MILJØSTØTTE TIL ARKTIS

Indkaldelse af projektansøgninger for 2018/2019

På finansloven for 2018 og på forslag til finanslov for 2019 er der under § 24.51.31 afsat midler til Miljøstøtte til Arktis. Bevillingen administreres af Miljø- og Fødevareministeriet (Miljøstyrelsen) og anvendes til en række forskellige aktiviteter med arktisk relevans og med særlig vægt på den danske del af Arktis. Nærværende opslag omfatter en del af bevillingen for 2018 og en del af den forventede bevilling for 2019. Ordningen administreres under hensyntagen til Rigsfællesskabets strategi for Arktis 2011 - 2020 og Danmarks deltagelse i Arktisk Råds arbejde. Der ses gerne projektansøgninger, som belyser de kommende års muligheder og udfordringer indenfor miljø- og naturområdet og med relation til den arktiske strategi og arbejdet i Arktisk Råd.

1. Langtransporteret forurening og dennes betydning for Arktis

Der ydes støtte til monitering, kortlægning og dokumentation af den langtransporterede forurening og dennes betydning for de arktiske økosystemer og befolkningerne i Arktis, særligt Grønland og Færøerne.

Følgende områder vil særligt blive prioriteret:

 • Projekter, der har relation til Rigsfællesskabets deltagelse i Arktisk Råds moniterings- og assess­mentarbejde på kemikalieområdet.
 • Projekter, der styrker videngrundlaget for gennemførelse af international kemikalieregulering og andet internationalt samarbejde.
 • Projekter, der bidrager til forbedret forståelse af samspillet mellem klimatiske faktorer og fysiske, kemiske og biologiske processer herunder påvirkning af niveauer, lagring, frigørelse, transport m.v. af forurenende stoffer.    

2. Biodiversitet og bæredygtig udnyttelse af levende ressourcer

Der ydes støtte til videns-, kapacitets- og metodeudvikling og pilotprojekter vedr. biodiversitet og bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer.

Følgende områder vil særligt blive prioriteret:

 • Projekter, som har relation til Rigsfællesskabets deltagelse i Arktisk Råds monitering af arktisk flora og fauna.
 • Projekter om bevarelse af den arktiske biodiversitet med særlig vægt på fællesbestande og migrerende arter.
 • Projekter, der styrker videngrundlaget for gennemførelse af national og international regulering af udnyttelsen af naturen.
 • Projekter der styrker videngrundlaget for at forbedre naturbeskyttelsen.
 • Projekter, der bidrager til forbedret forståelse af samspillet mellem klimatiske faktorer og fysiske, kemiske og biologiske processer.
 • Projekter der bidrager til arbejdet med modeller og prognoser for kommende påvirkninger og ændringer i arktiske økosystemer.      

3. Miljøindsats

Der ydes støtte til videns-, kapacitets- og metodeudvikling, pilotprojekter mv. med relevans for den danske del af Arktis med henblik på at forbedre og bevare miljøforholdene.

Følgende områder vil særligt blive prioriteret:

 • Projekter, der styrker videngrundlaget for gennemførelse af national og international regulering på miljøområdet.
 • Projekter der styrker videngrundlaget  for at forbedre miljøforholdene.
 • Projekter der styrker videngrundlaget for samfundets forståelse af og tilpasning til ændringer i arktisk klima, miljø og natur. 

For alle projektforslag lægges vægt på et dokumenteret højt fagligt niveau og projekternes additionalitet til eksisterende viden, ligesom tilknytning til den danske del af Arktis og betydning for Arktis generelt anses som væsentligt. Projekterne kan være 100% finansieret af Miljøstøtten til Arktis, men det vil fremme ansøgningen, hvis egenfinansiering eller medfinansiering dokumenteres. Miljøstyrelsens støtte kan indbefatte overhead på op til 44% for aktiviteter gennemført af projekthaver. Udgifter til udlæg (fremmede tjenesteydelser, udstyr, analyseudgifter, rejser og lign.) støttes alene med beløb svarende til de faktiske udgifter.

Ansøgningerne skal være Miljøstyrelsen i hænde senest mandag den 13. november 2018. Svar på ansøgningerne kan forventes inden udgangen af marts 2019.

DANCEA-ansøgningsskema skal anvendes. Skemaet med vejledning findes på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk under Kemi - Kemikalier – Arktis – Dancea-opslag 2017. Kongerigets arktiske Strategi samt Arktisk Råds beslutninger og arbejdsplaner fra seneste møde i maj 2017 kan også hentes der. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

MILJØ- OG FØDEVAREMINISTERIET
Miljøstyrelsen

Landskab & Skov, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, tlf. 72 54 40 00

Maj F. Munk, tlf. 72 54 24 28, mail:

Niels Kurt Nielsen, tlf. 72 54 24 27, mail: