nationalt forbud, hvis der vurderes at være en sundhedsrisiko ved brugen af et stof i kosmetik. Forbuddet vil være midlertidigt og Kommissionen skal tage stilling til, om man enten vil vedtage forbuddet på EU plan eller pålægge DK at ophæve forbuddet.

Forbuddet mod de fire parabener i DK igangsatte en revurdering af VKFs seneste opinion, således at komiteen knap et år senere konkluderede, at når man særligt kiggede på risikoen hos spædbørn, kunne det ikke udelukkes, at der var en risiko hvis babyer i alderen 0-6 måneder udsættes for propyl- eller butylparaben i bleområdet, hvor huden er særligt gennemtrængelig.

Usikkerhed om solcreme

Danmark fastholdt stadig, at der kunne være en risiko for børn under 3 år, når man så på den samlede udsættelse fra cremer og solcremer.

Kommissionen foreslog herefter at de pågældende parabener skulle begrænses til ikke at måtte anvendes i bleområdet hos børn i en alder på op til 3 år. På den måde forsøgte man at lave et kompromis.

Danmark var dog stadig ikke sikker på, at VKF havde vurderet risikoen fra solcreme i tilstrækkelig grad, og da der samtidig i 2011 kom et nyt, fransk studie med propylparaben, valgte Kommissionen at lade VKF se på sagen igen.

I foråret 2013 kom så endnu en opinion fra VKF, hvor de havde gennemgået det franske studie og taget stilling til, om solcreme var tilstrækkeligt inkluderet i risikovurderingen. Det franske studie gav ikke anledning til at ændre tidligere konklusioner, og VKF konkluderede endvidere, at der var taget højde for en realistisk solcremeudsættelse.

Midlertidigt nationalt forbud ophæves

I februar 2014 blev der stemt om et forslag om at begrænse de tilladte koncentrationer af propyl- og butylparaben og samtidig forbyde brugen i cremer, lotions og vådservietter til brug i ble-området hos børn under 3 år. Forslaget blev vedtaget i EU. Det vil formentlig medføre, at Danmark skal ophæve sit midlertidige nationale forbud mod visse parabener i kosmetiske produkter til børn.