Kosmetik og mikroplast

Mikroplast bruges i nogle kosmetiske produkter, som eksempelvis skrubbecremer og tandpasta. Mikroplast giver ikke umiddelbart anledning til bekymring for menneskets sundhed, men der hersker en bekymring for, at mikroplast fra kosmetiske produkter kan ende i havene og påvirke vandmiljø og havets dyr.

Mikroplast er ikke reguleret i kosmetiske produkter, da mikroplast som nævnt ikke umiddelbart giver anledning til bekymring for forbrugernes sundhed. På baggrund af bekymringen om mikroplasts betydning for vandmiljøet, er den europæiske kosmetikbranche, ifølge en af de danske brancheforeninger, brancheforeningen SPT, i gang med at udfase brugen af mikroplast i deres produkter. Hvis du som forbruger vil undgå mikroplast i kosmetiske produkter kan du vælge produkter med Blomsten eller Svanen, da kosmetiske produkter med disse mærker ikke må indeholde mikroplast

Hvad er mikroplast?

Mikroplast er små plaststykker fra 1 μm (mikrometer) til 5 mm (millimeter), som enten er produceret som mikroplast og anvendt direkte i produkter (primær mikroplast), eller som er dannet ved nedslidning af større plastikemner eller plastikmaterialer (sekundær mikroplast).

Hvor ender mikroplasten henne?

Mikroplast findes i stor udstrækning i vandmiljøet og i organismer på alle niveauer af de marine fødekæder. I Nordsøen og i Storebælt har man fundet mikroplast i maven, indvoldene og vævet af bl.a. sæler, sild, torsk, hvilling og muslinger. Den mikroplast, der findes i havet, kan enten stamme fra landbaserede kilder, hvor enten primær eller sekundær mikroplast via afløb, renseanlæg og vandløb, ledes ud i havet, eller den kan være skabt i havmiljøet gennem nedslidning af større stykker plastaffald (plastposer, dunke, flasker mm.), som er dumpet direkte i havet, eller skyllet ud i havet som resultat af mangelfuld affaldshåndtering på land.

Hvor kommer mikroplast fra?

Miljøstyrelsen udgav i november 2015 den første danske undersøgelse af mikroplast. Rapporten peger på, at rigtig meget mikroplast stammer fra menneskelig aktivitet som slid af bildæk, skosåler og partikler fra maling, og at en del af mikroplasten når ud til miljøet via vores rensningsanlæg. Rapporten viser, at mikroplast fra kosmetiske produkter sandsynligvis kun udgør omkring 0,1 % af det samlede udslip af mikroplast fra landjorden til miljøet, og at omkring 99 % stammer fra slid på bildæk, skosåler, tøj osv. Der er ikke noget i rapporten, der peger på, at almindeligt plastaffald udledt direkte til havmiljøet under danske forhold udgør nogen væsentlig kilde til den mikroplast, der findes i havmiljøet på globalt plan.

Læs mere

Læs Miljøstyrelsens rapport om mikroplast , hvor man har undersøgt, hvad mikroplast er, hvor det kommer fra, hvilke effekter det har, og hvor man kan finde mikroplast.