Faktaark: EU's kemikalielovgivning - REACH

REACH er EUs grundlæggende kemikalielovgivning der skal sikre at kemikalier bruges forsvarligt, med minimal risiko for sundhed og miljø.

REACH trådte i kraft 1. juni 2007, og implementeres trinvist over 15 år.

Målet med REACH er sikre et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø og at øge virksomhedernes konkurrenceevne og innovation. Fælles regler for alle medlemslande skal sikre at det indre marked fungerer efter hensigten.

REACH vil medføre, at alle virksomheder får mere grundlæggende viden om kemiske stoffers miljø- og sundhedsfarlige egenskaber og større selvstændigt ansvar for at håndtere de kemiske stoffer forsvarligt.

Det grundlæggende ansvar for at skaffe viden om stoffernes egenskaber og risikoen ved deres anvendelse lægges hos kemikalie-producenter og importører. Herudover indføres krav om mere effektiv kommunikation mellem leverandørerne og brugerne af kemiske stoffer.

De vigtigste elementer i REACH

De vigtigste elementer i REACH er dem, som REACH har fået sit (engelske) navn efter, nemlig:

R: Registration (registrering): Producenter og importører af kemiske stoffer skal registrere stofferne hos i EU's kemikalieagentur. Det gælder også for stoffer, der importeres/produceres som en del af en blanding, og i visse tilfælde også for stoffer i artikler. Samtidig med registreringen skal der leveres oplysninger om stoffets miljø- og sundhedseffekter og om risikoen ved at bruge stoffet.

E: Evaluation (vurdering): Myndighederne vurderer forslag til nye forsøg. For udvalgte stoffer vurderes de indsendte data, og om der er behov for mere viden for at kunne afgøre om brugen af stofferne bør reguleres.

A: Autorisation (godkendelse): De mest skadelige stoffer må kun bruges til de anvendelser, som myndighederne har godkendt.

of CH: Chemicals (kemikalier)

Forbud og anvendendelsesbegrænsninger

Herudover indeholder REACH bilag XVII en lang række forbud og anvendelsesbegrænsninger vedr. kemiske stoffer. Mange af disse regler er videreførelse af regler, der tidligere fandtes i forskellige direktiver.

Hvad betyder REACH?

REACH vil betyde mere viden om kemikaliers farlighed og deres anvendelse. Industrien får ansvaret for at sikre, at deres produkter kan anvendes sikkert uden risiko for mennesker og miljø. Formålet med REACH er at sikre en høj beskyttelse af mennesker og miljø og at fremme udviklingen af metoder der er alternativer til dyreforsøg, samt at sikre det indre marked og at fremme konkurrenceevne og innovation.

Hovedlinie i REACH

• Industrien får ansvaret.
Tidligere var det grundlæggende op til myndighederne at dokumentere, at kemikalier er farlige. Med REACH vendes bevisbyrden. Det er nu op til industrien at vise, at deres produktion og anvendelse af alle farlige kemikalier er forsvarlig, før de kan bruges.

• Langt flere stoffer registreres og vurderes.
Med REACH vil der ske en registrering af alle de ca. 30.000 kemiske stoffer på markedet i mængder over 1 tons, og for ca. 16.000 - 22.000 stoffer opnås ny viden. De øvrige kemiske stoffer registreres med tilgængelige informationer. Dette gælder også mange tusinde isolerede mellemprodukter. Hvis kemiske stoffer produceres eller importeres i mængder over 10 tons, skal virksomhederne vurdere stoffernes farlighed og risikoen ved at anvende dem.

• Virksomheder, der bruger kemikalier, skal anvende dem forsvarligt.
REACH pålægger downstreambrugerne forpligtelser til at bruge stofferne som anvist af leverandøren og pligter til at videregive informationer i hele leverandørkæden.

• Stoffer i artikler (varer).
Med REACH skal de stoffer registreres, der er beregnet til at afgives fra artikler. Særligt problematiske stoffer i artikler skal anmeldes til Kemikalieagenturet, så myndighederne kan vurdere behovet for yderligere regulering. Desuden skal enhver leverandør af en artikel videregive information, hvis der er særligt farlige stoffer (stoffer der er opført på kandidatlisten) i artiklen.

• Forsigtighedsprincippet og substitution.
Med REACH bliver det slået fast, at kemikalielovgivningen i EU bygger på forsigtighedsprincippet. Tidligere kunne alle kemiske stoffer bruges frit, med mindre myndighederne for det enkelte stof har påvist en risiko og derfor forbudt anvendelse. I fremtiden skal industrien vise, at de producerer og anvender kemikalier forsvarligt. Med REACH vil anvendelsen af særligt problematiske stoffer med tiden kræve en godkendelse. Ved godkendelse af særligt problematiske stoffer skal der altid foreligge en analyse af mulige alternativer sammen med ansøgningen. De farligste af disse stoffer skal substitueres, hvis der er egnede alternative stoffer eller teknologier. Det gælder for PBT og vPvB stoffer, de fleste CMR-stoffer og for andre stoffer f.eks. nogle hormonforstyrrende stoffer, hvor man ikke fastslå, at anvendelsen er sikker, hvis bare mennesker og miljø udsættes for mindre end et bestemt niveau. For andre CMR stoffer og andre hormonforstyrrende stoffer, som kan anvendes sikkert, skal industrien lave en plan for substitution med egnede alternativer.

REACH i praksis

For at få REACH til at fungere i praksis er der etableret et Europæisk Kemikalieagentur i Helsinki. Agenturet står for den praktiske håndtering af registreringen, for vurdering af testforslag og kontrol af, om registreringerne lever op til kravene, for den praktiske administration af godkendelsesordningen, for udfærdigelse af vejledninger til industri og myndigheder m.m. Når Agenturet udtaler sig sker det gennem Agenturets komitéer, som består af eksperter udpeget af medlemslandende og Kommissionen. Det gælder f.eks. i udtalelser om f.eks. om brugen af et stof bør omfattes krav om godkendelse, forbud, anvendelsesbegrænsninger eller harmoniseret klassificering eller mærkning.

I takt med, at stofferne registreres, får brugere af kemiske stoffer pligt til at bruge stofferne forsvarligt som anbefalet eller på baggrund af deres egen risikovurdering.
Godkendelse af særligt problematiske stoffer vil løbende omfatte flere og flere stoffer efter en nærmere prioritering.

Læs mere:

REACH helpdesk

Miljøstyrelsen store emneområde om REACH