Om AMAP

AMAP er Arktisk Råds miljøovervågningsprogram, hvis fokusområder er forurening, klimaændringer og konsekvenserne heraf for det arktiske miljø.

Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) er en arbejdsgruppe under Arktisk Råd. Arbejdet har som hovedformål at overvåge en lang række natur- og miljøforhold i de arktiske områder. Programmets resultater og observationer formidles til offentligheden.

AMAP´s formål

AMAP vil overvåge niveauerne af menneskeskabt forurening i alle dele af det arktiske miljø, herunder mennesket selv, samt undersøge effekterne af forurening for arktisk dyre- og planteliv og sundhedseffekterne for de mennesker, som bor i Arktis. Det er vigtigt at kortlægge forureningens transportveje til Arktis og i Arktis, og at kunne dokumentere udviklingen i forureningstilstanden i det arktiske miljø.

Den ovennævnte viden bruges til at rapportere om status for det Arktiske miljø, til ministre, regeringer og relevante fora, samt til at rådgive regeringerne i de arktiske lande om hvilke tiltag, som er nødvendige for at forbedre tilstanden af det arktiske miljø.

Strategi og arbejdsplan

 • AMAPs strategiplan for perioden 2004+
 • AMAPs arbejdsplan

AMAP´s struktur

AMAP styres af en Working Group (AMAP-WG). Den er sammensat af:

 • Repræsentanter fra Arktisk Råds otte medlemslande:
  Canada, Denmark/Greenland, Finland, Iceland, Norway, Russia, Sweden, United States;
 • Arktisk Råds medlemsorganisationer, der repræsenterer de oprindelige folk på Arktis :
  Inuit Circumpolar Conference (ICC), Saami Council, Russian Association of Indigenous Peoples of the North (RAIPON), Aleut International Association (AIA);
 • Observatøre (ikke-arktiske lande):
  Germany, Netherlands, Poland, United Kingdom;
 • Observatøre (internationale organisationer og interesse-organisationer):
  Advisory Committee on Protection of the Sea (ACOPS), European Environment Agency (EEA), International Arctic Science Committee (IASC), International Atomic Energy Agency (IAEA), International Council for the Exploration of the Sea (ICES), International Union for Circumpolar Health (IUCH), Nordic Council of Parliamentarians (NCP), Northern Forum, OECD Nuclear Energy Agency (OECD/NEA), Oslo and Paris Commissions (OSPARCOM), United Nations Economic Commission for Europe (UN ECE), United Nations Environment Programme (UNEP), World Health Organisation (WHO), World Meteorological Organisation (WMO), World Wide Fund for Nature - Arctic Programme (WWF-AP).
 • AEPS program og organisationer:
  Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF), Emergency Prevention, Preparedness and Response (EPPR), Protection of the Arctic Marine Environment (PAME), Indigenous Peoples' Secretariat (IPS), Sustainable Development Working Group (SDWG).

AMAP's internationale sekretariat ligger i Oslo, og herfra koordineres de enkelte landes bidrag.

AMAP’s programmer

AMAPs monitoreringsprogram er designet til at måle på forskellige forurenende stoffer, og deres effekt på det Arktiske miljø. Der findes indenfor programmet 5 fokusgrupper atmosfærisk-, terrestrisk- ferskvand- og havmiljø, samt den menneskelige population i forhold til sundhed. AMAPs overvågningsarbejde er, så vidt som muligt, baseret på eksisterende internationale overvågnings og forsknings programmer.

AMAP producerer to typer af rapporter.
De populærvidenskabelige ikke-tekniske rapporter, hvor resultatet bliver fremstillet kortfattet, og som indeholder et resumé med anbefalinger særligt rettet mod beslutningstagere.
De videnskabelige rapporter, der indeholder den fulde mængde data, og udgør derved den videnskabelige basis for de mere kortfattede rapporter.

AMAP’s indsatsområder

 • Persistente organiske forbindelser (POP’s)
 • Tungmetaller (i særlig grad kviksølv, kadmium og bly)
 • Radioaktivitet
 • Forsuring og arktisk tåge
 • Petroleum og hydrocarbon forurening
 • Klimaforandringer (miljømæssige konsekvenser og biologiske effekter i Arktis, som et resultat af globale klimaforandringer)
 • Stratosfærisk ozonnedbrydning (biologiske effekter som en konsekvens af øget UV-B indstråling, etc.)
 • Sundhedsmæssige effekter af forurening for mennesker i Arktis (inklusive effekter af øget UV stråling, som en konsekvens af ozonnedbrydning og klimaforandringer)
 • Kombinerede effekter af forurening og andre stressfaktorer på både økosystemer og mennesker)

Læs mere omkring AMAP her:

AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme) på deres egen hjemmeside .