Danmarks rolle

Den danske deltagelse i AMAP varetages af Miljøstyrelsen i samråd med en tværministeriel koordinationsgruppe, som også har repræsentanter fra Grønlands Hjemmestyre og Færøernes Hjemmestyre. Danmark yder desuden støtte til Arktisk via Dancea ordningen. I forbindelse med den danske implementering af AMAP gennemføres der hvert år projekter i Grønland og på Færøerne.

Finiansering 

Rigsfællesskabets deltagelse i Arktisk Råds miljøarbejde finansieres via Miljøstøtteordningen for Arktis (Dancea) og siden 1994 er den væsentligste del af ordningens midler anvendt hertil. Godt halvdelen af ordningens midler anvendes til projekter og aktiviteter, der direkte er relateret til arbejdet i AMAP sammenhæng.

Grønland og Færøerne

Indsatsen på Grønland og Færøerne drejer sig typisk om projekter, som indsamler miljøprøver (f.eks. vand, luft, sediment, muslinger, fisk, fugle, sæl, rensdyr, isbjørn og blodprøver fra befolkningen) og som analyserer disse prøver for tungmetaller, radioaktive stoffer og andre miljøgifte. Målet med disse undersøgelser er dels at finde ud af hvilke miljøgifte der findes i Arktis og dels at følge eventuelle udviklingstendenser. Herudover gennemføres der hvert år projekter, der medvirker til at klarlægge transportvejene for disse miljøgifte og projekter der nærmere undersøger effekter af stofferne.

Fokus har i de projekter, der belyser klimaændringerne, i stigende grad lagt på de miljø- og samfundsmæssige konsekvenser af klimaændringerne.

Virkningen af forurening og klimaændringer for dyrelivet og sundhedskonsekvenserne for befolkningerne undersøges også. Det indgår også i projektarbejdet at søge at kortlægge de mekanismer, som bevirker, at blandt andet forurening transporteres til Arktis. Ved at finde ud af hvor forureningen kommer fra, ville man lettere kunne gribe ind for at reducere den.

Forureningsniveauer og miljøet overvåges på denne måde med passende mellemrum i Øst-, Vest- og Nordgrønland samt på Færøerne. Analyseresultaterne bliver herefter bearbejdet i et internationalt samarbejde med tilsvarende analyseresultater fra de andre arktiske lande. Alle resultaterne samles med mellemrum i rapporter eller andre dokumenter, der fremkommer med anbefalinger til regeringerne i de arktiske lande om tilstanden i det arktiske miljø og hvad der bør gøres for at forbedre miljøet.