Faktaark: Pentachlorphenol (PCP)

Dette faktaark fortæller dig om de vigtigste regler vedrørende begrænsning af salg og anvendelse af pentachlorphenol (PCP).

Reglen omfatter:

  • chlorerede phenoler og salte og estere heraf, herunder pentachlorphenol og salte og estere heraf, samt
  • kemiske stoffer og produkter, som indeholder pentachlorphenol eller salte og estere heraf.

Chlorphenoler har været brugt blandt andet som bakteriedræbende midler i skære-, køle- og slibevæsker. Pentachlorphenol har man blandt andet brugt i træbeskyttelsesmidler.

Hvad er formålet med reglen?

Reglen er lavet for at undgå, at mennesker bliver skadet ved kontakt med produkter, der indeholder eller er behandlet med chlorerede phenoler eller salte og estere heraf.

Chlorerede phenoler kan være forurenede med yderst giftige dioxiner og dibenzofuraner.

Pentachlorphenol er meget giftig, lokalirriterende, miljøfarlig og mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Hvad siger reglen?

Det er forbudt at bruge chlorerede phenoler og salte og estere heraf til at fremstille træbeskyttelsesmidler.

Det er forbudt at sælge kemiske stoffer og produkter, der indeholder 0,1 vægtprocent (1.000 ppm) eller derover af pentachlorphenol eller salte og estere heraf.

Kemiske stoffer og produkter til tøjvask må ikke indeholde pentachlorphenol eller salte heraf.

Det er forbudt at importere, sælge, eksportere og bruge varer, som indeholder 5 ppm eller derover af pentachlorphenol eller salte og estere heraf.

Er der undtagelser fra reglen?

Man må bruge pentachlorphenol eller salte og estere heraf til at fremstille træbeskyttelsesmidler, hvis følgende krav er opfyldt:

  • Man må kun sælge kemiske stoffer og produkter, som indeholder op til 0,1 vægtprocent (1.000 ppm) pentachlorphenol eller salte og estere heraf.
  • Man skal sælge disse stoffer og produkter i emballager, som indeholder mindst 20 liter , og udelukkende til erhvervsmæssige brugere.
  • På emballagen skal stå "Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug". Teksten skal være let at læse og må ikke kunne udviskes.
  • I teknisk pentachlorphenol må indholdet af andre chlorerede phenoler højst være 12 vægtprocent. Indholdet af trichlorphenol må dog højst være på 0,5 vægtprocent.
  • I pentachlorphenol eller salte og estere heraf må der højst være 1 ppm hexachlordibenzo-p-dioxin.
  • I produkter, som indeholder pentachlorphenol eller salte og estere heraf, må der højst være 1 ppm hexachlordibenzo-p-dioxin.

Hvem har ansvaret?

Enhver, som importerer, sælger, eksporterer eller bruger chlorerede phenoler eller salte og estere heraf eller varer, som er behandlet med disse kemiske stoffer, har ansvaret for, at reglerne overholdes, som de fremgår af bilag XVII i REACH forordningen og den nationale bekendtgørelse.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med, at reglen overholdes, og kan give påbud eller forbud. Hvis man overtræder reglen, kan det føre til bøde, hæfte eller fængsel i indtil et år.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med, at reglen overholdes, og kan give påbud eller forbud. Hvis man overtræder reglen, kan det føre til bøde, hæfte eller fængsel i indtil et år.

Hvor kan jeg få mere at vide?

EU´s regler vedrørende pentachlorphenol er beskrevet i bilag XVII, nr. 22 i EU´s kemikalielovgivning REACH (forordning EF nr. 1907/2006).

Bekendtgørelse 854 af 5. september 2009 om forbud mod import, salg, anvendelse og eksport af varer, der indeholder pentachlorphenol (PCP)