Faktaark: Indberet giftinformation

CLP forordningens artikel 45 (forordning nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger) angiver, at importører og downstreambrugere, som markedsfører kemiske blandinger, der er klassificeret som farlige på grund af deres sundhedsvirkninger eller fysiske virkninger, skal indsende oplysninger om sammensætningen til udpegede organer i de enkelte medlemslande.

Oplysningerne bruges af sundhedspersonale i forbindelse med sundhedsmæssigt beredskab, f.eks. i forgiftningstilfælde. I Danmark er det Miljøstyrelsen, der modtager oplysningerne til brug for Giftlinjens arbejde.

Hidtil har det været op til de nationale myndigheder at fastsætte de nærmere krav for indgivelse af sådanne oplysninger. I Danmark har reglerne hidtil været udmøntet ved anmeldelse af produkter i Produktregistret og i Miljøstyrelsens produktinformation under virk.dk.

Kommissionen har som opfølgning på en foreskrevet evaluering af reglerne i artikel 45 og konklusionerne heraf vedtaget et nyt bilag til CLP forordningen (bilag VIII), som harmoniserer oplysningskravene i artikel 45 på tværs af EU’s medlemslande.

Indberetning af oplysninger

Det nye bilag VIII til CLP forordningen beskriver de oplysninger, som importører og downstreambrugere fremadrettet skal indsende til de udpegede organer, og fastlægger et standardformat for indberetning af oplysningerne (et harmoniseret elektronisk XML format). Derudover pålægges Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) at udvikle et europæisk produktkategoriseringssystem, som kan anvendes til indberetning af oplysninger.

Efterfølgende er det blevet besluttet, at ECHA skal oprette en central notifikationsportal (PCN portalen) med en egentlig søgbar database på EU niveau, som medlemslandene kan anvende som alternativ til nationale løsninger. Medlemsstaterne kan implementere reglerne alene ved at anvende den centrale notifikationsportal. Denne vil så fungerer som et postkassesystem, hvor ECHA modtager informationen i det krævede format fra virksomhederne og herefter distribuerer disse videre til de berørte medlemslande. Dette forudsætter, at hvert land har et nationalt IT system til at modtage og opbevare oplysningerne fra ECHA.

Danmark har valgt at gøre brug af PCN portalen koblet med den søgbare database, hvor oplysningerne således opbevares i regi af ECHA. Løsningen har blandt andet den fordel, at der kan indsendes oplysninger til flere medlemsstater ved en samlet indberetning.

Kemikalieagenturet er ved at færdiggøre de IT-værktøjer, som virksomhederne skal anvende til at indberette oplysninger. De forskellige værktøjer kan tilgås via ECHA’s hjemmeside. Gå til hjemmesiden 

Den første version af PCN portalen forventes at kunne tilgås pr. 24. april 2019. Portalen vil give virksomheder mulighed for at forberede, oprette, gemme, forhåndsvise og validere deres PCN-dossierer. Den anden version, hvor der oprettes en egentlig søgbar database, vil efter planen stå klar i november 2019.

Der skal på sigt ske indberetning af alle blandinger, der er klassificeret som farlige på grund af deres sundhedsvirkninger eller fysiske virkninger, i databasen. Gasser under tryk og eksplosiver er dog ikke omfattet. Derudover er blandinger til videnskabelig forskning og udvikling og blandinger til produkt- og procesorienteret forskning undtaget.

Indberetningen skal indeholde en række oplysninger om blandingen, herunder blandingens produktindentifikator, oplysninger om indberetteren, blandingens fareklassificering, mærkningselementer, toksikologiske oplysninger og oplysninger om de enkelte komponenter i blandingen mv. Den påtænkte anvendelse af blandingen skal beskrives i overensstemmelse med ECHA’s produktkategoriseringssystem.

Indberetningen skal ske på det eller de officielle sprog i den eller de medlemsstater, hvor blandingen markedsføres. ECHA’s PCN-portal muliggør, at indberetningen kan udarbejdes på indberetterens foretrukne sprog, hvorefter de strukturerede felter automatisk oversættes til andre sprog, så der effektivt kan foretages indsendelser til alle medlemsstater, hvor produktet bringes på markedet.

Opstår væsentlige ændringer af blandingens formulering, produktidentifikator, klassificering eller toksikologi, skal der indsendes en ajourført indberetning til PCN portalen.

Gruppeindberetning

Der er under visse omstændigheder mulighed for at foretage en gruppeindberetning for flere blandinger. Dette forudsætter, at alle blandingerne i gruppen har samme fareklassificering og tilhører samme produktkategori. Derudover skal alle blandingerne i gruppen indeholde de samme komponenter i samme koncentrationsinterval. Der kan dog også foretages gruppeindberetning for blandinger, hvis forskellen i sammensætning kun vedrører parfume eller duftstoffer, forudsat at den samlede koncentration af parfume og duftstoffer, der er indeholdt i hver blanding, ikke overstiger 5 %.

Begrænset indberetning

For blandinger, der udelukkende markedsføres til industriel brug, kan der foretages en begrænset indberetning som alternativ til de generelle krav, som alene indeholder oplysningerne i sikkerhedsdatabladet for blandingen. Dette forudsætter dog, at der hurtigt kan gives adgang til yderligere detaljerede oplysninger om blandingen i nødsituationer. En sådan begrænset indberetning skal indeholde et telefonnummer og en e-mailadresse til brug for Giftlinjen i nødsituationer. Telefonnummeret skal være tilgængeligt 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen.

Generiske produktidentifikatorer

For visse af blandingens komponenter (parfume, duftstoffer og farvestoffer) er der mulighed for anvende generiske produktidentifikatorer under forudsætning af, at stofferne ikke er fareklassificerede og ikke overstiger nærmere specificerede koncentrationsgrænser. For parfume og duftstoffer gælder en koncentrationsgrænse på 5 %, og for farvestoffer gælder en koncentrationsgrænse på 25 %.

Unik formelidentifikator (UFI)

Som et led i harmoniseringen af oplysningerne har Kommissionen fundet det nødvendigt at kunne identificere blandinger ved hjælp af en unik formelidentifikator (UFI), som er en entydig alfanummerisk kode, der utvetydigt kæder de indberettede oplysninger om sammensætningen af en blanding sammen med en bestemt blanding.

UFI skal fremgå på blandingens etiket eller emballage. For farlige blandinger til industriel brug og for blandinger, der ikke er emballeret, kan UFI dog alternativt angives i sikkerhedsdatabladet.

Der skal genereres en ny UFI, når en ændring i sammensætningen af blandingen medfører en ajourføring af indberetningen.

Det er allerede nu muligt at generere UFI’er på ECHA’s hjemmeside. Gå til hjemmesiden. 

Trinvis anvendelse

De nye regler finder trinvist anvendelse på forskelige typer af kemiske blandinger afhængig af anvendelsen af de kemiske blandinge

  • Senest den 1. januar 2020 skal harmoniserede oplysninger indsendes for blandinger, der sælges til forbrugere
  • Senest den 1. januar 2021 skal harmoniserede oplysninger indsendes for blandinger, der sælges til professionel brug
  • Senest den 1. januar 2024 skal harmoniserede oplysninger indsendes for blandinger, der sælges til industriel brug

Hvis en blanding sælges til flere forskellige anvendelser, f.eks. både til forbrugere og til professionel brug, vil den tidligste frist skulle iagttages.

Det forventes at Kommissionen i løbet af efteråret 2019 udsætter fristen for indsendelse af harmoniserede oplysninger for blandinger, der sælges til forbrugere, et år. Det vil sige, at fristen for indsendelse af harmoniserede oplysninger for blandinger, der sælges til forbrugere, vil træde i kraft 1. januar 2021 i stedet for 1. januar 2020.

Eksisterende indberetninger, der er indsendt til Produktregisteret eller Miljøstyrelsens produktinformation (og til registre i andre EU lande) inden de angivne anvendelsesdatoer for bilaget, er dog fortsat gyldige frem til 1. januar 2025, hvis der ikke foretages ændringer i sammensætning mv. af blandingen, som kræver opdatering af anmeldelsen inden da.

IT-værktøjer

Kemikalieagenturet er ved at færdiggøre de IT-værktøjer, som virksomhederne skal anvende til at indberette oplysninger. 
Gå til hjemmesiden 

generer UFI’er

Du kan generere UFI’er på ECHA’s hjemmeside. 
Gå til hjemmesiden.