Faktaark: PFOS - Perfluoroktansulfonater

PFOS er fluorholdige forbindelser, der typisk bruges til imprægnering og andre specielle anvendelser, hvor der ønskes en vand- og/eller fedtafvisende effekt. Det er generelt forbudt at importere eller sælge PFOS eller kemiske produkter, der indeholder PFOS.

PFOS er den kemiske forbindelse C8F17SO2X, hvor ”X’et” kan være OH, metalsalt (O-M+), halogenid, amid eller andre derivater, herunder polymerer.

Forbud mod PFOS

Det er generelt forbudt at importere eller sælge PFOS eller kemiske produkter, der indeholder PFOS i koncentrationer på 0,005 % eller herover.

Herudover er det forbudt at importere eller sælge halvfabrikata, varer, eller dele heraf, hvis de indeholder PFOS i en koncentration på 0,1 % eller herover. Koncentrationen beregnes på grundlag af massen af de strukturelt eller mikrostrukturelt forskellige dele, der indeholder PFOS.

Endelig er det forbudt at importere og sælge tekstiler eller andre materialer med coating, hvis det coatede materiale indeholder 1 ug PFOS / m2 tekstil eller mere.

Undtagelser til forbudet mod at anvende PFOS

Der er undtagelser til forbudet for disse produkter:

  • Fotoresister eller antireflektive coatings til fotolitografiske processer
  • Fotografiske coatings til film, papir eller trykplader
  • Midler til forhindring af dugdannelse til brug ved ikke dekorativ hård forkromning (Crom(VI)) og befugtningsmidler til brug ved kontrollerede galvaniseringssystemer under forudsætning af at:
    - midlerne anvendes på virksomheder, der er omfattet af en godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, og
    - godkendelsen indeholder vilkår om begrænsning af udledningen af PFOS baseret på bedst tilgængelige teknik, jf. § 13 og § 14 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.
  • Hydrauliske væsker til luftfartsindustrien

Brandslukningsskum, der er solgt før den 27. december 2006, kan uanset forbudet anvendes indtil den 27. juni 2011.

Reglerne om vaske- og rengøringsmidler påvirkes ikke af reglerne om PFOS.
Faktaark om vaske- og rengøringsmidler.

PFOS er skadelig og ophobes i naturen

PFOS-forbindelserne er uønskede, fordi de ikke nedbrydes særligt i naturen (er persistente), samtidig med at de ophobes i fødekæden (er bioakkumulerende) og de er giftige over for dyr.

Importører og forhandlere er ansvarlige

Enhver, som sælger eller importerer produkter, der indeholder PFOS, har ansvaret for, at reglerne overholdes, sådan som det fremgår af lovgivningen.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med at reglerne overholdes og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggøres. Det kan betyde, at produktet skal trækkes tilbage fra det danske marked, eller at produktet på anden måde skal gøres lovligt. Hvis man overtræder reglerne, kan man derudover risikere bøde eller fængsel i indtil to år

Mere viden

Begrænsninger vedrørende perfluoroktansulfonater er beskrevet i bilag XVII, nr. 53 i EU´s kemikalielovgivning REACH (forordning EF nr. 1907/2006).

Læs mere om mst.dk om godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven:
Godkendelse af listevirksomheder
BAT- bedst tilgængelige teknik