Faktaark: Gifte i central- og fjernvarmeanlæg

Det er forbudt at tilsætte gifte til vand, som cirkulerer i central- og fjernvarmeanlæg.

Ved gifte forstås:

  • giftige eller meget giftige stoffer, jævnfør gældende bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, se faktaark om klassificering, emballering og mærkning, og
  • produkter, som indeholder giftige eller meget giftige stoffer.

Reglen omfatter gifte, der tilsættes vand, som cirkulerer i central- og fjernvarmeanlæg.

Undtagelser

Man må godt sætte hydrazin til et primært vandkredsløb, hvis forbrugerne forsynes fra et sekundært vandkredsløb, som ikke er i kontakt med det primære.

Hvis man tilsætter hydrazin, skal man opfylde vilkårene i bekendtgørelsens bilag 1.

Reglerne skal beskytte mennesker og miljø

Reglerne er lavet for at undgå, at mennesker og miljø bliver skadet ved kontakt med gifte, som tilsættes vand, der cirkulerer i central- og fjernvarmeanlæg.

Hydrazin er giftig og kan fremkalde kræft. Desuden kan hydrazin give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Varmeleverandøren er ansvarlig

Enhver, som er ansvarlig for central- og fjernvarmeanlæg, har ansvaret for, at reglerne overholdes, sådan som det fremgår af bekendtgørelsen.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med, at reglen overholdes, og kan give påbud eller forbud. Hvis man overtræder reglen, kan det straffes med bøde.

Mere viden

Bekendtgørelsens navn er:

"Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 144 af 14. april 1982 om forbud mod anvendelse af gifte i visse varmesystemer." (på retsinfo.dk)