Liste over love, bekendtgørelser m.v. på kemikalieområdet

Her ligger links til den gældende danske og europæiske lovgivning på kemikalieområdet. Lovgivning omfatter love, bekendtgørelser og forordninger.

Direktiver gælder ikke i sig selv, de skal gennemføres i dansk ret med en lov eller bekendtgørelse. Vær opmærksom på, at også bekendtgørelser er gældende ret i Danmark. De udstedes altid med hjemmel i en lov.

Forordninger er gældende ret i Danmark, de skal ikke gennemføres med en lov eller en bekendtgørelse.

I visse tilfælde følges en forordning op af en såkaldt delegationsbekendtgørelse. Den lægger visse opgaver, eksempelvis kontrolbeføjelser, ud til en anden myndighed. På kemikalieområdet bliver opgaver vedrørende administration og tilsyn typisk lagt ud til Miljøstyrelsen.

Det er angivet ud for hvert link, om lovgivningen er national (DK), Europæisk (EU) eller en kombination (EU/DK).

Den samlede lovgivning findes på www.retsinfo.dk (DK) og eur-lex.europa.eu (EU). De enkelte links går direkte til det pågældende sæt regler.

Generelle regler

(EU/DK) Lov om kemiske stoffer og produkter Bekendtgørelse af lov om kemiske stoffer og produkter. Lovbekendtgørelse nr. 878 af 26. juni 2010 .

CLP - Klassificering og mærkning

(EU) Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger mv. (pdf)

REACH

(EU) Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (pdf)

Testmetoder

(EU) Kommissionens forordning (EF) Nr. 440/2008 af 30. maj 2008 om fastlæggelse af forsøgsmetoder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

(EU) Kommissionens forordning (EF) Nr. 761/2009 af 23. juli 2009 om tilpasning til den tekniske udvikling af forordning (EF) nr. 440/2008 om fastlæggelse af forsøgsmetoder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (1. ATP)

(EU) Kommissionens forordning (EU) Nr. 1152/2010 af 8. december 2010 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af Kommissionens forordning (EF) nr. 440/2008 fastlæggelse af forsøgsmetoder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH). (2. ATP)

(DK) Bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer herfor. (retsinfo)

(DK) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer herfor. (retsinfo)

Regler om anvendelsesbegrænsning

(EU) Forordning (EF) 1907/2006 (REACH), bilag XVII (pdf)

(EU/DK) Bekendtgørelse nr. 858 af 5. september 2009 om forbud mod import, salg og fremstilling af cadmiumholdige varer

(EU/DK) Bekendtgørelse nr. 854 af 5. september 2009 om forbud mod import, salg, anvendelse og eksport af varer, der indeholder pentachlorphenol (PCP)

(DK) Bekendtgørelse nr. 665 af 4. juli 1996 om begrænsning af salg og anvendelse af creosot (I væsentligt omfang erstattet af REACH, jf. forordning 1907/2006, bilag XVII, nr. 31)

(EU/DK) Bekendtgørelse nr. 535 af 18. juni 2003 om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af salg og anvendelse af creosot (Hovedreglen for brug findes i REACH, jf. forordning 1907/2006, bilag XVII, nr. 31)

(EU/DK) Bekendtgørelse 857 af 5. september 2009 om begrænsning i anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne formål

(EU/DK) Bekendtgørelse nr. 925 af 13. december 1998 om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor

(EU/DK) Bekendtgørelse 855 af 5. september 2009 om forbud mod ftalater i legetøj og småbørnsartikler

Andre regler om anvendelsesbegrænsning

(DK) Giftnævnets regulativ af 2.april 1974 for anvendelse af cyanbrinte til bekæmpelse af skadedyr (pdf)

(DK) Giftnævnets regulativ af 2.april 1974 for anvendelse af fosforbrinte til bekæmpelse af skadedyr (pdf)

(DK) Bekendtgørelse nr. 144 af 14. april 1982 om forbud mod anvendelse af gifte i visse varmesystemer

(DK) Bekendtgørelse nr. 289 af 22. juni 1983 om begrænsning af formaldehyd i spånplader, krydsfinerplader og lignende plader, som anvendes i møbler, inventar og lignende

(DK) Bekendtgørelse nr. 571 af 29. november 1984 om anvendelse af driv- og opløsningsmidler i aerosolbeholdere

(EU/DK) Bekendtgørelse nr. 51 af 10. februar 1986 om narre- og flaskesutter

(DK) Miljøstyrelsens cirkulære af 15. august 1986 om retningslinier for politiets påtegning af giftrekvisitationer

(DK) Bekendtgørelse nr. 223 af 5. april 1989 om indhold af cadmium i fosforholdig gødning

(DK) Bekendtgørelse nr. 830 af 30. oktober 1999 om mærkning og begrænsning af import, salg og anvendelse af overfladebehandlingsprodukter

(EU/DK) Bekendtgørelse nr. 943 af 23. september 2008 om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer

(DK) Bekendtgørelse 856 af 5. september 2009 om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly

(DK) Bekendtgørelse nr. 325 af 28. april 2009 om forbud mod import og salg af varer, der indeholder dimethylfumarat (DMF)

(DK) Bekendtgørelse nr. 243 af 19. april 2002 om visse ozonlagsnedbrydende stoffer (forbud og anvendelsesbegrænsning) (også reguleret af forordningerne om stoffer, der nedbryder ozonlaget, nr. 1005/2009 - pdf)

(DK) Bekendtgørelse nr. 552 af 2. juli 2002 om regulering af visse industrielle drivhusgasser (også reguleret af forordningerne om stoffer, der nedbryder ozonlaget, nr. 1005/2009 - pdf)

(EU) Bekendtgørelse nr. 1257 af 11. december 2008 begrænsning af import, salg samt fremstilling til eksport inden for EU og til EFTA-lande af person- og varebiler m.v., der indeholder visse farlige stoffer (pdf)

(DK) Bekendtgørelse nr. 627 af 1. juli 2003 om forbud mod import, salg og eksport af kviksølv og kviksølvholdige produkter

(DK) Bekendtgørelse nr. 1215 af 10. december 2008 om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling

Regler om bekæmpelsesmidler, bl.a. på baggrund af direktiv 91/414/EØF om pesticider og 98/8/EF om biocider (pdf-filer)

Reglerne om pesticider findes i dag i Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF . Direktiv 91/414/EØF ophæves ikke ved forordningen.

(DK) Bekendtgørelse nr. 185 af 15. april 1981 om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer

(DK) Bekendtgørelse nr. 524 af 28. september 1982 om anvendelse af methylbromid til jorddesinfektion

(EU/DK) Bekendtgørelse nr. 702 af 24. juni 2011 om bekæmpelsesmidler

(EU/DK) Bekendtgørelse nr. 557 af 9. juni 2009 om undervisning og anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. for erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler

Regler om kosmetik på baggrund af Europa-Parlamentet og Rådets Forordning (EF) nr. 1223/2009 (pdf)

Bekendtgørelse om kosmetiske produkter nr. 803 af 21. juni 2013
Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og anvendelse af visse parabener i kosmetiske produkter til børn under 3 år

Regler om VOC i maling og lak på baggrund af direktiv 2004/42/EF (pdf)

(EU) Bekendtgørelse 1049 af 27/10/2005 om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering

ROHS: Regler om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr på baggrund af direktiv 2011/65/EU

(EU) Bekendtgørelse nr. 1041 af 30. oktober 2012 begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer (ROHS-bekendtgørelsen)

Regler om vaske- og rengøringsmidler

(EU) Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler

(DK) Bekendtgørelse nr. 284 af 3. april 2006 om henlæggelse til Miljøstyrelsen af opgaver og beføjelser vedrørende vaske- og rengøringsmidler

Regler om klassificering, mærkning, emballering, anmeldelse mv. af kemiske stoffer og produkter med baggrund i direktiv 67/548/EØF

(EU) Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (pdf)

(EU) Bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter

(EU) Bekendtgørelse nr. 928 af 19. november 2002 om anmeldelse af nye kemiske stoffer (kun §§ 17, 18, 22, 23, 32 og 34 og § 37, stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 2 er i kraft)

(EU) Bekendtgørelse nr. 1164 af 6. oktober 2010 om listen over farlige stoffer (mineralsk terpentin og solvent naphta)

Forordning om import og eksport af farlige kemikalier og pesticider

(EU) Eurpoa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 689/2008 af 17. juni 2008 om eksport og import af farlige kemikalier (pdf)

(EU/DK) Bekendtgørelse nr. 73 af 16. februar 1993 om henlæggelse til Miljøstyrelsen af opgaver og beføjelser vedrørende udførsel fra og indførsel til EF af visse farlige kemikalier

Forordninger om ozonlagsnedbrydende stoffer

(EU) Europa-parlamentets og Rådets forordning nr. 1005/2009 af 16. september 2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (pdf)

(DK) Bekendtgørelse nr. 820 af 29. september 2003 om visse bestandige organiske forbindelser (POP-stoffer)

Forordning om eksisterende stoffer

(EU) Rådets forordning nr. 793/93/EØF om vurdering af og kontrol med risikoen ved eksisterende stoffer (pdf)

Forordning om persistente organiske miljøgifte

(EU) Europaparlamentets og Rådets forordning nr. 850/2004/EF om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF (pdf)

Øvrige regler, hvor Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed på kemikalier

Lov nr. 1262 af 16. december 2009 om produktsikkerhed (Økonomi- og Erhvervsministeriet)

Bekendtgørelse nr. 1037 af 8. december 2003 om koordination af administrationen af produktsikkerhedsloven (Økonomi- og Erhvervsministeriet)

Bekendtgørelse nr. 1116 af 12. december 2003 om sikkerhedskrav til legetøj og produkter, som på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med levnedsmidler (Økonomi- og Erhvervsministeriet)