Faktaark: Industrielle drivhusgasser: HFC’er, PFC’er og SF6

Det er generelt forbudt at anvende fluorholdige drivhusgasser, dog med enkelte undtagelser. Derudover er der krav til arbejdet med drivhusgasserne.

Brugen af HFC’er, PFC’er og SF6 reguleres i:

 1. Bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser
 2. Forordning om visse fluorholdige drivhusgasser

HFC anvendes eller har været anvendt til kølemiddel og til opblæsning af skumplast. PFC er et kølemiddel, og SF6 har hovedsagelig været anvendt til støjisolering i vinduer.

Den danske regulering af fluorholdige drivhusgasser

Det er generelt forbudt at anvende, importere og sælge de fluorholdige drivhusgasser (HFC’er, PFC’er og SF6).

Undtagelser fra de danske regler

Der er undtagelser for bl.a.

 • højspændingsanlæg over en vis størrelse (1KV)
 • køleanlæg, varmepumper, airconditionanlæg (komfortkøling) og affugtere med fyldninger mellem 0,15 kg  og 10 kg
 • vaccinekølere
 • mobile anlæg

Se alle undtagelser

Produkter til eksport er ikke omfattet af forbuddet. Det er tilladt at producere eksempelvis køleskabe og andre produkter med HFC i Danmark, hvis produkterne eksporteres. Det er også tilladt at importere HFC til et produkt, der skal eksporteres.

Dispensation fra de danske regler

Generelt er der mulighed for at få dispensation, hvis:

 1. Der ikke findes alternativer
 2. Alternativerne ikke kan anvendes
 3. Der er urimelige omkostninger ved at bruge alternativerne
 4. Brugen af alternativerne giver større udledning af drivhusgasser

Der skal søges om dispensation til at anvende drivhusgasser i nye anlæg som køleanlæg, varmepumper, airconditionanlæg og affugtere med en fyldning på mere end 10 kg .

Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning, som kan bruges af alle, der ønsker at søge om tilladelse til at dispensere for reglerne.

EU-regler om visse fluorholdige drivhusgasser

I EU er der vedtaget en forordning for industrielle drivhusgasser. EU-reglerne gælder både for nye og eksisterende anlæg.

De vigtigste EU-regler er:

Anlæg skal installeres og serviceres af autoriseret personale

For at arbejde med anlæg med mindre end 2,5 kg kølemiddelfyldninger, kræves mindst en kategori II-autorisation. Reglerne findes i forordning nr. 303/2008/EF, som opstiller særlige kvalifikationskrav for arbejde med kølemiddelfyldninger under 3 kg . I praksis er grænsen dog 2,5 kg , da Arbejdstilsynets regler kræver at man er kølemontør, når der er tale om fyldninger over 2,5 kg.

Kvalifikationskrav for installering og servicering af køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr

Kvalifikationskrav for servicering af luftkonditioneringsudstyr i biler

Operatører skal føre jævnligt tilsyn

En operatør forpligtet til at sikre, at der bliver ført tilsyn med en række anlæg for lækage af autoriseret personale efter følgende plan:

 1. Anvendelser mellem 3 og 30 kg skal kontrolleres mindst hver 12. måned
 2. Anvendelser mellem 30 og 300 kg skal kontrolleres mindst hver 6. måned
 3. Anvendelser > 300 kg skal kontrolleres mindst hver 3. måned

Virksomheden skal etablere et detektionssystem

For anlæg med en anvendelse > 300 kg skal virksomheden etablere et system, der kan give operatøren besked om, at der sker udsivning af de industrielle drivhusgasser. Detektionssystemer skal kontrolleres mindst hver 12. måned. Hvis virksomheden etablerer et detektionssystem, der fungerer tilfredsstillende for anvendelser over 30 kg , kan tilsynsfrekvensen halveres for disse anlæg.

Operatøren skal føre logbog

Operatøren skal føre logbog over alle anvendelser > 3 kg . I logbogen skal bl.a. registreres, hvilken mængde og type drivhusgas der er tale om og vedligeholdelse og servicering af anlægget.

Indberetning

Virksomheder der producerer, importerer eller eksporterer mere end 1 ton HFC, skal  hvert år indsende en række oplysninger til Kommissionen.

Læs mere om indberetningen:

Fluorinated greenhouse Gases (på ec.europa.eu)

Produkter og anlæg skal være mærket

Visse produkter og anlæg, som indeholder de fluorholdige drivhusgasser, må kun markedsføres, hvis de er mærket. Kravene til den endelige mærkning er endnu ikke fastsat.

Nogle fluorholdige drivhusgasser må du ikke anvende

Med forordningen vil der ske en begrænsning i anvendelsen af visse af drivhusgasserne (SF6) til bestemte formål.

Strengeste regler gælder

Forordningen (EU-reglerne) tillader, at et enkelt medlemsland kan bevare særlige nationale regler. Derfor skal virksomhederne både overholde den danske bekendtgørelse og forordningen. Hvis forordningen og bekendtgørelsen regulerer samme område, vil det altid være den strengeste regel, som gælder.

Producenter, importører, forhandlere og brugere er ansvarlige

Alle der producerer, anvender, importerer, sælger fluorholdige drivhusgasser eller anlæg, der indeholder drivhusgasserne HFC, PFC og SF6, har ansvar for at reglerne overholdes.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med at reglerne overholdes og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggøres. Det kan betyde, at produktet skal trækkes tilbage fra det danske marked, eller at produktet på anden måde skal gøres lovligt. Hvis man overtræder reglerne, kan man derudover risikere bøde eller fængsel i indtil to år.

HFC, PFC og SF er drivhusgasser, der bidrager til klimaforandringer

De fluorholdige drivhusgasser er uønskede i miljøet, fordi de bidrager til klimaforandringer. De er kendt for - sammen med kuldioxid, metanmetan og lattergas – at medvirke til den globale opvarmning, fordi stofferne holder varmestrålingen fra jordens overflade tilbage i atmosfæren.

Stofferne er omfattet af Kyoto-protokollen, der er en international aftale om at reducere udslippet af stofferne til atmosfæren. EU-landene har bl.a. sammen med Japan forpligtet sig til inden 2012 at nedbringe den samlede emission af drivhusgasserne med 8 % i forhold til 1990-niveauet. Danmark har sin egen nationale målsætning om, at den samlede udsendelse af stofferne skal nedbringes med 21 % i samme periode.

Anden lovgivning

De industrielle drivhusgasser er også reguleret i loven om afgift på visse ozonlagsnedbrydende stoffer og visse industrielle drivhusgasser, der administreres af SKAT.

Afgiftsloven fastsætter, at der skal betales en grøn afgift til Staten, ved køb eller importer af de fluorholdige drivhusgasser. Afgiften på de industrielle drivhusgasser er differentieret – dvs. at de gasser, der har den største påvirkning på klimaet, også er pålagt den højeste afgift.

Arbejdstilsynet også har regler for arbejdsmiljøet, som du skal overholde.

Desuden har Justitsministeriet en bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods (retsinfo´s hjemmeside).

Mere viden

Bekendtgørelsen kan læses i sin helhed på Retsinformations hjemmeside:

Bekendtgørelse nr. 9 af 7. januar 2016

Vedrørende brandslukningsmateriel se bekendtgørelse nr. 857 af 5. september 2009.

Forordningen kan findes på EUR-lex’s hjemmeside:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af 16. april 2014 om fluorholdige drivhusgasser

SKATs bekendtgørelse om afgift, kan ses på Retsinformations hjemmeside:

Bekendtgørelse af lov om afgift af visse ozonlagsnedbrydende stoffer og visse drivhusgasser

Læs mere om Arbejdstilsynets regler på:

www.at.dk

Se også:

Vejledning om dispensationsansøgning

Oversigt over udstedte dispensationer

Spørgsmål og svar om kølemidler