Faktaark: Penta- og octa-BDE

Det har siden august 2004 været forbudt at importere, sælge eller anvende penta- og octabromodiphenylether (penta- og octa-BDE). Det er ligeledes ikke tilladt at importere eller forhandle produkter der indeholder stofferne.

Stofferne blev tidligere brugt som brandhæmmer i tekstiler og visse plasttyper (f.eks. kabinetter til fjernsyn m.m.)

Penta- og octa-BDE påvirker både miljøet og menneskers sundhed

Stofferne har skadelige effekter på leveren og er mistænkt for at være fosterskadende, ligesom der er risiko for påvirkning af hormonbalancen (gennem effekter på skjoldbruskkirtlen). Stofferne opkoncentreres i fødekæden, og de er påvist stort set overalt, hvor man har ledt efter dem, også i modermælk og i Arktis.

Som følge af stoffernes skadelige effekter, og at de kan transporteres over lange afstande, blev penta- og octa-BDE optaget under Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte i 2009, og er derfor i dag globalt forbudt at fremstille og anvende for konventionens parter.

Penta- og octa-BDE i dette fakta-ark omfatter teknisk penta-BDE og teknisk octa-BDE, dvs. de består af blandinger af forskellige polybromerede diphenylethere (PBDE). På engelsk hedder blandingerne commercial penta-BDE (c-pentaBDE) og commercial octa-BDE (c-octaBDE). Teknisk penta-BDE består hovedsagelig af tetra- og pentabromdiphenylether og teknisk octa-BDE af hexa- og heptabromdiphenylether. 

Importører, forhandlere og producenter er ansvarlige

Stofferne produceres ikke i Danmark. Enhver som importerer, forhandler eller anvender stofferne i produktionen overtræder lovgivningen.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med, at reglerne overholdes. En overtrædelse af reglerne kan betyde, at produktet skal trækkes tilbage fra det danske marked, eller at produktet på anden måde skal gøres lovligt. Hvis man overtræder reglerne, kan man derudover risikere bøde eller i værste fald fængsel i indtil to år.

Mere viden
EU´s regler vedrørende penta- og octa-BDE er beskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte, med senere ændringer (POP-forordningen).     

Læs konsolideret (sammenskrevet) udgave som pdf på eur-lex.eu og  bilag XVII, nr. 44 og 45 i EU´s kemikalielovgivning REACH (forordning EF nr. 1907/2006).