Grønland og Færøerne

Indsatsen på Grønland og Færøerne drejer sig typisk om projekter, som indsamler miljøprøver (f.eks. vand, luft, sediment, muslinger, fisk, fugle, sæl, rensdyr, isbjørn og blodprøver fra befolkningen) og som analyserer disse prøver for tungmetaller, radioaktive stoffer og andre miljøgifte.

Målet med disse undersøgelser er dels at finde ud af hvilke miljøgifte der findes i Arktis og dels at følge eventuelle udviklingstendenser. Herudover gennemføres der hvert år projekter, der medvirker til at klarlægge transportvejene for disse miljøgifte og projekter der nærmere undersøger effekter af stofferne.

Fokus har i de projekter, der belyser klimaændringerne, i stigende grad lagt på de miljø- og samfundsmæssige konsekvenser af klimaændringerne.

Virkningen af forurening og klimaændringer for dyrelivet og sundhedskonsekvenserne for befolkningerne undersøges også. Det indgår også i projektarbejdet at søge at kortlægge de mekanismer, som bevirker, at blandt andet forurening transporteres til Arktis. Ved at finde ud af hvor forureningen kommer fra, ville man lettere kunne gribe ind for at reducere den.

Forureningsniveauer og miljøet overvåges på denne måde med passende mellemrum i Øst-, Vest- og Nordgrønland samt på Færøerne. Analyseresultaterne bliver herefter bearbejdet i et internationalt samarbejde med tilsvarende analyseresultater fra de andre arktiske lande.

Alle resultaterne samles med mellemrum i rapporter eller andre dokumenter, der fremkommer med anbefalinger til regeringerne i de arktiske lande om tilstanden i det arktiske miljø og hvad der bør gøres for at forbedre miljøet.