Faktaark: Elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS-bekendtgørelsen)

Fra 1. juli 2006 må nyt elektrisk og elektronisk udstyr ikke indeholde disse skadelige stoffer:

 • bly
 • kviksølv
 • cadmium
 • hexavalent chrom
 • polybromerede biphenyler (PBB)
 • polybromerede diphenylethere (PBDE)

Reglerne omfatter som udgangspunkt alt elektrisk og elektronisk udstyr.

Færre skadelige stoffer er godt for miljø og sundhed

Reglerne skal beskytte forbrugerne mod farlige stoffer. Bromerede flammehæmmere kan eksempelvis skabe misdannelser i fostre og give kræft.
Derudover bliver udstyret mindre farligt for miljøet, når det senere bliver til affald, og det kan være nemmere at genanvende affaldet.

CE-mærkning og EU-overensstemmelsesærklæring

Fra 2. januar 2013 skal fabrikanter af nyt elektrisk og elektronisk udstyr have gennemført en overensstemmelsesvurderingsprocedure, udarbejdet en EU-overensstemmelseserklæring og CE-mærket deres udstyr.

Overensstemmelsesvurderingsproceduren er en intern produktionskontrolprocedure og er beskrevet i den såkaldte ”varepakke”, der har til formål at harmonisere det indre marked.

Kravene til proceduren kan ses her:
modul A i bilag II til afgørelse nr. 768/2008/EF

Det anbefales at overensstemmelse sikres ved at anvende CENELECs standard:
CENELEC standard EN 50581 for the presumption of conformity with RoHS 2

Fabrikanten skal desuden gøre det muligt at identificere det elektriske og elektroniske udstyr ved hjælp af f.eks. type og serienummer.

Både fabrikantens og importørens navn og adresse skal stå på udstyret.

Producenter, importører og forhandlere er ansvarlige

Det er forbudt at importere og sælge udstyr i EU, der ikke overholder reglerne. Virksomhederne skal sikre sig, at udstyret ikke indeholder de forbudte stoffer.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med at reglerne overholdes og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggøres. Det kan betyde, at produktet skal trækkes tilbage fra det danske marked, eller at produktet på anden måde skal gøres lovligt. Hvis man overtræder reglerne, kan man derudover risikere bøde eller fængsel i indtil to år.

Udstyr, der eksporteres ud af EU, er ikke omfattet af kravene i RoHS-bekendtgørelsen, men der kan være andre lokale krav.

Reglerne gælder også for reservedele

Komponenter er omfattet, hvis de skal bruges som reservedele. Hvis komponenterne anvendes i udstyr, der er omfattet af RoHS, skal de opfylde kravene.

Reservedele, der kun bruges til udstyr, der er bragt i omsætning før reglerne trådte i kraft, er ikke omfattet.

Reglerne træder trinvist i kraft

Siden 1. juli 2006 har reglerne omfatter store og små husholdningsapparater, IT- og teleudstyr, forbrugerudstyr (radio og tv mv.), belysningsudstyr (både el-pærer og lamper), elektrisk og elektronisk værktøj, legetøj, fritids- og sportsudstyr og salgsautomater.

 • Fra d. 22. juli 2014 omfatter reglerne også medicinsk udstyr samt overvågnings- og reguleringsinstrumenter.
 • Fra d. 22. juli 2016 omfatter reglerne også medicinsk udstyr til vitro-diagnostik
 • Fra d. 22. juli 2017 omfatter reglerne også industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter.
 • Alt andet udstyr skal overholde reglerne fra d. 22. juli 2019.

Undtagelser hvis der ikke findes alternativer

Det er stadig tilladt at anvende bl.a. kviksølv til lysstofrør og bly til visse loddematerialer. Du kan se alle undtagelserne i:
bekendtgørelse nr. 1041 af 30. oktober 2012 (på retsinfo.dk)

I andre tilfælde, hvor det ikke er teknisk muligt eller miljømæssigt fornuftigt at erstatte de farlige stoffer med andre, kan EU-Kommissionen give dispensation. Det kræver, at virksomheden sender en ansøgning til kommissionen, hvor det skal bevises, at det ikke er muligt at bruge andre stoffer.

Gammelt udstyr er ikke omfattet

Udstyr, der er overdraget første gang indenfor EU før reglerne trådte i kraft, skal ikke opfylde kravene og kan frit sælges videre efter.

Det er ikke et krav, at udstyret skal være solgt til forbrugeren.

EU produceret udstyr anses for overdraget, når det færdige udstyr fysisk er flyttet fra producenten videre i distributionskæden, eller hvis der er indgået en bindende juridisk aftale om overdragelse af ejendomsretten.

Varer importeret fra ikke EU-lande anses for overdraget, når de har afsluttet toldbehandlingen.

Det er en god ide at udlevere/efterspørge dokumentation videre i distributionskæden for, at udstyret er overdraget af producenten inden reglerne trådte i kraft. Dokumentationen kan nemlig være nødvendig i forbindelse med senere kontrol.

Reglerne gælder også for reservedele

Komponenter er omfattet, hvis de skal bruges som reservedele. Hvis komponenterne anvendes i udstyr, der er omfattet af RoHS, skal de opfylde kravene.

Reservedele, der kun bruges til gammelt udstyr (jf. ovenfor) er ikke omfattet.

Flere undtagelser

Elektrisk og elektronisk udstyr, der hører til disse grupper, er ikke omfattet af reglerne:

 • Militært udstyr
 • Rum udstyr
 • Udstyr specifikt udformet til forskning og udvikling
 • Aktivt implantabelt medicinsk udstyr
 • Solcellepaneler beregnet til anvendelse i systemer
 • Transportmidler
 • Mobile ikke-vejgående maskiner til erhvervsmæssig brug
 • Store stationære industrielle værktøjer
 • Store faste installationer
 • Udstyr der bruger spænding over 1000 V (AC) eller 1500 V (DC)

Der gælder særlige regler for batterier. RoHS ændrer ikke ved disse krav.

Udstyr, der eksporteres ud af EU, er ikke omfattet af kravene i RoHS, men der kan være andre lokale krav.

Mere viden

Du kan se reglerne i sin helhed på Retsinformations hjemmeside:
Bekendtgørelse nr. 1041 af 30. oktober 2012 om begrænsning af import og salg af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer

De danske regler er baseret på EU-regler, der kan findes på EUR-lex:
EU-direktiv 2011/65/EF om begrænsning af anvendelse af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

Spørgsmål og svar om RoHS
Spørgsmål og svar bl.a. om fortolkning af RoHS’s anvendelsesområde

Relevante links og dokumenter:

EU kommissionens hjemmeside om WEEE. Her findes links til relevante direktiver, tekniske dokumenter og nyheder. I WEEE direktivet er det muligt at se eksempler på hvad produktkategorierne omfatter.
Kommissionens hjemmeside om WEEE

EU kommissionens officielle FAQ om RoHS (Pdf). Her er bl.a. en beskrivelse af hvilket udstyr, der er omfattet, og hvordan man søger om dispensation.
Kommissionens FAQ om RoHS.

Mere om elektriske og elektroniske produkter