Faktaark: Vaske- og rengøringsmidler

Dette faktaark fortæller dig om de vigtigste punkter i EU's detergentforordning om vaske- og rengøringsmidler.

Detergentforordningen stiller bl.a. krav om hvilke vaskeaktive stoffer, der må anvendes og krav til deklaration af indholdsstoffer samt krav om der udarbejdes et datablad for indholdsstoffer, som er tilgængeligt for myndigheder og lægefagligt personale.

Overfladeaktive stoffer skal være bionedbrydelige

Alle overfladeaktive stoffer skal være fuldstændig aerob bionedbrydelige i henhold til harmoniserede testmetoder, som er fastsat i forordningen. Det gælder også de amphotere og kationiske tensider.

Oplysningspligt/Deklaration:

Emballagen til vaske- og rengøringsmidler, der markedsføres til forbrugere skal mærkes med følgende oplysninger med letlæselige, synlige og uforgængelige bogstaver:

• Produktets navn og handelsnavn.
• Navn eller handelsnavn eller varemærke samt fuldstændig adresse og telefonnummer på den ansvarlige for markedsføringen.
• Adresse og telefonnummer samt eventuelt e-mail adresse hvorfra læger kan finde relevante oplysninger om produktets indholdsstoffer.

Emballagen skal også i være forsynet med doseringsanvisninger som foreskrevet og med adressen på et websted, hvor der er fri adgang til en liste over alle produktets indholdsstoffer.

Forordningens bilag VII fastlægger bl.a. regler for deklaration af indholdsstoffer i vægtprocent-intervaller. Konserveringsmidler, enzymer, desinfektionsmidler, optisk hvidt og parfume deklareres på emballagen uanset koncentration. Parfumestoffer, som af den videnskabelig komite for kosmetiske produkter (SCCP) er vurderet som allergifremkaldende skal angives specifikt med navn, hvis de forekommer i koncentrationer på mere end 0,01 vægtprocent.

Den virksomhed, der er ansvarlig for deklarationen må kende alle indholdsstoffer i de råvarer, han modtager fra sin leverandør. F.eks. er en vaskemiddelproducent, der anvender æteriske olier i sit produkt, ansvarlig for at vurdere, om disse olier har et naturligt indhold af deklarationspligtige allergifremkaldende duftstoffer. Det kan f.eks. være limonen i citrusolie.

Bemærk at reglerne for klassificering og mærkning af kemiske stoffer og produkter efter CLP-forordningen samtidig også skal følges.
Læs mere om klassificering, emballering og mærkning .

Oplysninger til myndigheder og lægeligt personale

Producenter og importører af vaske- og rengøringsmidler, skal efter anmodning straks og gratis stille et datablad med alle indholdsstoffer til rådighed for lægefagligt personale og nationale myndigheder.

Begrænset dispensationsmulighed

Producenter og importører af vaske- og rengøringsmidler til erhvervsmæssig brug eller til brug i institutioner kan søge dispensation til at bruge overfladeaktive stoffer, som ikke overholder bionedbrydelighedskravene. Der gives kun dispensation, hvis de overfladeaktive stoffer opfylder kravet om primær bionedbrydelighed (mindst 80 %, hvilket svarer til de tidligere regler) og der er gennemført en supplerende risikovurdering, som viser der ikke er risiko for alvorlige miljø- og sundhedseffekter.

En evt. dispensation vurderes ud fra kriterier om:
a) snæver anvendelse frem for bred anvendelse,
b) udelukkende specifik erhvervsmæssig og/eller institutionel brug,
c) en afvejning af miljø- og sundhedsrisici i forhold til socioøkonomiske fordele.
Ansøgere, der ønsker dispensation skal sende ansøgningen den nationale myndighed (i Danmark Miljøstyrelsen).

Alternativ til indholdsmærkning for produkter til erhvervsmæssig brug

For vaske- og rengøringsmidler, der kun anvendes erhvervsmæssigt, og som ikke sælges til almindelige forbrugere behøver kravene til indholdsmærkning ikke at være opfyldt, hvis de tilsvarende oplysninger findes i form af tekniske datablade, sikkerhedsdatablade eller på lignende egnet vis.

Ændringer af reglerne

De første ændringer til forordningen trådte i kraft den 11. juli 2006. Her blev tilføjet en ekstra testmetode i forordningens bilag III. Desuden blev der indført en række ændringer i reglerne for mærkning og datablad for indholdsstoffer (bilag VII). Disse ændringer trådte i kraft den 11. januar 2007.

Forbud mod fosfat i tekstilvaskemider og maskinopvaskemidler til forbrugere

Der er indført et forbud mod fosfat i tekstilvaskemidler til forbrugere, som gælder fra 2013 og i maskinopvaskemidler til forbrugere, der gælder fra 2017.

Se ændringsforordningen om fosfatforbuddet (På Kommissionens hjemmeside)

Producenter, importører  og enhver der ændrer produkterne/mærkningen er ansvarlige

Producenter og importører har ansvaret for at overholde forordningens regler. Bemærk, at den som ændrer egenskaberne ved et vaskemiddel eller et overfladeaktivt stof eller som ændrer mærkningen skal også overholde reglerne i forordningen.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med at reglerne overholdes og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggøres. Det kan betyde, at produktet skal trækkes tilbage fra det danske marked, eller at produktet på anden måde skal gøres lovligt. Hvis man overtræder reglerne, kan man derudover risikere bøde eller fængsel i indtil to år.

Mere viden

Reglerne i sin helhed findes i EU forordning 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler, med senere ændringer.

Læs konsolideret udgave (på eur-lex.eu)

Find selve Forordningen med ændringer, vejledninger, svar på ofte stillede spørgsmål og information om planlagt ny lovgivning på Kommissionens hjemmeside om detergenter .

Se også Miljøstyrelsens hjemmeside om bl.a. andre regler der også dækker vaske- og rengøringsmidler

 

Siden er opdateret 20. december 2020